• logo
  • logo

Perusopetuksen arvioinnin uudistaminen etenee – OAJ on tyytyväinen lisäaikaan

15.05.2019 - 13.26 Uutinen
Kuvituskuva

Arvioinnin uudistaminen etenee ja sille on nyt otettu riittävästi lisäaikaa, kuten OAJ on vaatinutkin.

Opetushallitus täsmensi aikataulua, jolla perusopetuksen arviointikriteerejä uudistetaan. Uusien kriteerien perusteella annetut päättöarvosanat ovat ensi kertaa käytössä keväällä 2022.

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo on tyytyväinen siihen, että arvosanojen kriteerien uudistamiseen on nyt varattu riittävästi aikaa. Aikaisempaa aikataulua OAJ piti liian tiukkana.

— Tällä aikataululla uudistus voidaan tehdä kunnolla, Salo toteaa.

OAJ pitää erittäin tärkeänä, että kriteereitä uudistetaan, jotta ne tukisivat paremmin opettajien arviointityötä ja arvioinnin yhdenvertaisuutta.

— On hienoa, että työtä tehdään eri tahojen vuorovaikutuksessa ja yhteisellä prosessilla. On myös erittäin hyvä, että tälle työlle otetaan nyt huolellisen valmistelun vaatima aika, jotta myös kriteerien käytettävyys voidaan varmistaa, Salo sanoo.

Päätetty etenemisjärjestys on Salon mielestä oikea: liikkeelle on lähdettävä arvioinnin yleisten linjausten täsmentämisestä.

Ensin täsmennetään ops-linjaukset 

Arvioinnin uudistamistyö on nyt aikataulutettu siten, että ensin selkiytetään peruskoulua koskevan arvioinnin linjaukset ja tarkennetaan arviointiin liittyvää ohjeistusta. Tämä koskee kaikkia vuosiluokkia ja muun muassa sitä, missä vaiheessa numeroilla arvioiminen viimeistään aloitetaan.

Työtä tehdään tämän kevään ja kesän kuluessa, ja luonnos arvioinnin linjauksista tulee kommentoitavaksi verkkoon ensi syksynä. Työ viimeistellään saadun palautteen pohjalta marras-joulukuussa ja uudet linjaukset julkaistaan vuoden loppuun mennessä.

Paikallinen opetussuunnitelmatyö ja suunnitelmien käyttöönotto tapahtuu kevään 2020 aikana ja uudet linjaukset tulevat voimaan uuden lukuvuoden alusta 1. elokuuta vuonna 2020.

Opsin arviointilinjausten uudistaminen on Jaakko Salon mielestä tärkeä osa muutosta.

— Muun muassa arvioinnin osa-alueet on määriteltävä selkeämmin. Kirjavaksi muuttunut arviointi on kuormittanut opettajia todella paljon, hän sanoo.

Päättöarvosanat uusituilla kriteereillä annetaan keväällä 2022


Päättöarvioinnin kriteereitä valmistellaan kuluvan kevään ja alkusyksyn aikana työpajoissa oppiaineryhmittäin. Ryhmissä on mukana kaikkien aineiden opettajia sekä tutkijoita.

Miten kriteeriehdotukset toimivat, sitä arvioidaan Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä testissä loppuvuodesta 2019. 

Päättöarvioinnin uusia kriteerejä voi kommentoida verkossa syksyllä 2020. Samaan aikaan niistä kerätään lausuntoja.

Kriteerit viimeistellään palautteen pohjalta ja julkaistaan 31.12.2020. Uudet kriteerit tulevat voimaan 1.8.2021 ja niiden mukaisia päättöarvosanoja päästään antamaan kaikissa oppiaineissa ja koko ikäluokalle keväällä 2022.

Opetushallituksen tavoitteena on saada aikaan sellaiset kriteerit, jotka palvelevat kouluja arvioinnin toteuttamisessa mahdollisimman hyvin.

— Valmistelutyössä on otettu huomioon opettajien toive siitä, että kriteerit saadaan käyttöön nopeasti. Samalla pyritään kuitenkin varmistamaan lopputuloksen laatu kommentointi- ja lausuntokierroksilla sekä käytettävyyden varmistamisella, mikä vaatii oman aikansa, oph perustelee aikataulua.

Arviointia halutaan yhdenmukaistaa

Arvioinnin erilaisuus on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Myös OAJ on vaatinut lisää yhdenvertaisuutta perusopetuksen arviointiin

Uusien kriteerien ohella Opetushallitus haluaa selkiyttää arvioinnin kansallisia linjauksia, jotka on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi.

OAJ on kritisoinut sitä, että yhteiset arvioinnin kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8. Nyt on tarkoitus laatia kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9. Niissä määritellään, mitä peruskoulunsa päättävän oppilaan on osattava kyseisen arvosanan saadakseen.

Arvioinnin kriteerien valmistelutyötä tehdään yhdessä opettajien sekä didaktiikan asiantuntijoiden kanssa. Työtä ohjaa Opetushallituksen nimeämä ohjausryhmä, jossa ovat mukana keskeiset sidosryhmät. OAJ:ta ryhmässä edustaa Jaakko Salo. Työn tukena toimii lisäksi asiantuntijaryhmä, johon kuuluu päättöarviointiin perehtyneitä tutkijoita.

Arvioinnin kehittämistyön päämääränä yhdenmukaistaa päättöarviointia ja sen myötä vahvistaa peruskoulun tasa-arvoisuutta.

Uudet linjaukset käyttöön syksyllä 2021

Opetushallitus tukee arvioinnin linjausten ja päättöarvioinnin kriteerien toimeenpanoa muun muassa koulutuksella, ohjauksella ja muulla tuella. Tavoitteena on, että kouluissa on riittävästi aikaa perehtyä linjauksiin ja kriteereihin sekä valmistautua niiden käyttöön ennen lukuvuoden 2021—2022 alkua.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela