• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko kirjautumista vaativissa palveluissa 21.3. klo 16-17.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki uudistettava pikaisesti

19.02.2019 - 08.07 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ vaatii pikaisia uudistuksia oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Esimerkiksi erityisopettajien määrästä on säädettävä lailla.

Opetusalan Ammattijärjestö esittää perusopetuslakiin muutoksia, jotka tehostaisivat oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Erityisopettajien määrästä on säädettävä lailla. Lisäksi on otettava käyttöön uusi tukimuoto, osa-aikainen pienryhmäopetus. Samaten oikeus erityisluokkaopetukseen on säädettävä nykyistä velvoittavammaksi. OAJ vaatii uudistuksia myös tuen rahoitukseen.

Kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien on tarjottava peruskoulun oppilaille heidän tarvitsemaansa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Niin sanotun kolmiportaisen tuen (yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki) toteutus kuitenkin kangertelee ja oppilaitosten resurssit ovat riittämättömät. OAJ:n kyselyyn 2017 vastanneista opettajista vain kolme prosenttia piti oppimisen tuen resursseja täysin riittävinä.

– Isoihin opetusryhmiin on sijoitettu yhä enemmän myös erityisen tuen oppilaita. Tämä ns. inkluusio toimii hyvin, jos ryhmän toimintaa tuetaan esimerkiksi niin, että luokan- tai aineenopettajan kanssa yhdessä työskentelee erityisopettaja. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittaminen yleisopetuksen ryhmään ilman tukea on kehnoin mahdollinen tilanne ja kuitenkin valitettavan yleinen, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo.

Nykyinen tukimalli on ollut käytössä jo kymmenkunta vuotta. OAJ:n mielestä nyt onkin korkea aika korjata säädöksissä havaitut selkeät puutteet.

– Laki on nykyisellään liian löyhä ja se mahdollistaa lapsen tarpeita laiminlyövät käytännöt kunnissa.Heikoin tilanne oppilaan oikeuksien näkökulmasta arvioiden on kouluissa, joista puuttuu erityisluokanopettajia tai erityisopettajakelpoisia aineenopettajia, ja erityisopettajalla on liian paljon oppilaita vastuullaan. Ongelmaa pahentaa jatkuva pula kelpoisista erityisopettajista ja erityisluokanopettajista.  

– Tarvitaan ensinnäkin säädökset erityisopettajien vähimmäismäärästä. Heitä pitää olla perusopetuksessa vähintään yksi sataa oppilasta kohti ja esi- ja alkuopetuksessa vähintään yksi viittäkymmentä oppilasta kohti.

– Lakiin on kirjattava uudeksi tukimuodoksi osa-aikainen pienryhmäopetus tehostetun tuen oppilaille. Tehostetun tuen oppilaalla voi olla tarve saada opiskella kokonaan pienemmässä ryhmässä lyhyenkin intensiivisen ajan. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille tulee antaa vahvempi oikeus erityisluokkaopetukseen. Tämä pitää säätää yhtä velvoittavaksi kuin oppilaan oikeus lähikouluun, Luukkainen edellyttää.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen rahoitusta OAJ esittää muutettavaksi niin, että valtionosuusrahoitus seuraa tuen tarpeessa olevaa oppilasta. Opetuksen järjestäjä saisi tietyn euromäärän toteutuneen erityisopetuksen tuntimäärän perusteella tai osa-aikaisen erityisopetuksen ja erityisopetuksen tuntihinta laskettaisiin kertoimella. Nämä muutokset korostaisivat valtion rahoitusvastuuta erityisopetuksesta.

Opettajien arviot tuen tarpeesta sivuutetaan 

Yhtenä erityisongelmana Luukkainen nostaa esiin sen, ettei opettajan toteama ja asiakirjoihin merkitsemä oppilaan tuen tarve välttämättä johda mihinkään.

– Opettaja seuraa läheltä oppilasta ja pystyy koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella arvioimaan, mitkä olisivat sopivimmat tuen muodot oppilaalle. Usein opettajan esitys erityisluokasta ei johda kuitenkaan paikkaan pienryhmässä.

– Opettajat vaativat myös lisää osa-aikaista erityisopetusta, mutta sitä ei anneta. Tilastot vahvistavat opettajien kertomaa. Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä on pysynyt entisellään, vaikka tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on lisääntynyt huomattavasti, Luukkainen huomauttaa.