• logo
  • logo

Lakimuutoksia 1.1.2020 – Sijaishuollossa korostuu lapsen oikeus opetukseen ja varhaiskasvatukseen

20.12.2019 - 13.08 Uutinen
Kuvituskuva

Lastensuojelulaki, työttömyysturvalaki ja työaikalaki muuttuvat 1.1.2020. Lastensuojelulakiin tuli merkittävä lisäys lapsen sivistyksellisistä oikeuksista, joilla tarkoitetaan lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sijaishuollon aikana.

Lastensuojelulain uudessa muutoksessa on oleellista, että lapsen sijoitusta hoitavien sosiaalitoimen viranhaltijoiden on otettava yhteys opetustoimeen jo ennen sijoituksen tekemistä. Muutos tehtiin, jottei lasta sijoiteta paikkaan, jossa varhaiskasvatusta tai perusopetusta ei pystytä järjestämään lapsen tarpeen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestäminen on kirjattava lapsen asiakassuunnitelmaan.

Lakiin kirjattiin siis uusia säädöksiä monipuolisesta yhteistyöstä, jota lapsen asioita hoitavien viranomaisten pitää tehdä sekä jo lapsen sijaishuoltoa järjestettäessä että sen aikana. Sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen ja opetukseen ohjaaminen on sekä sijoittaja- että sijoituskunnan vastuulla, ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen paikan on oltava lapselle sopiva.

– Jos lapsen koulu sujuu hyvin, siellä on ystäviä ja opettajat ovat lapselle läheisiä, häntä ei pitäisi ottaa sieltä pois. Sijoituspaikkaa ei pitäisi valita vain ostopalvelusopimuksen perusteella vaan lapsilähtöisesti, koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen sanoo.

Koulun pitää muun muassa tietää, kuka allekirjoittaa lapsen todistukset, tulee vanhempainvarttiin ja lukee wilmat. Sosiaalitoimen on annettava näistä tieto sijoitetun lapsen koululle.

– Lain perusteluissa sanotaan myös, että jos koulu ei saa kaikkia opetuksen järjestämiselle välttämättömiä tietoja, koululla on oikeus pyytää ne sosiaalitoimelta. Koulun pitää osata perustella, mitä tietoa tarvitaan ja miksi se on välttämätön opetuksen järjestämisen kannalta. Usein harmitellaan, ettei tieto kulje, mutta aina ei ole myöskään ymmärretty kertoa, mitä tietoa tarvitaan, Lahtinen muistuttaa.

Lakiin kirjattiin myös, ettei lapsen saamaan rangaistukseen voi sisältyä kieltoa mennä kouluun.

Aktiivimallin leikkuri poistuu

Työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri poistuu vuodenvaihteessa. 1. tammikuuta 2020 alkaen työttömän aktiivisuutta ei enää seurata eikä työttömyyspäivärahaa alenneta mallin perusteella. Eduskunta hyväksyi asiaa koskeneen hallituksen esityksen 11.12.

Työaikalakiin joustotyöaikaa

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain soveltamisala on laaja, mutta muun muassa opetus- ja tutkimushenkilöstö on sen ulkopuolella. Opetusalalla työaikalain lepoaikoja ja enimmäistyöaikaa vastaava suoja on kirjattu valtakunnallisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin.

Työaikalaissa säädetään muun muassa uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista, lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sekä muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn. Varhaiskasvatushenkilöstöä koskevassa kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu laajasti käytännöistä, jotka poikkeavat työaikalaista. Näitä sopimusmääräyksiä noudatetaan 31.3.2020 asti. Uudesta virka- ja työehtosopimuksesta kerrotaan keväällä heti, kun sopimus on syntynyt.

Amiksissa laajempi oikeus maksuttomaan ruokaan

Opiskelijan maksutonta ruokailua koskeva ammatillisesta koulutuksesta annettu valtioneuvoston asetus muuttui marraskuun 2019 alussa.
Sellaisissa valtioneuvoston asetuksella säädettävissä perustutkinnoissa, joissa osaamisen hankkiminen edellyttää läsnäoloa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa, opiskelijalla on oikeus yhden maksuttoman päivittäisen aterian lisäksi myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun.

Jaa