• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kouluille ohjeita häirinnän ehkäisyyn - OAJ kiittää

11.09.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Opetushallitus julkaisi maaliskuussa peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän torjuntaan. Opas ei sisällä uusia säädöksiä, vaan käytännön vinkkejä koulun arjessa tapahtuvaan toimintaan.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja ministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat yhtä mieltä siitä, ettei säädöksiä ole tarpeen lisätä.
 
– Kaikkea inhimillistä elämää, etenkään kouluissa ja oppilaitoksissa ei voi ohjata ja normittaa säädöksillä. Aikuisella on aina aikuisen vastuu, Luukkainen sanoo.
 
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemikseksi kouluissa ja oppilaitoksissa on laadittu opetusministerin toimeksiannosta ja OAJ on päässyt myös vaikuttamaan sen sisältöön. Luukkainen kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä lopputuloksesta.
 
Rehtoreille ja opettajille selkeät ohjeet
 
OAJ on osallistunut häirintää ehkäisevien ohjeiden valmisteluun antamalla niistä lausunnon. Lausunnossaan OAJ tuo esiin, että lapsen ja nuoren ilmoittama seksuaalinen häirintä pitää ottaa koulussa ja oppilaitoksessa käsittelyyn aina riippumatta siitä, onko häirintää ollut koulussa vai muualla.
 
Työelämäasiamies Riina Länsikallio pitää hyvänä, että ohjeissa on OAJ:n toiveesta tuotu selkeästi esille, miten opettajan, opiskelijahuollon henkilöstön ja rehtorin pitää toimia, kun joku tekee ilmoituksen seksuaalisesta häirinnästä.
 
Seksuaalisen häirinnän ilmoituksesta tulee selvitä, mitä tapahtumia ilmoitus koskee. Ilmoituksen tekijälle pitää kertoa, että tilanne on vakava ja että asia käsitellään salassapitovelvollisuuksien mukaisesti asianosaisia kuulemalla mahdollisimman pian.
 
– Jos rehtori saa nimettömän ilmoituksen, hänen on selvitettävä asia syytöksen kohteena olevilta henkilöiltä mahdollisuuksien mukaan. Rehtorin pitää myös selvittää, onko ilmoitus aiheellinen vai tehty mahdollisesti pilailu- tai vahingontekotarkoituksessa, Länsikallio sanoo.
 
OAJ muistuttaa, että koulujen ja oppilaitosten on tärkeää tarkistaa myös opetuksen sisältöä niin, että siinä korostuu lapsen ja opiskelijan suojaaminen häirinnältä, väkivallalta ja kiusaamiselta.
 
Oppilaita on syytä kannustaa kertomaan opiskelijahuollon henkilöstölle myös koulun ulkopuolella tapahtuneesta häirinnästä. Tarvittaessa opettaja ja rehtori ottavat yhteyttä kotiin, sosiaalihuoltoon, lastensuojeluun ja poliisille.
 
Turvallisuutta parannetaan laajemminkin
 
Tutkimusten mukaan seksuaalista häirintää tapahtuu paljon muualla kuin koulussa. Koulun ja oppilaitoksen pitääkin antaa tiedot ja asia sosiaalitoimen hoidettavaksi ja tehdä ilmoitus lastensuojeluun. Lisäksi terveyttä ja henkeä uhanneista tilanteista on aina tehtävä ilmoitus poliisille.
 
Opas seksuaalisen häirinnän torjumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa oppimisympäristöjen turvallisuushanketta, joka koskee kaikkia koulutusasteita ja jossa käsitellään myös kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyä. 
 
Turvallisuushankkeissa on tarkoitus parantaa myös opettajien henkistä ja fyysistä turvallisuutta. OKM, OPH ja Poliisihallitus puuhaavat yhteistä turvallisuuskulttuuria edistävää täydennyskoulutusta, jolla edistetään päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten laaja-alaista turvallisuutta niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen turvallisuuden osalta. Myös rehtoreiden tutkintoon lisätään turvallisuusosaamista tukevaa sisältöä.
 
Opettajankoulutusfoorumi kokoaa hyviä käytäntöjä, miten turvallisuuden parantaminen otetaan mukaan opettajien perus- ja jatkokoulutukseen.
 
Myös yliopistoille ja korkeakouluille on valmisteilla omat ohjeet seksuaalisen häirinnän torjuntaan.
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
 
Juttu on alun perin julkaistu OAJ:n nettisivuilla 6.3.2018. Juttua on päivitetty 11.9.2018: Nyt jutussa lukee, että ohjeet julkaistiin maaliskuussa. Aiemmin jutussa luki päivämäärän mukaisesti, että ohjeet julkaistiin tänään.