• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa opetus- ja kulttuuriministeriön SORA-lainsäädännön muutoksia

30.08.2022 - 14.54 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle SORA-lainsäädännön muutosehdotuksista, ja kannatti niitä kaikkia. Muutokset ovat perusteltuja ja tarpeellisia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi OAJ:ltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka liittyy vuoden 2012 alusta voimaan tulleisiin SORA-säännöksiin (SORA = soveltumattomuuteen ratkaisuja). OAJ kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia SORA lainsäädäntöön. Pidämme niitä perusteltuina ja tarpeellisina muutoksina.

Jatkossa opiskelijan opiskeluoikeus olisi mahdollista peruuttaa esimerkiksi silloin, kun koulutukseen liittyvät käytännön tehtävät oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä edellyttävät olennaisesti iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden parissa työskentelyä. Samoin, jos opiskelija on määrätty laissa tarkoitetulla tavalla huumausainetestiin, voitaisiin opiskelijan oikeus osallistua koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun evätä, kuitenkin enintään kuukaudeksi, kunnes hän esittää huumausainetestiä koskevan todistuksen.

Opiskelijan oikeus osallistua koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun voitaisiin myös evätä enintään opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan asian käsittelyn ajaksi, kuitenkin enintään kuukaudeksi kerrallaan, jos opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa saadun selvityksen nojalla on perusteltua epäillä, että henkilö voi vaarantaa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden. OAJ kannatti myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain ja sitä koskevien säännösten kumoamista muissa laeissa.

OAJ pitää valitettavana sitä, että esitys ei sisällä SORA-aloille alakohtaisia valtakunnallisia soveltuvuuden arvioinnissa käytettäviä linjauksia tai valtuutta säätää niistä tarkemmin asetuksella. Lopuksi korostimme, että lähiopetuksen ja opettajien riittävästä määrästä on pidettävä huoli.

Lataa ja lue koko lausunto