• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa romanikielen elvytysohjelman toimenpide-ehdotuksia

14.09.2022 - 15.57 Lausunto
Kuvituskuva

Opetushallitus on laatinut kattavan selvityksen ja ohjelman romanikielen elvyttämiseksi. OAJ:n mielestä huomio kielen elvyttämistoimenpiteissä on kiinnitettävä esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen varhaisiin vuosiin ja opettajien koulutukseen sekä kelpoisuuksiin.

OAJ pitää hyvänä, että Opetushallitus valmistelee kokonaisvaltaisen ohjelman romanikielen elvyttämiseksi. Elvytysohjelman selvityksen mukaisesti kielen käyttö ja kieltä puhuvien määrä on heikentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Suomen romanikielen asema vähemmistökielen säädöksissä on hyvä, vaikka romanikieltä koskevaa kielilakia ei ole säädetty. Romanikielen elvyttäminen elvytysohjelmaluonnoksen tavoitteiden mukaisesti on perusteltua aloittaa viiveettä kielen ollessa vielä melko laajasti osattu sekä puhuttu, ja sidoksissa kulttuuriin. Edellytykset kielitaidon säilyttämiselle ja vahvistamiselle ovat juridisesti hyvät, ja romanikieltä on opetettu suomalaisessa perusopetuksessa 1980-luvun lopulta alkaen.

Kielitaidon- ja kulttuurin säilyttämisen sekä vahvistamisen osalta varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on keskeinen merkitys

OAJ korostaa, että kasvatuksessa ja koulutuksessa koulutetun kielenopettajan ja lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kohtaaminen on välttämätöntä kielitaidon yhdenvertaisen opetuksen toteuttamiseksi. Pelkkä oppilaitoksissa toteutettava kielen- ja kulttuurin opetus ei kuitenkaan yksin riitä, vaan huomio on kiinnitettävä kokonaisvaltaisesti kielen oppimista tukevaan materiaalin saatavuuteen, yleiseen kielitietoisuuteen, eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja viestimiseen kielen- ja kulttuurin tuntemusta edistävistä toimenpiteistä. Kielitaidon kehittäminen ja kielen omaksuminen on tutkitusti luontevaa kielellisessä herkkyysiässä. Saamenkielen elvyttämisessä kielikylpy- ja kielipesätoiminnalla on saavutettu hyviä tuloksia. Näitä kokemuksia on hyödynnettävä myös romanikielen elvyttämisohjelman toimeenpanossa. Huomio kielitaidon vahvistamisessa on kiinnitettävä kasvatuksessa ja koulutuksessa erityisesti varhaisiin vuosiin.

Opettajien koulutukseen ja kelpoisuuksiin on kiinnitettävä huomiota

Romanikielen- ja kulttuurin maisterinopintojen merkitys korostuu tutkimuksen vahvistamiseksi sekä kielen- ja kulttuurinopettajien kouluttamiseksi myös toisen asteen koulutusta silmällä pitäen. OAJ korostaa, että romanikielen opetus on järjestettävä kelpoisten opettajien antamana opetuksena samoin periaattein, miten kielenopetus koulutuksessa yleisestikin järjestetään. Siksi romanikielen perus- ja aineopintojen opiskelumahdollisuuksia yliopistossa on edistettävä kelpoisten opettajien kouluttamiseksi. OAJ pitää tärkeänä, että opettajien kelpoisuuksiin kiinnitetään huomiota elvytysohjelmaluonnoksessa kuvatulla tavalla eri koulutusmuodoissa.


Lataa ja lue koko lausunto

Jaa