• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppivelvollisuuslakiin valmistellaan muutoksia

03.02.2022 - 08.58 Lausunto
Kuvituskuva

Oppivelvollisuuslakiin on tulossa korjauksia elokuun alusta lähtien. OAJ kannattaa ehdotuksia mutta antaa moitteita siitä, ettei esitysluonnoksessa arvioida yhdenkään muutosesityksen vaikutuksia rehtoreiden tai opettajien työhön.

OAJ muistuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että lainsäädännön muutokset tarkoittavat aina lisätöitä rehtoreille. Vastaavasti valtaosa opiskelijaa koskevista muutoksista heijastuu myös opettajien työhön.

Jos muutokset tulevat voimaan, elokuun alusta lähtien Suomessa opiskelutarkoituksessa oleskelevia ei katsota oppivelvollisiksi.  Asuinkunnan tiedonsaantioikeudet laajenevat ja opiskelija katsotaan eronneeksi, jos oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytyy toistaiseksi. Ammatillisessa koulutuksessa opintonsa aloittavan oppivelvollisen erityisen tuen tarvetta voitaisiin arvioida perusopetuksessa tehdyn erityisen tuen päätöksen pohjalta.

OAJ toivoo täsmennyksiä joihinkin muutosehdotuksiin.

17 vuotta täyttänyt oppivelvollinen voi jatkaa ehdotuksen mukaan oppivelvollisuuden suorittamista lasten perusopetuksessa. Nyt oppivelvollisuutta on voinut suorittaa lähinnä aikuisten perusopetuksessa. Vuosittain tällaisia oppivelvollisia on noin 400. 

OAJ vaatii, että opetuksen järjestäjälle maksetaan myös lasten perusopetuksessa jatkavista 17 vuotta täyttäneistä oppivelvollisista vähintään vastaava euromäärä kuin aikuisten perusopetukseen osallistuvista.

Vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille tarvitaan riittävästi opiskelupaikkoja

Vaativaan erityiseen tukeen oikeutetulle voitaisiin osoittaa opiskelupaikka jo ennen kahden kuukauden määräajan päättymistä oppivelvollisen tai hänen huoltajansa suostumuksella. Opiskelupaikka voitaisiin osoittaa heti, kun opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on tehnyt asuinkunnalle ilmoituksen ilman opiskelupaikkaa olevasta oppivelvollisesta. 

Muutos koskee erityisesti niitä koulutuksenjärjestäjiä, jotka järjestävät koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille ja myös siirtymäsäännöksen nojalla toimivia entisiä VALMA-koulutuksen järjestäjiä. Koulutuksenjärjestäjien tulisi varata aloituspaikkoja ja luoda menettelyt opintojen joustavaan aloittamiseen opiskelupaikan osoittamisen jälkeen.

OAJ kannattaa esitystä, mutta toteaa, että muutos edellyttää riittävää määrää opiskelupaikkoja. Nyt paikat eivät riitä edes niille vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka haluavat valmentavaan koulutukseen.

OAJ: Laajennus majoituskorvaukseen myös saamen- ja viittomakielisille

Ehdotus sisälsi myös laajennuksen oppivelvollisten majoituskorvaukseen. Nyt sen saa, jos matka kodista lähimpään lukioon tai monialaiseen ammatilliseen oppilaitokseen, jossa saa opetusta suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100 kilometriä. Jatkossa oppivelvollisella olisi oikeus majoituskorvaukseen myös silloin, kun päivittäinen koulumatka odotuksineen nopeinta kulkuvälinettä käyttäen kestää yhteensä yli kolme tuntia.

OAJ kannattaa muutosta, mutta esittää, että oikeutta majoituskorvaukseen laajennetaan niin, että se koskee sekä koulumatkan pituuden että ajallisen keston osalta yhdenvertaisesti myös äidinkielenään saamea- tai viittomakieltä puhuvia.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa