• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ajankohtaista

OAJ haluaa uudelle virastolle oikeudet valvoa kaikkea opetusta

OAJ vaatii uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle eli Luovalle samanlaista oma-aloitteista ohjaus-, valvonta- ja puuttumisoikeutta perusopetukseen, lukio- ja ammatillisen koulutukseen sekä taiteen perusopetukseen kuin Luovalla jo on varhaiskasvatukseen.

01.06.2018 Lausunto
OAJ tyytyväinen kehysriihen lisäpanostuksiin

OAJ kiittää lausunnossaan julkisen talouden suunnitelmasta sitä, että kehysriihessä päätetyt lisäpanostukset kohdennettiin tasa-arvoisen koulutuspolun ja osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseen.

14.05.2018 Lausunto
Opiskelijapalaute vaikuttaa pian ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin

Asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ehdotetaan muutettavan siten, että siihen lisättäisiin opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät.

09.05.2018 Lausunto
OAJ puoltaa suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämistä myös englanniksi

Englanniksi järjestettävä tutkinto ei saa muodostua kotoutumisen hidasteeksi ja kansallisesta koulutusjärjestelmästä ja kansalliskielillä annettavasta opetuksesta on pidettävä hyvää huolta, OAJ muistuttaa lausunnossaan.

24.04.2018 Lausunto
Varhaiskasvatuslakiesitys tuo lisää osaamista ja vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua

OAJ pitää hallituksen esitystä varhaiskasvatuslaiksi keskeisiltä osiltaan hyvänä. Esitys vahvistaa pedagogista osaamista ja parantaa varhaiskasvatuksen laatua päiväkodeissa. Tämä tukee varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista.

18.04.2018 Lausunto
Lukion kehittäminen on tärkeää ja uusi laki tarpeellinen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lukion kehittämistä tärkeänä ja tukee uuden lukiolain säätämistä. Uuden lain valmistelu on tehty huolellisesti, laajasti eri tahoja kuunnellen ja valmisteluun osallistaen. Niinpä lopputuloskin on pääosin erittäin hyvä.

18.04.2018 Lausunto
OAJ:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lakiesitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi hyvänä. Se sisältää vahvan ja pitkäjänteisen suunnitelman varhaiskasvatuksen laadullisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä vuoteen 2030 ja vahvistaa toteutuessaan merkittävästi suomalaista kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa ja lasten oikeuksia laadukkaisiin palveluihin.

17.04.2018 Lausunto
Lakiluonnos lupaa lisää laatua varhaiskasvatukseen

OAJ:n mielestä valmisteilla oleva varhaiskasvatuslain uudistus edistäälakiin kirjattujen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista, ja tukee henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä.

15.03.2018 Lausunto
OAJ tyytyväinen lukiolain valmisteluun, mutta esittää muutoksia pykäliin ja kehittämisen jatkamista

Opiskelijan oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen ja erityisopetukseen sekä korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö saavat kiitosta OAJ:n lausunnossa luonnoksesta uudeksi lukiolaiksi.

07.03.2018 Lausunto
Seksuaalinen häirintä tietoon kunnon ohjeilla

OAJ muistuttaa lausunnossaan, että lapsen ja nuoren ilmoittama seksuaalinen häirintä pitää ottaa koulussa ja oppilaitoksessa käsittelyyn aina, riippumatta siitä, onko häirintää ollut koulussa vai muualla.

06.03.2018 Lausunto
OAJ kannattaa kielivarannon vahvistamista

OAJ kannattaa kieltenopiskelun varhentamista ja vahvistamista kaikilla koulutusasteilla sekä tuntikehyksen laajentamista varhennetun kielenopiskelun toteuttamiseksi.

02.03.2018 Lausunto
OAJ haluaa sisäilmasta sairastuneille nykyistä parempaa turvaa

OAJ ehdottaa lausunnossaan lisäyksiä hallituksen käynnistämään Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan. Ehdotusten tavoitteena on parantaa sisäilmasta sairastuneiden koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työntekijöiden asemaa ja turvaa ja poistaa haitalliset sisäilmaongelmat.

15.02.2018 Lausunto
Uusi asetusmuutos selkiyttäisi opetustoimen kelpoisuuksia

OAJ pitää erittäin hyvänä hallituksen linjausta, ettei se laske opettajien kelpoisuuksia. Tämä linjaus näkyy nyt lausunnolla olevassa luonnoksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevaksi asetusmuutokseksi. Esitys selkeyttää nykyistä asetusta ja varmistaa ammatillisen koulutuksen luotettavuutta.

14.12.2017 Lausunto
OAJ vastustaa esitystä toisen kotimaisen kielen kokeilulaiksi

OAJ:n mielestä hallituksen esitys toisen kotimaisen kielen opetuksen valinnaisuuden mahdollistavaksi kokeilulaiksi tulisi hylätä. OAJ oli lakiesityksestä kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa.

17.11.2017 Lausunto
Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa kuvaa murrosta selkeästi

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta antaa OAJ:n mielestä selkeän kuvan työelämää ja koko yhteiskuntaamme kohtaavan murroksen laajuudesta ja syvyydestä.

16.10.2017 Lausunto