• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuus etenee

23.02.2022 - 15.36 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa yksityisen päiväkotitoiminnan säätämistä luvanvaraiseksi. Luvanvaraisuus sisältyy valmisteilla olevaan varhaiskasvatuslain muutokseen. Nykyisin päiväkotitoiminnan aloittamiseen on riittänyt palveluntuottajan ilmoitus.

OAJ on ollut eduskunnan sivistysvaliokunnassa kuultavana esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamiseksi. Nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan laissa säädettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Yksityisen päiväkotitoiminnan aloittaminen tai olennaisen muutoksen toteuttaminen edellyttäisi lupaviranomaisen, aluehallintoviraston, hyväksyntää. Nykyisin yksityiset palveluntuottajat eivät tarvitse lupaa toimintansa käynnistämiseksi tai muuttamiseksi, vaan toiminta perustuu ilmoitusmenettelyyn.

Luvanvaraisuus vahvistaa yksityisen varhaiskasvatuksen ennakkovalvontaa ja turvaa päiväkotitoiminnan laadun varmistamista nykyistä ilmoitusmenettelyä paremmin. Ennakkovalvonnan valvonnan vahvistaminen edistää lapsen oikeutta varhaiskasvatuslain mukaiseen lapsen etua toteuttavaan varhaiskasvatukseen.

Lupaviranomaisen tehtävien keskittäminen aluehallintovirastolle yhdenmukaistaisi lupaprosessia ja vahvistaisi yksityisen päiväkotitoiminnan edellytysten tarkistamiseen liittyvää osaamista. Kunnat tarkastaisivat edelleen toimitilat, kuten tähänkin saakka. OAJ korosti valiokunnalle antamassaan lausunnossaan kunnan paikallisen tuntemuksen merkitystä yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittajien ohjauksessa ja neuvonnassa. 

OAJ pitää tärkeänä kunnan roolia ja sitä, että kunnan tehtävä lupaprosessissa on selkeä. OAJ esittää, että lakiin lisättäisiin täsmennyksiä siihen, mitä kunnan lupaviranomaiselle antaman lausunnon pitää sisältää.

Lataa ja lue koko lausunto