• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lasten osallistumista laadukkaaseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen on edistettävä suunnitelmallisesti

14.10.2022 - 13.54 Lausunto
Kuvituskuva

Hallitus on päättänyt ensi vuoden budjettiin liittyen alentaa pysyvästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin nostamalla tulorajoja 33 prosenttia. Kuntien asiakasmaksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa. Tämä kompensoitaisiin kunnille kohdistamalla heille aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta.

Maksut eivät saa olla esteenä varhaiskasvatukseen osallistumiselle

OAJ pitää tärkeänä, että lasten osallistumista laadukkaaseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen edistetään ja lisätään suunnitelmallisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut eivät saa olla esteenä lasten varhaiskasvatukseen osallistumiselle. Pidämme hallituksen päätöstä alentaa pysyvästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 70 miljoonalla eurolla oikean suuntaisena. OAJ:n tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä ikäluokka kerrallaan edetään kohti maksutonta osapäiväistä päiväkotien varhaiskasvatusta. Näin lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, ja varhaiskasvatus kytkeytyy entistä vahvemmin sivistyksellisiin perusoikeuksiin.

Esitetyn maksualennuksen kustannukset pitää kompensoida kunnille. Yhteisöveron jako-osuuden muutos toisi kuntiin maksuun pantuna 100 miljoonaa euroa. Ongelma esitetyssä kompensaatiossa on, ettei se jakaudu kunnille yhdenvertaisesti, eikä yksittäinen kunnan saama kompensaatio ole yhteydessä siihen, kuinka paljon se varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa menettää.  Oikeudenmukaisempi tapa maksumenetysten kompensointiin olisi tehdä se osana kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. 

Järjestelmää on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti

OAJ toivoo, että esityksessä vahvemmin huomioidaan myös varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääntymisen vaikutukset. Arvion mukaan asiakasmaksujen alennuksen myötä parantuvan työllisyyden vaikutuksesta noin 2900 lapsen varhaiskasvatuksen tarve kasvaa vuoteen 2026 mennessä. Lisääntyvään varhaiskasvatuksen kysyntään vastaamiseksi ja varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi tulee vaikutukset opettajatarpeeseen ennakoida esityksessä tarkemmin ja edellyttää toimenpiteet yliopistojen opettajankoulutuksen lisäämiseksi riittäväksi. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuutta pitää parantaa pitkäjänteisesti. OAJ:n laskelman mukaan varhaiskasvatuksen opettajia on koulutettava yliopistoissa vähintään 1 400 vuosittain vähintään vuoteen 2030 saakka.

Pidämme tärkeänä, että perheiltä perittäviä maksuja, varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää, lasten osallistumisen edistämistä ja lasten hoidon tukijärjestelmiä tarkastellaan kokonaisuutena kotihoidon tuen järjestelmä mukaan lukien, ja uudistetaan niin, että jokaiselle lapselle taataan aidosti oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Tuoreessa OECD:n raportissa nostettiin esille kotihoidontuki varhaiskasvatukseen osallistumista rajoittavana tekijänä ja siinä suositellaan kasvatuksen ja koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista huomioimaan paremmin rahoituksen tasa-arvoa edistävä vaikutus.

Lataa ja lue koko lausunto