• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n lausunto luonnoksesta perusopetuslain muuttamiseksi – Hallituksen esitys kaipaa vielä täsmentämistä ja selkeyttä

14.06.2024 - 13.30 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ on jättänyt lausuntonsa hallituksen esityksen luonnokseen perusopetuslain oppimisen ja koulunkäynnin tuen muuttamiseksi.

OAJ katsoo, että oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisuudistus on tarpeellinen. Uudistuksen on vaikutettava oppilaiden saaman tuen vahvistumiseen, tuen vaikuttavuuden parantumiseen sekä tuen yhdenvertaiseen toteutumiseen kunnasta, koulusta ja esiopetuksen järjestämispaikasta riippumatta. Kokonaisuudessaan esitys ei tunnista esiopetuksen osuutta, joka on vielä huomioitava esityksessä.

OAJ painottaa, että tukitoimia koskevan sääntelyn on oltava riittävän selkeää ja velvoittavaa. Tämä luo yhdenvertaisuutta ja kuten esityksessä tuodaan esille, tarkempi säätely vähentää kuntien hallinnollista työtä ja siihen kuluvaa aikaa.

OAJ kannattaa hallituksen esityksen luonnoksen lähtökohtaa, jossa siirrytään tuen portaista itse konkreettisiin, ennakoiviin ja oppilaskohtaisiin tukitoimiin. Tavoitteena on siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään tukeen, kuitenkaan hylkäämättä vahvimpia tukitoimia, kuten erityisluokkaopetusta. Lain selkeyden ja täsmällisyyden varmistamiseksi käsitteet tulee kuitenkin määritellä tarkemmin ja yksiselitteisemmin kuin nyt esitetyssä luonnoksessa.

Oppimisen tukeen kiinnitettävä huomiota jo aikaisessa vaiheessa

Jokaisella oppilaalla olisi jatkossa oikeus ennakoiviin, ryhmään tuotaviin tukitoimiin, kuten tukiopetukseen, opetuskielen tukeen ja erityisopettajan opetukseen. Jos nämä tukitoimet eivät olisi riittäviä, oppilaalla olisi oikeus hallinnollista päätöstä edellyttäviin oppilaskohtaisiin tukitoimiin, kuten säännölliseen erityisopettajan antamaan opetukseen tai erityisluokkaopetukseen.

OAJ:n mielestä on hyvä, että opetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään aina ensin ennakoivia tukitoimia ja vasta niiden osoittauduttua riittämättömiksi, edetään vahvempiin tukitoimiin. Vahva erityispedagoginen osaaminen jokaisessa koulussa ja päiväkodissa sekä erityisopettajien ja resurssiopettajien määrän lisääminen on välttämätöntä, jotta oppimisen ja koulunkäynnin haasteisiin on mahdollista puuttua aikaisin ja vähentää raskaampien tukitoimien tarvetta.

Luonnoksessa esitetään säädettäväksi viiden oppilaskohtaista tukea tarvitsevan oppilaan enimmäismäärästä yleisopetuksen ryhmässä, mitä OAJ pitää keskeisenä osana uudistusta ja sen vaikuttavuutta. Opetusryhmien määrän on arvioitu lisääntyvän tämän ryhmien muodostamista rajaavan sääntelyn myötä. OAJ muistuttaa, että on varmistettava kuntien resurssit opetusryhmien pienentämiseen ja resurssiopettajien palkkaamiseen, jotta lain tarkoitus oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden ennaltaehkäisystä ja varhaisesta puuttumisesta haasteisiin ei vesity.

Oppilaskohtaiset tukitoimet resursoitava tuen tarvetta vastaavasti

OAJ kiittää luonnoksen esitystä, jonka mukaan opetuksen järjestäjän on jatkossa varattava resurssia vähintään keskimäärin 0,127 tuntia viikossa oppilasta kohden ennakoiviin tukitoimiin. On varmistettava, että uusi rahoitus kohdistuu aidosti uusiin ennakoiviin, ryhmäkohtaisiin tukitoimiin ja että samaan aikaan opetuksen järjestäjät resursoivat oppilaskohtaiset tukitoimet tuen tarvetta vastaavasti.

Erityisopettajan antama tuki voi esityksen mukaan olla myös konsultaatiota, joka kohdistuu luokanopettajiin, aineenopettajiin, oppilaisiin ja mahdollisesti myös huoltajiin. OAJ:n mielestä on tärkeää huomioida, että erityisopettajat ovat koulussa ja päiväkodissa ensisijaisesti oppilaita ja heidän tosiasiallista tukemistaan varten. Opettajien työaikaa ei voi suunnata konsultatiiviseen työhön niin, että se vähentää suoraan oppilaisiin kohdistuvan tuen määrää.

Jatkossa kaikista säännöllisistä tukitoimista tehdään hallinnollinen päätös. Oppilaiden oikeusturvan kannalta tämä on tärkeää. OAJ:n mielestä on hyvä, että samaan aikaan erilaisia tuen asiakirjoja vähennetään ja kevennetään, jotta opetushenkilöstön hallinnollinen taakka voi vähentyä. On kuitenkin selvitettävä uusien hallinnollisten päätösten vaikutus rehtorien ja päiväkodin johtajien työmäärään ja varmistettava työajan riittävyys näiden päätösten valmisteluun ja tekemiseen.

Täydennyskoulutukseen osallistuminen mahdollistettava korvaavin toimin aikuiskoulutustuen lakatessa

Erityisopettajien koulutusmäärien lisääminen ja opettajien täydennyskouluttautuminen on oleellinen osa uudistusta. Tämän toteutuminen edellyttää, että mm. erillisillä erityisopettajaopinnoilla täydennyskouluttautuvien erityisopettajien koulutukseen osallistuminen mahdollistetaan korvaavin toimin aikuiskoulutustuen lakatessa. 

Erityisopetusta antavien opettajien erilaiset kelpoisuusvaatimukset ovat olleet opetuksen järjestäjille monin paikoin epäselviä. Tämänkin takia lakia on muutettava niin, että kokonaisrakenne muodostaa yksiselitteisen kokonaisuuden, jossa määritellään, millä kelpoisuudella mitäkin erityisopetusta annetaan.

Yleisesti ottaen OAJ pitää hallituksen esityksen luonnosta hyvänä kokonaisuutena, josta saadaan toimiva oppimisen ja koulunkäynnin tuen lainsäädäntö, kunhan esitystä vielä täsmennetään ja selkeytetään riittävästi.

Lataa ja lue koko lausunto (PDF)

Jaa