• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko Omissa tiedoissa ja Edustettavat jäsenet -palveluissa ja muissa kirjautumista vaativissa palveluissa torstaista 7.12. klo 14 lähtien. Katko kestää seuraavaan aamuun noin klo 7:ään.

OAJ: Vastuut ja resursointi vaativat selkeyttämistä, kun opiskeluhuolto siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle

18.03.2022 - 15.19 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin tehtävistä muutoksista opiskeluhuollon järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille. Erityisesti vastuut ja resursointi vaativat OAJ:n mielestä yhä selkeyttämistä.

OAJ keskittyi lausunnossaan vain niihin kohtiin, jotka vielä vaativat sen mielestä valiokunnalta täsmennyksiä tai muutoksia ennen kuin ehdotetut lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023.
OAJ pyysi valiokunnalta täsmennyksiä erityisesti kirjauksiin, joilla voidaan turvata yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden toimenpiteet ja resurssit.

OAJ on huolissaan ennaltaehkäisevän yhteisöllisen opiskeluhuollon ammattihenkilöiden riittävyydestä. Valiokuntaa pyydettiin myös nostamaan esiin vaatimus opiskeluhuollon ammattihenkilöiden yhteistyöstä kolmiportaisessa tuessa. Yhteistyöhön on osattava varata työaikaa kaikille osapuolille.

OAJ vaati sivistysvaliokuntaa ottamaan kantaa muun muassa siihen, ovatko koulun järjestyssäännöt ja kurinpitotoimivalta voimassa silloin, kun oppivelvollinen asioi opiskeluhuollon palveluissa, sekä siihen, kenen vastuulla oppivelvollinen silloin on. OAJ esitti, että valiokunta ehdottaisi opiskeluhuoltolakiin lisättäväksi kirjausta, jonka mukaan hyvinvointialue vastaa oppivelvollisesta, joka on matkalla tai asiakkaana opiskeluhuollon palveluissa.

Lausunnossa nostettiin esille myös huoli tiedonkulun ongelmista ja epäselvyyksistä opetustoimen ja opiskeluhuollon henkilöstön välillä. Valiokuntaa pyydettiin linjaamaan, voiko kuraattori seurata oppilaan poissaoloja opetuksen järjestäjän sähköisistä järjestelmistä, sekä antamaan esimerkkejä siitä, millaiset tiedot voivat olla koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä.

Rehtoreiden ja opettajien työmäärä ei saa lisääntyä

OAJ korosti, että opiskeluhuoltopalveluiden siirto hyvinvointialueille ei saa lisätä rehtoreiden työmäärää eikä vaikeuttaa opiskeluhuoltopalveluiden ja koulun henkilöstön yhteistyön johtamista. Lisääntyvät tehtävät ja uudenlainen yhteistyö edellyttävät rehtorin tueksi virka-apulaisrehtoreita.
Opiskeluhuollon ammattihenkilöiden työt eivät saa jäädä opettajien hoidettavaksi, vaan niihin on saatava hyvinvointialueelta riittävät henkilöstöresurssit. Opettajien ja opiskeluhuollon ammattihenkilöiden yhteistyön pitää ajoittua työajalle. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät eivät saa ryhtyä palkkamaan opetukseen tarkoitetulla rahoituksella muuta henkilöstä opiskeluhuollon ammattihenkilöiden tehtäviin.

Valiokuntaa pyydettiin ehdottamaan lausumaa, jossa vaaditaan uudistuksen vaikutuksien seuraamista ja arvioimista monipuolisesti myös opetustoimen henkilöstön näkökulmasta. Lisäksi OAJ:n mielestä on seurattava ja arvioitava sitä, ovatko opetuksen ja koulutuksen järjestäjät rekrytoineet korvaavaa henkilöstöä opiskeluhuollon ammattilaisten tehtäviin tai joutuneet muutoin käyttämään opetukseen tarkoitettuja rahoja opiskeluhuollon menoihin.

 

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa