• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ajankohtaista

Lukion kehittäminen on tärkeää ja uusi laki tarpeellinen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lukion kehittämistä tärkeänä ja tukee uuden lukiolain säätämistä. Uuden lain valmistelu on tehty huolellisesti, laajasti eri tahoja kuunnellen ja valmisteluun osallistaen. Niinpä lopputuloskin on pääosin erittäin hyvä.

18.04.2018 Lausunto
OAJ:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lakiesitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi hyvänä. Se sisältää vahvan ja pitkäjänteisen suunnitelman varhaiskasvatuksen laadullisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä vuoteen 2030 ja vahvistaa toteutuessaan merkittävästi suomalaista kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa ja lasten oikeuksia laadukkaisiin palveluihin.

17.04.2018 Lausunto
Lakiluonnos lupaa lisää laatua varhaiskasvatukseen

OAJ:n mielestä valmisteilla oleva varhaiskasvatuslain uudistus edistäälakiin kirjattujen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista, ja tukee henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä.

15.03.2018 Lausunto
OAJ tyytyväinen lukiolain valmisteluun, mutta esittää muutoksia pykäliin ja kehittämisen jatkamista

Opiskelijan oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen ja erityisopetukseen sekä korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö saavat kiitosta OAJ:n lausunnossa luonnoksesta uudeksi lukiolaiksi.

07.03.2018 Lausunto
Seksuaalinen häirintä tietoon kunnon ohjeilla

OAJ muistuttaa lausunnossaan, että lapsen ja nuoren ilmoittama seksuaalinen häirintä pitää ottaa koulussa ja oppilaitoksessa käsittelyyn aina, riippumatta siitä, onko häirintää ollut koulussa vai muualla.

06.03.2018 Lausunto
OAJ kannattaa kielivarannon vahvistamista

OAJ kannattaa kieltenopiskelun varhentamista ja vahvistamista kaikilla koulutusasteilla sekä tuntikehyksen laajentamista varhennetun kielenopiskelun toteuttamiseksi.

02.03.2018 Lausunto
OAJ haluaa sisäilmasta sairastuneille nykyistä parempaa turvaa

OAJ ehdottaa lausunnossaan lisäyksiä hallituksen käynnistämään Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan. Ehdotusten tavoitteena on parantaa sisäilmasta sairastuneiden koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työntekijöiden asemaa ja turvaa ja poistaa haitalliset sisäilmaongelmat.

15.02.2018 Lausunto
Uusi asetusmuutos selkiyttäisi opetustoimen kelpoisuuksia

OAJ pitää erittäin hyvänä hallituksen linjausta, ettei se laske opettajien kelpoisuuksia. Tämä linjaus näkyy nyt lausunnolla olevassa luonnoksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevaksi asetusmuutokseksi. Esitys selkeyttää nykyistä asetusta ja varmistaa ammatillisen koulutuksen luotettavuutta.

14.12.2017 Lausunto
OAJ vastustaa esitystä toisen kotimaisen kielen kokeilulaiksi

OAJ:n mielestä hallituksen esitys toisen kotimaisen kielen opetuksen valinnaisuuden mahdollistavaksi kokeilulaiksi tulisi hylätä. OAJ oli lakiesityksestä kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa.

17.11.2017 Lausunto
Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa kuvaa murrosta selkeästi

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta antaa OAJ:n mielestä selkeän kuvan työelämää ja koko yhteiskuntaamme kohtaavan murroksen laajuudesta ja syvyydestä.

16.10.2017 Lausunto
Ammatillisen reformin laatu varmistettava

OAJ pitää koko ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen kehittämistä tärkeänä. Aikataulu on tiukka. Valitettavaa on, ettei uudistuksen vaatimien käytänteiden ja arjen toiminnan suunnitteluun ole varattu opettajille riittäviä resursseja.

10.10.2017 Lausunto
Opetuksen ja tutkimuksen laatu rakenteiden edelle

Korkeakoulujen kehittämisessä on keskityttävä opetuksen ja tutkimuksen laadun sekä työelämäyhteyksien vahvistamiseen pitkään jatkuneen rakenteellisen kehittämisen sijaan, sanoo OAJ lausunnossaan hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutoksesta.

10.10.2017 Lausunto
OAJ kiittää talousarvioesityksen arvovalintoja

Vaikka ensi vuoden talousarvioehdotuksessa on paljon hyvää, OAJ kantaa yhä huolta toisen asteen koulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen valtavista leikkauksista. Myös lukion rahoitustaso on pohjalukemissa.

02.10.2017 Lausunto
Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin tulossa kannatettavia muutoksia

OAJ kannattaa oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ehdotettuja muutoksia. Esitysluonnoksen mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä.

17.08.2017 Lausunto
Vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen ehdotukset tyydyttävät

OAJ pitää vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen järjestämistä ja rahoitusta valmistelleen työryhmän ehdotuksia kokonaisuutena hyvinä.

16.08.2017 Lausunto