• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ lausui luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

23.01.2024 - 12.21 Lausunto
Kuvituskuva

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yksi keskeinen ratkaistava haaste. On tärkeää, että mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannetaan ja lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen toteutuu heidän omissa arjen ympäristöissään. Erityisen tärkeää on panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin.

OAJ toteaa, että mielenterveyden edistäminen näkyy ohjelmaluonnoksessa melko kapeasti, lähinnä vapaa-ajan harrastus- ja kulttuuritoiminnan edistämisenä.

OAJ pitää tärkeänä hallitusohjelman mukaista tavoitetta, että jokaisella nuorella on edellytykset rakentaa hyvää elämää ja tavoitella unelmiaan. Tämä edellyttää ennen kaikkea sitä, että jokaiselle nuorelle turvataan oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä.

Jotta jokainen oppija voi saada laadukasta opetusta turvallisessa ympäristössä, ryhmäkokojen tulee olla riittävän pienet ja jokaisella oppijalla on oltava oikeus saada tarvitsemaansa oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen tuki perusopetuksen sekä toisen asteen osalta tulee uudistaa pikaisesti.

On hyvä, että ohjelman tavoitteissa ja toimenpiteissä on huomioitu moniammatillinen yhteistyö. Tällä hetkellä oppijan ympärillä on monesti aikuisia, joilla kaikilla on jokin tieto oppijasta, mutta tieto ei kulje heidän välillään. Tiedonkulun esteet tulee purkaa ja tiedonkulku tulee ohjeistaa valtakunnallisesti konkreettisin esimerkein.

Moniammatillinen ankkuritoiminta on tehokas keino puuttua nuorten rikollisuuteen ja ennaltaehkäistä nuorten häiriökäyttäytymistä. Ankkuritoiminta tulee vakiinnuttaa ja koulujen ja oppilaitosten roolia ankkuritoiminnassa tulee vahvistaa. Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen olisi syytä huomioida lisäämällä psykiatristen sairaanhoitajien osallistumista ankkuritoimintaan.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä kehitetään edelleen. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön rooli ja tehtävät tulisi määritellä ja ohjeistaa valtakunnallisesti. OAJ katsoo, että koulu- ja oppilaitosnuoristyön rooli voisi olla esimerkiksi tukea oppilaiden vertaisryhmiä, mahdollistaa omaehtoista toimintaa sekä harrastustoimintaa ja koulun/oppilaitoksen kasvatustehtävää. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöllä voisi olla rooli sekä yhteisöllisessä että yksilöllisessä oppilas- ja opiskeluhuollossa.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa