• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatukseenkin tulossa velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

02.06.2022 - 09.47 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa esitettyä yhdenvertaisuuslain muuttamista siten, että yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen laajenee koskemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus tuo varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja palveluntuottajalle vastuun huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksen toimipaikassa on toimipaikkakohtainen suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Häirintään puuttuminen selkeytyy, mutta täsmennyksiä tarvitaan yhä

Tarkoitus on myös täsmentää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän velvollisuutta puuttua tiedossaan olevaan häirintään. Esityksen perusteluiden mukaan velvoite on sisältynyt yhdenvertaisuuslakiin jo nykyisin, mutta täsmällisempi sääntely selkeyttää varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan ja koulutuksen järjestäjän vastuuta. Myös yhdenvartaisuusvaltuutettu korostaa kertomuksessaan eduskunnalle 2022 sitä, että oppilaitoksissa pitää olla selkeät prosessit ja yhteyshenkilöt rasistiseen häirintään ja syrjintään puuttumiseen.

OAJ pitää tärkeänä, että häirintä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa rakenteellisena ilmiönä tunnistetaan ja että kehitetään toimintatapoja, jotka vahvistavat yhdenvertaisuutta. Tämä edellyttää päiväkoti, koulu- ja oppilaitostasoista resursointia esimiestyöhön ja opettajien täydennyskoulutukseen.   

Lausunnossaan oikeusministeriölle OAJ kuitenkin toteaa, että esitykseen sisältyvä 14 §:n kolmas momentti on järjestön mielestä puutteellinen. Momentista eikä sen perusteluista käy ilmi, ketä säännöksessä pidetään häirinnän kiellon rikkojana: lasta, oppijaa, henkilöstöä vai ketä tahansa. Epäselväksi jää myös, kenen pitää tietää häirinnästä, jotta katsotaan, että tieto on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjällä. On myös epäselvää, mitä ovat ne käytettävissä olevat toimet, joita pykälässä tarkoitetaan ja edellytetään. Ovatko esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen lainsäädännössä olevat puuttumis- ja kurinpitotoimet ne, joita tarkoitetaan? Vai onko varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjällä tätä laajempi puuttumisvelvollisuus?

Kohtuulliset mukautukset

OAJ pitää hyvänä, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi tarvittavia kohtuullisia mukautuksia koskevaa 15 §:ää täsmennetään niin, että kohtuulliset mukautukset voivat koskea myös viranomaisen palvelun sisältöä. On myös hyvä, että kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet.

Kohtuullista mukautusta koskevan säännöksen väljyys, suuri tapauskohtainen harkintavalta ja arvio, ettei muutos aiheuttaisi kustannuksia, huolestuttavat OAJ:tä. OAJ muistuttaa, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien rahoitus on alimitoitettu jo nykyistenkin velvoitteiden toteuttamiseen.

Lataa ja lue koko lausunto