• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tekijänoikeuslakiin tulossa hyviä muutoksia

07.06.2022 - 12.34 Lausunto
Kuvituskuva

Hallituksen esityksessä tekijänoikeuslain uudistukseksi on tunnustettu ja tunnistettu opettajien rooli ja asema. Myös opetustoimintaan liittyviä pykäliä on selkeytetty.

Hallituksen esityksessä tekijänoikeuslain uudistukseksi on tunnustettu ja tunnistettu opettajien rooli ja asema. Myös opetustoimintaan liittyviä pykäliä on selkeytetty.

OAJ:n mielestä erityisesti uusi pykälä teosten käytöstä opetuksessa ja tutkimuksessa sekä pykälän uusi momentti teosten käytöstä opetuksen havainnollistamiseen ovat selviä parannuksia nykytilaan. Esitetty ratkaisu on sekä käyttäjien eli opettajien että oikeudenhaltijoiden kannalta paras ja tasapainoisin.

Uuden rajoitussäännöksen ansiosta opetuksen havainnollistamiseen on mahdollista käyttää teoksia silloinkin, kun käyttölupaa ei ole tai sitä ei ole helposti saatavilla. Tämä helpottaa opettajan työtä.

OAJ esitti, että valiokunta ehdottaisi tekijänoikeuslakiin muutosta, joka entisestään selkeyttäisi vallitsevaa oikeustilaa opettajan itse valmistaman oppimateriaalin käyttämisestä. Opettajan laatimaa materiaalia ei saa käyttää ilman, että käyttämisestä sovitaan.

Lisäksi OAJ toivoi, että valiokunta kiinnittäisi huomiota siihen, mitä ovat esityksessä mainitut ”koulutusmarkkinoille suunnatut teokset”. Tähän tarvitaan OAJ:n mielestä selkeää rajanvetoa jo lainsäätämisvaiheessa. Rajanveto ei saa jäädä vain oikeuskäytännön varaan.

OAJ mielestä hallituksen esitys elokuvateoksista on selkeä ja parantaa nykytilaa. Lakimuutokset selkeyttävät elokuvateosten kuten YouTube-videoiden ja muiden audiovisuaalisten teosten käyttämistä opetuksessa.

OAJ on tyytyväinen, että korvauksesta säädetään omassa pykälässään OAJ:n esittämällä tavalla. Selkeästi ilmaistu tekijälle kuuluva oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen parantaa tekijän asemaa ja selkeyttää tilannetta esimerkiksi työ- ja virkasuhteessa luotujen teosten osalta. 

Uudessa lainpykälässä on tarkoitus säätää tekijän oikeudesta peruuttaa oikeudenluovutus sellaisissa tapauksissa, joissa teosta ei ole hyödynnetty. OAJ esitti, että valiokunta ehdottaisi tekijänoikeuslain 30 b §:n tarkentamista niin, että 3 momentin poikkeus soveltuisi lähtökohtaisesti vain tilanteisiin, joissa teosten luomisen on nimenomaisesti sovittu kuuluvan työtehtäviin.

Lataa ja lue koko lausunto