• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Toisen asteen opiskelijoiden on oltava tasapuolisessa asemassa arvosanojen korottamisen osalta

23.09.2022 - 14.52 Lausunto
Kuvituskuva

Arvosanojen korotukset ja muuttuva keskiarvo tulee huomioida ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa.

Lain ammatillisesta koulutuksesta 56§ mukaan opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Tällä hetkellä ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja ei huomioida korkeakoulujen todistusvalinnoissa, koska korotetut tiedot eivät tallennu korotuksena, vaan tutkinnon osan suorituksena, eikä keskiarvoa siten lasketa uudelleen. Tällöin uusi keskiarvo ei siirry KOSKI-tietokantaan. Tästä syystä ammatillisen koulutuksen arvosanojen korottajat ovat eriarvoisessa asemassa ylioppilastodistuksen arvosanojen korotuksiin nähden, jotka otetaan jo nyt huomioon korkeakoulujen todistusvalinnassa.

Ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus antaa tutkintotodistukseen merkityn arvosanan korotuksesta todistus suoritetuista tutkinnon osista. Todistuksessa tulee olla maininta mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu, ja sen tulee sisältää merkintä uudelleen lasketusta keskiarvosta. Todistuksissa tulee olla myös maininta siitä mille viitekehyksen tasolle tutkinto ja sen osat sijoittuvat.

OAJ muistuttaa, että arvosanojen korottajien mahdollisesti lisääntyessä on otettava huomioon opettajien lisääntyvä työmäärä työaikasuunnittelussa ja opetuksen järjestelyissä. OAJ vaatii, että asetuksen tultua voimaan (1.1.2023) on seurattava teknisen toteutuksen toimivuutta eli varmistettava tietojen todellinen siirtyminen KOSKI-tietovarantoon sekä sitä kautta opiskelijavalintarekisteriin sekä seurattava korottajien määrän mahdollista lisääntymistä ja sen suhdetta opettajien työmäärän lisääntymiseen.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa