• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Toimiva oppimisen tuki pienentää oppimiseroa ja lisää tasa-arvoa

01.11.2022 - 10.42 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ lausui tasa-arvopoliittisesta selonteosta. Tasa-arvopoliittisessa selonteossa linjataan pitkän ajan kansalliset tasa-arvopolitiikan tavoitteet.

OAJ:n mukaan kannatettava tavoitetila on, että varhaiskasvatus, opetus ja koulutus vahvistavat sukupuolten tasa-arvoa. Lisäksi kasvatukseen ja koulutukseen osallistumisen kynnys on pidettävä matalana kaikille.

Selonteossa nostetaan esiin tyttöjen ja poikien ero koulumenestyksessä. Oppimisen tuen merkitys oppimiserojen pienentämisessä ja tasa-arvon lisäämisessä on selonteossa unohdettu kokonaan. Oppimiserojen kasvu selittyy Suomessa ennen kaikkea heikosti menestyvien oppilaiden osuuden nopealla kasvulla. Tämän muuttaminen edellyttää opetuksen vähimmäismäärien kasvattamista sekä oppimisen tuen huomattavaa vahvistamista. Samoin tulee vahvistaa maahanmuuttajien koulutusta, etenkin valmistavaa opetusta sekä suomi toisena kielenä -opetusta. Vaikka oppimisen tuen vahvistaminen tehdään kaikkia koskien, kohdentuu se erityisesti pojille, joita heikoimmin menestyvistä oppilaista on vahva enemmistö. 

Opettajien osaaminen tärkeässä roolissa

Selonteossa todetaan, ettei kouluissa ja oppilaitoksissa tasa-arvon edistämiseen liittyvät velvoitteet ole toteutuneet riittävästi. OAJ pitää tärkeänä, että opettajilla on riittävä tasa-arvo-osaaminen, ja että opettajankoulutuksessa huolehditaan siitä, että opettajaksi valmistuvalla on työelämään siirtyessään riittävät tiedot ja taidot sukupuoli- ja tasa-arvotietoisen opetuksen tarjoamiseksi ja opetussuunnitelman perusteiden asettamien tasa-arvon edistämistä koskevien vaatimusten toteuttamiseksi. Myös työssä olevien opettajien sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuusosaaminen on varmistettava tarjoamalla heille mahdollisuus työajalla tätä koskevaan täydennyskoulutukseen.

Lataa ja lue koko lausunto tästä

Jaa