• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ pitää ONNI-hankkeessa syntynyttä opasta selkeänä - muutama täsmennys esitetty

17.05.2023 - 14.00 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ antoi lausumansa ONNI-hankkeessa syntyneestä Yhdenvertaisen puuttumisen oppaasta.

OAJ pitää ONNI on turvallinen koulu -hanketta onnistuneena. Hankkeessa syntynyt opas auttaa rehtoreita ja opettajia yhdenmukaisten ja tasapuolisten seuraamusten määrittelyssä sekä seuraamusten ja määräämisperusteiden hahmottamisessa. OAJ esitti hyvään ja sinänsä selkeään oppaaseen muutamia täsmennyksiä.

OAJ esitti, että esitystapaa yhdenmukaistettaisiin siten, että puuttumiskeinoja ja seuraamuksia läpikäytäessä tuotaisiin aina esiin perusopetuslain ja/tai perusopetusasetuksen säännös, johon puuttumiskeino/seuraamus perustuu. Lisäksi käytännön arjen kannalta on tärkeää, että diasta löytyy tieto toimivallasta, velvollisuudesta kirjata, tehdä päätöstä tai järjestää kuuleminen. Lisäksi OAJ toivoi, että dioissa käytäisiin läpi kaikki perusopetuslain puuttumiskeinot/seuraamukset.

Poistotilannetta opetustilasta sekä vaarallisten tai kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuunottoa tarkennettava

OAJ pitää tärkeänä, että puhuttaessa oppilaan poistamisesta opetustilasta tuotaisiin selkeämmin esiin, että oppilaan poistaminen opetustilasta voimakeinoja käyttäen on mahdollista vain silloin, kun oppilas ei noudata poistumismääräystä ja koittaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimakeinojen käyttö on aina viime sijainen keino.

Lisäksi OAJ toivoi, että rehtoreille ja opettajille tuotaisiin konkreettisesti esiin, mitä vaaralliset tai kielletyt esineet tai aineet käytännössä ovat tai mitä ne eivät ainakaan ole. Epäselvyyttä on esimerkiksi siitä, että saako opettaja tai rehtori tarkastaa oppilaan tavarat, jos epäilee tällä olevan esimerkiksi alkoholia, tupakkaa, nuuskaa, energiajuomaa tai tulitikut. Olisi hyvä myös teroittaa, miten tavaroiden tarkistaminen ja tavaroiden haltuunotto eroavat toisistaan.

Sisällön avaaminen tärkeää

Oppaassa käytetään myös termiä puhuttelu. Perusopetuslaki ei tunne tällaista termiä, joten OAJ katsoo, että olisi tärkeää avata, mitä tällä tarkoitetaan.

Opas sisältää myös taulukkoja rehtorin ja opettajan tueksi. Ennen taulukkoja olisi hyvä tuoda esiin, että taulukoiden (erilaisia laiminlyöntejä, opetuksen häiritseminen, kunniaa loukkaava toiminta ja kiusaaminen jne.) tarkoituksena on toimia tukena ja apuna opettajan ja rehtorin päätöksenteossa. On tärkeää tarkentaa, että opettaja ja rehtori tekee ratkaisut itsenäisesti virkavastuulla ja taulukon esimerkit koskevat yksittäisiä tekoja. Esimerkiksi toistuvina ja jatkuvina tekoina tilanne voi muuttua.

OAJ pitää tärkeänä, että hanketta jatketaan ja kerätään käyttökokemuksia ja kehittämisideoita oppaasta opettajilta ja rehtoreilta esimerkiksi vuoden jälkeen. Erityisen arvokasta olisi saada käytännön palautetta kouluilta, onko taulukosta, miten seuraamuksia käytetään, ollut apua.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa