• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallituksen esitys tutkimus- ja kehitysrahoituslaista on tarpeellinen toimintaympäristön ennakoitavuuden ja pitkäjänteisyyden vahvistamiseksi

15.08.2022 - 16.50 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää hallituksen esitystä T&K-rahoituslaiksi vuosille 2024-2030 tarpeellisena TKI-toimintaympäristön ennakoitavuuden ja pitkäjänteisyyden vahvistamiseksi.

Tuemme hallituksen tavoitetta nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Käytännön toimet rahoituksen nostamiseksi on aloitettava viipymättä.

Osaamisen tasosta ja osaajien määrästä tulee huolehtia, sillä koulutuksen ja uutta tietoa tuottavan tutkimuksen vaikutukset sekä merkitys innovaatiotoiminnan lisäämisessä ovat suuria. Tutkimuksen ja koulutuksen toimiva kokonaisuus vahvistaa TKI-ympäristöä. Laadukas osaaminen on perusta, jolle kilpailukykyinen ja yhteiskunnan uudistumista tukeva TKI-toiminta rakentuu.

Myös korkeakoulutuksen rahoitus tarvitsee pitkäjänteisen rahoitussuunnitelman. Lisääntyvä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus ei kuitenkaan saa vähentää koulutukseen kohdistuvaa rahoitusta, vaan koulutuksen rahoituksen pitää olla samanaikaisesti kasvavaa.

Koko TKI-järjestelmän on oltava tasapainoinen ja täysimääräisesti käytössä

OAJ pitää tärkeänä, että TKI-järjestelmä on tasapainoinen ja sen eri toimijoiden roolit, tehtävät ja potentiaalit tunnistetaan. Nykyisin järjestelmä ei tunnista ammattikorkeakoulutuksen merkitystä riittävällä tavalla. Näkemyksemme mukaan ammattikorkeakoulujen tuottama osaaminen pitää ottaa käyttöön täysimääräisesti, sillä ne tuottavat koulutuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan kautta sellaista osaamista, mitä myös yhteiskuntamme tarvitsee. Myös ammatillisen toisen asteen roolia on vahvistettava.

Suunnitelman ja arvioinnin pitkäjänteisyydestä on huolehdittava

Laissa säädetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta. Monivuotisuutensa vuoksi suunnitelman on kuitenkin pysyttävä riittävän ylätasolla rahoituksen suuria linjoja tukevana, jotta sitä ei toimintaympäristön muutosten vuoksi jouduta jatkuvasti tarkistamaan. Parlamentaarisen TKI-työryhmän laatimista periaatteista on pidettävä kiinni.

Tutkimuksen ja innovaatioiden vaikuttavuutta ja riittävyyttä on haastava arvioida lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen vaikutuksen näkyvät pidemmän ajan kuluessa, puhutaan vuosikymmenistä. Näin ollen vaikutukset välttämättä näy kvartaaleissa tai neljän vuoden hallituskausissa.  Yksityisten toimijoiden investointihalukkuuteen vaikuttaa toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus. Julkiset panostukset TKI-toimintaan ovat erityisen tärkeitä silloin, kun yksityiset panostukset eivät vastaa tavoitetta. Lakiesityksessä on esitetty mahdollisuutta supistaa julkista rahoitusta yksityisen sektorin T&K-investointien jäädessä jälkeen tavoitellusta kahden kolmasosan BKT-osuudesta. OAJ:n näkemyksen mukaan liian nopeista leikkauksista julkiseen rahoitustasoon pitäisi pidättäytyä, jotta TKI-ympäristön tasapaino ei järkkyisi. Katsomme, että rahoituksen uudelleensuuntaaminen on rahoituksen supistamista parempi vaihtoehto, tosin sekin voi olla ristiriidassa vakauden ja pitkäjänteisyyden tavoitteiden kanssa.


Lataa ja lue koko lausunto