• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Henkilöön kohdistuvat palvelut tulossa kuluttajansuojalain piiriin

06.05.2022 - 16.31 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää tarpeellisena, että kuluttajansuojalakiin sisällytetään säännöksiä kuluttajan oikeuksista virhe- ja viivästystilanteissa silloin, kun kyse on henkilöön kohdistuvista palveluista kuten varhaiskasvatuksesta. Lisättävät säännökset lisäävät oikeusvarmuutta ja selventävät olemassa olevaa oikeustilaa.

OAJ suhtautuu myönteisesti kuluttajansuojalain muuttamisesta tehdyn hallituksen esityksen vaatimukseen, että henkilöön kohdistuva palvelun pitää olla ammattitaitoista ja huolellista. Ammattitaito- ja huolellisuusvaatimus määräytyisivät esimerkiksi varhaiskasvatuksessa alan lainsäädännön perusteella.

Sen sijaan OAJ suhtautuu kriittisesti siihen, että hallituksen esityksessä rajanvetotilanteet ovat jääneet perustelematta. Näkemyksemme mukaan rajanvetotilanteet tulee määritellä hallituksen esityksessä ei riidanratkaisuelimessä.

Yleisen virhesäännöksen mukaan palvelun sisältö ja laatu määräytyvät pitkälti sitä koskevien erityislakien perusteella ja virhearvioinnissa lähtökohdaksi otettaisiin kyseisten lakien edellyttämä taso.

OAJ:n näkemyksen mukaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatu syntyy siitä, että tehtäviä suorittaa kelpoinen henkilökunta. Laatupoikkeamat taas johtuvat vastaavasti siitä, että kelpoista henkilökuntaa ei ole eikä sitä ole edes yritetty hankkia. Laatupoikkeamien osoittamisen tulee olla helpompaa.

Virhetilanteen tulkinnan näkökulmasta olennaista pitäisi olla, onko palvelun markkinoinnissa tuotu esille lapselle, huoltajalle tai opiskelijalle kelpoisuuden puuttuminen. Palvelun virhetilanteeksi pitäisi tulkita esimerkiksi se, että on syntynyt virheellinen olettama kelpoisesta henkilökunnasta puutteellisen markkinoinnin vuoksi.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa