• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

”Järjestelmä, joka mukautuu yksilön kehitykseen” – OAJ:n oppivelvollisuusmalli tekisi koulupolusta eheämmän

14.03.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ esittää merkittäviä muutoksia oppivelvollisuuteen. OAJ:n oppivelvollisuusmallissa lasten ja nuorten koulupolku muuttuisi joustavammaksi ja yksilöllisen tuen tarpeet huomioivaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on koulutuksen tasa-arvon turvaaminen.

OAJ:n keskiviikkona julkaisemassa oppivelvollisuusmallissa esitetään kaksivuotista esiopetusta, oikeutta joustavaan perusopetukseen sekä esimerkiksi oppivelvollisuuden ulottamista toiselle asteelle, aina 19 ikävuoteen saakka.
 
Kokonaisvaltaisen mallin päätavoitteet ovat koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja Suomen koulutus- ja osaamistason nousu. Keskeinen lähtökohta on myös koulutuksen tasa-arvon turvaaminen.
 
–  Kyse on siitä, että meille on ilmaantunut tiettyjä pirullisia ongelmia, jotka yhteiskunnan on ratkaistava koulutuksen kautta. Joka kymmenes lapsi kärsii nykyisin köyhyydestä ja eriarvoisuutta ilmenee sekä perheiden että alueiden välillä. Vanhempien koulutustausta vaikuttaa yhä enemmän lapsen koulupolun kulkuun, sanoo OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen.
 
Lahtisen mukaan yhteiskunnan on turvattava aiempaa epätasaisemmaksi muuttunut reitti työelämään tai jatko-opintoihin.
 
– Se reitti on luotava vähintään toisen asteen koulutuksen kautta. Tilastoista tiedämme, että toisen asteen koulutus puolittaa työttömyysriskin. Ja kun perehdymme koulutusta ja ylipäänsä yhteiskuntaa koskevaan tutkimukseen, käy selväksi, että koko oppivelvollisuus vaatii uudenlaista tarkastelua, Lahtinen sanoo.
 
Lapsen ja nuoren näköinen opinpolku
 
OAJ haluaa järjestelmän, joka mukautuu selvästi nykyistä enemmän lapsen ja nuoren kehityksen tahtiin.
 
– Mallissamme lasten ja nuorten erilaisuus on rikkaus, eikä mikään negatiivisesti erittelevä tai leimaava tekijä. Opinpolku rakentuu jokaiselle oppilaalle sopivaksi, Lahtinen sanoo.
 
Mallin mukaan kaikki menisivät esiopetukseen 5-vuotiaana ja koulun ensimmäiselle luokalle siirryttäisiin joustavasti 1–3 vuoden esiopetuksen jälkeen.
 
– Kaikille yhteinen varhaisempi aloittamisikä tarkoittaisi, että lapsia leimaavasta koulunaloituksen lykkäyksestä ja toisaalta aikaistetusta koulunaloituksesta voidaan luopua. Uskomme vahvasti, että saamme kaikille yhdenvertaisemman ja innostuneemman alun kouluun, kun turvaamme oppilaille nykyistä enemmän opettajien aikaa ja monipuolista tukea.
 
Yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia
 
Oppivelvollisuuden ulottumista toisen asteen koulutukseen saakka Lahtinen perustelee sillä, ettei pelkkä peruskoulu ole pitkään aikaan antanut riittäviä eväitä työelämään.
 
– Viime aikoina olemme kuulleet kritiikkiä, ettei perusopetus takaa aivan kaikille edes valmiuksia toisen asteen koulutukseen. Tästä syystä esitämme myös lisää tukea alkuopetukseen. Yläkoulun oppilaille esitämme puolestaan oikeutta päästä joustavaan perusopetukseen.
 
OAJ on valmistellut nyt julkaistua oppivelvollisuusmalliaan kuluneen vuoden ajan. Samaan aikaan oppivelvollisuuden uudistaminen on herättänyt keskustelua niin tutkijoiden kuin poliittisten päättäjienkin keskuudessa.
 
–  Mitä enemmän paneuduimme aiheeseen, sitä varmemmiksi tulimme, etteivät yksittäiset muutokset ja paikkailut riitä. Tarvitaan kokonaisvaltainen uudistus, joka kattaa vuodet varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, Lahtinen toteaa.
 
”Aihe ansaitsee laajan keskustelun”
 
OAJ:n mallin muita ydinkohtia ovat esimerkiksi erityisopettajien määrän merkittävä lisääminen etenkin esi- ja alkuopetuksessa sekä opinto-ohjauksen vahvistaminen perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa.
 
Malliin sisältyy myös useita joustavuuden elementtejä perusopetuksessa, kuten mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintoja jo vuosiluokkien 7–9 aikana. Toisaalta mallissa esitetään, että perusopetus päättyisi vasta, kun oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän ja jatko-opintokelpoisuuden, viimeistään 19-vuotaana.
 
Mallin julkistamistilaisuudessa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi, että esityksissä on haettu tutkimuksen, asiantuntijoiden ja opettajien avulla toimia, joilla eheämpi koulutuspolku turvataan.
 
– Malliin on istutettu jatkuvan oppimisen ja kehittymisen ajatus. Haluamme nimenomaan konkreettisia ja vaikuttavia toimia, joilla jokaisen lapsen polku turvataan. Se vaatii myös rahaa, mutta se on investointi, joka kannattaa, Luukkainen sanoi.
 
OAJ:n laskelmien mukaan kaikkien esitettyjen uudistusten hinta olisi 294 miljoonaa euroa, josta kolmannes kuluisi esi- ja alkuopetuksen erityisopettajien määrän kaksinkertaistamiseen. Lukua verrattiin tilaisuudessa syrjäytymisestä aiheutuviin kustannuksiin, joka on arvioitu 1,4 miljardiksi vuosittain.
 
Tilaisuudessa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila toivotti oppivelvollisuuskeskustelun tervetulleeksi. Jatkovalmistelussa hän toivoi kiinnitettävän huomiota siihen, kuka ja miten uudistuksen sanoittaa, jotta lapset ja nuoret pitävät toimia motivoivina.
 
– Me tiedämme ne pullonkaulat, jotka muodostavat esteitä lapsen tulevaisuuden taipaleelle. Tehtävänämme on herätellä päättäjiä ja suomalaisia tähän todellisuuteen, kun vielä voimme puhua Suomesta yhtenä maailman osaavimmista maista, Kurttila sanoi, ja totesi lapsen tarpeiden, kehityksen ja oppimisen olevan mallissa hyvin esillä
 
Luukkainen toivoi, että malli herättää laajaa keskustelua niin kansalaisten kuin päättäjienkin parissa.
 
– Sen tämä tärkeä asia ansaitsee. Uskomme myös, että aiheesta nousee selkeä teema ensi vuoden eduskuntavaaleissa ja että asia kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan, kuka hyvänsä sen tekeekin.
 
 
 
Juttua on päivitetty klo 12.25. Lisättiin Olli Luukkaisen ja Tuomas Kurttilan kommentit julkistamistilaisuudesta.
 
OAJ:n oppivelvollisuusmalli – ehdotukset tiivistettynä
 
1. Esiopetus kaksivuotiseksi
Muutetaan esiopetus kestoltaan kaksivuotiseksi siten, että siihen osallistuvat jatkossa pääsääntöisesti kaikki 5–6-vuo­tiaat lapset. Lapsi voi siirtyä 1. koululuokalle 1–3 vuodessa esiopetuksen aloittamisesta.
 
2. Esi- ja alkuopetuksesta joustava kokonaisuus
Oppilas jatkaisi esi- ja alkuopetuksessa, kunnes toisen vuosiluokan vähimmäis­osaamistaso on saavutettu. Koulunaloituksen lykkäyksestä ja aikaistetusta koulunaloituksesta luovutaan.
 
3. Lisätään arviointityökaluja ja -kriteereitä
Perustetaan oppilasarvioinnin tukipankki ja kehitetään ope­tussuunnitelmien arviointikriteeristöä ohjaavampaan suun­taan niin, että arviointi saadaan yhdenvertaiseksi kaikis­sa kouluissa.
 
4. Monta reittiä opintojen suorittamiseen
Erilaisia oppimisvaihtoehtoja sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja opinto-ohjausta tarjoamalla estetään nuoren koulutuspolun katkeaminen ja mahdol­listetaan hänen vahvuuksiensa löytyminen.
 
5. Muutetaan ikärajoja
Perusopetus päättyy, kun sen oppimäärä ja jatko-opinto­kelpoisuus on saavutettu. Säädetään perusopetuksen suo­rittamisen enimmäisikärajaksi 19 vuotta ja lisätään nuoren mahdollisuuksia edetä opinnoissaan tarvittaessa myös ta­vanomaista nopeammin.
 
6. Ulotetaan oppivelvollisuus toiselle asteelle
Muutetaan oppivelvollisuutta niin, että se kattaa myös toi­sen asteen opinnot siihen asti, kun nuori täyttää 19 vuotta. Toisen asteen aikana opis­kelija voi suorittaa korkea-asteen opintoja. Jokaiselle nuo­relle laaditaan ura- ja jatko-opintosuunnitelma. Kohti maksuttomia materiaaleja siirrytään esimerkiksi niin, että kirjastot ryhtyvät järjestämään oppimateriaalien lainaus- ja leasingpalveluita.
 
Teksti: Matias Manner