• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii lisäaikaa toisen asteen kehittämisen valmisteluun

14.06.2022 - 10.04 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää hallituksen esitystä toisen asteen kehittämishankkeen tavoitteista oikean suuntaisina ja kannatettavina. Muutosesitystä ei OAJ:n mielestä kuitenkaan pidä nyt antaa, vaan valmistelua pitää jatkaa tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä henkilöstövaikutusten arviointiin.

OAJ pitää ongelmallisena esitystä opetusmäärän lisäämisestä ilman siihen kohdennettuja resursseja. Esityksen ja sen termistön on ilmaistava selkeästi myös, että toisen asteen duaalimalli säilyy.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallituskauden loppumetreillä käynnistämä toisen asteen koulutuksen kehittämishanke on herättänyt laajaa huomiota sekä opettajien että koulutuksen järjestäjien keskuudessa. OAJ jätti lausuntonsa esitetyistä säädösmuutoksista kesäkuussa. Hankkeen tavoitteet ovat OAJ:n mielestä oikean suuntaisia, mutta aikaa kokonaisuuden valmistelulle on varattava enemmän.

Hankkeessa on valmisteltu lukio- ja ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeita sisältöjen-, rahoituksen-, toiminnan- ja rakenteiden- sekä toiminnan ohjaksen kehittämisen näkökulmasta. Esitetyt säädösmuutokset koskevat enimmäkseen ammatillista koulutusta ja varsinkin ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista sekä toiminnan ja rakenteiden kehittämistä.

Esitysluonnoksesta käy esille myös jatkuvan oppimisen rahoituksen muutostarve, mutta niitä ei ole ehditty tehdä. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee OAJ:n mielestä uudistaa kokonaisuutena, mutta lyhyt valmisteluaika ei nyt tätä mahdollista.

OAJ:n mielestä uusia kehittämistoimenpiteitä on toteutettava arvioiden huolellisesti niiden vaikutukset opetusalan henkilöstölle ja onko esihenkilöillä ja opetushenkilöstöllä voimavaroja toteuttaa uudistuksen vaatimia muutoksia.

– Nyt tarvitaan työrauhaa ja palautumisen vuosi ennen uusia uudistuksia, sanoo erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä.

Laakso on ollut OAJ:n edustajana toisen asteen koulutuksen yhteistyötä ja järjestäjärakenteen kehittämistä selvittävän hankkeen seurantatyöryhmässä, jonka toimikausi päättyy 23. kesäkuuta.

OAJ pitää välttämättömänä, että esityksestä käy selkeästi ilmi, että säädösmuutosten tarkoituksena ei ole murtaa toisen asteen duaalimallia.

OAJ pitää kaksoistutkinnon kirjaamista säädöksiin kannatettavana, mutta nykytilaa tulisi tarkemmin arvioida ennen laissa säätämistä. OAJ pitää tärkeänä, että myös kahden ammatillisen tutkinnon suorittaminen samanaikaisesti mahdollistetaan kaksoistutkinnosta säädettäessä.

Lukiolakiin ehdotetaan uutta ”yhdistelmäopintojen aineopiskelija” määritelmää tarkoittaen ammatillisen tutkinnon yhteydessä suoritettuja lukiokoulutuksen opintoja. OAJ pitää määritelmää ongelmallisena ja yhdistelmäopintojen asemesta tulisi puhua lisäopinnoista tai täydentävistä opinnoista.

Ammatillisessa koulutuksessa esitetään mahdollisuutta laajentaa perustutkintoa yli 180 osaamispisteen. OAJ pitää laajentamista kannatettavana, mutta osaamispistemäärän kasvattaminen ilman rahoitusta ei OAJ:n mielestä ole mahdollista, koska tämä edellyttää opetuksen määrän kasvattamista eli opettajien rekrytoimista.  Rahoitusjärjestelmän yksinkertaistaminen ja perusrahoituksen vahvistaminen ovat OAJ:n mielestä kannatettavia kehittämistoimenpiteitä.

– On mahdoton ajatus, että opintomääriä voitaisiin kasvattaa kustannusneutraalisti. Rahoitusmekanismin on reagoitava täysimääräisesti opintomäärien kasvattamiseen, toteaa Laakso.

Valmistelulle tarvitaan OAJ:n mielestä lisää aikaa. Nopea valmistelu vain siksi, että hallituskausi päättyy, ei ole perusteltua. Yhdessä sekä huolella toteutettu valmisteltu ja perusteltu lakimuutos tarpeellisina pidetyistä muutoksista on voitava tehdä ja myös toimeenpanna rauhassa hallituksen vaihtumisesta huolimatta.

OKM:n hankesivulle tästä: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM070:00/2021

Lataa ja lue koko lausunto