• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suurin osa varhaiskasvatuksen opettajista tyytyväisiä sak-työaikaan – Ongelmia yksityisissä päiväkodeissa

19.09.2019 - 16.09 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n kyselyn mukaan varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen varattu työaika toteutuu heikoimmin yksityisissä ja parhaiten kunnallisissa päiväkodeissa. Lähes 60 prosenttia kunnissa työskentelevistä käyttää sak-aikaa vähintään viisi tuntia viikossa. Ongelmakohtiin puututaan tulevissa sopimusneuvotteluissa, OAJ:n Kristiina Johansson sanoo.

OAJ kysyi vuoden alussa päiväkodin johtajilta sekä varhaiskasvatuksen opettajilta ja erityisopettajilta, miten uusi sopimusmääräys sak-työajasta on toteutunut yhden viikon aikana helmikuussa. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväinen saamaansa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan eli sak-työajan määrään. Kyselyn tulokset löytyvät oaj.fi- sivuilta Hyödynnä sak-työaikasi -oppaasta

Varhaiskasvatuksen opettajien työaikaa koskevan erityismääräyksen mukaan sak-työaikaa pitää varata kulloinkin riittävästi. Nykyisessä sopimusmääräyksessä on arvioitu, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi­ ja kehittämistehtäviin sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimiseen tarvitaan työaikaa noin 13 prosenttia viikkotyöajasta eli keskimäärin 5 tuntia viikossa.

— Sak-työaika voi vaihdella myös viikoittain. Joskus sitä tarvitaan enemmän ja joskus vähemmän, OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson muistuttaa.

Yksityisissä sak-aikaa noin 3 tuntia

Suurin ero sak-työajan käytössä on OAJ:n kyselyn perusteella kunnallisen ja yksityisen työnantajan välillä. Yksityisissä päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat käyttivät tarkasteluviikon aikana vähemmän sak-työaikaa kuin kunnan palveluksessa olevat.

EK-päiväkodeissa, joissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta SOSTESia, varhaiskasvatuksen opettajat käyttivät sak-tehtäviin noin 3 tuntia 40 minuuttia viikossa ja Avainta-päiväkodeissa, joissa sovelletaan Avaintyönantajien työehtosopimusta AVAINTESia noin 3 tuntia viikossa.

EK­-päiväkodeissa työskentelevistä varhaiskasvatuksen opettajista 12 prosenttia ilmoitti, ettei sak-työaikaa varata lainkaan etukäteen. Avainta­-päiväkodeissa  ilman  sak-työaikaa jäi   6    prosenttia vastanneista.

Työaikamääräys esille neuvotteluissa

Johansson kertoo, että yksityisen sosiaalipalvelualan ja Avaintyönantajien työehtosopimusten työaikamääräykset poikkeavat sanamuodoiltaan kunnan sopimusteksteistä. Tarkoitus on kuitenkin sama: varata varhaiskasvatuksen opettajille riittävästi työaikaa varhaiskasvatuslain tuomien velvoitteiden hoitamiseen.

— Viimeistään seuraavalla neuvottelukierroksella työaikamääräyksestä on sovittava velvoittavammin, Johansson sanoo.

Kuntien päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat käyttivät tarkasteluviikon aikana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin noin 4 tuntia 10 minuuttia. Lähes 60 prosenttia heistä käytti sak-tehtäviin 5 tuntia tai enemmän. Kahdella prosentilla opettajista ei ollut tarkasteluviikon aikana lainkaan sak-työaikaa.

— Kyselyn perusteella näyttää siltä, että kunnan varhaiskasvatuksen opettajille on varattu sak-työaikaa kulloinkin riittävästi, kun taas joissakin yksityisissä päiväkodeissa sovelletaan edelleen aiemmin voimassa ollutta työaika määräystä, jonka mukaan viikkotyöajasta piti varata noin 3 tuntia suunnittelutehtäviin, Johansson sanoo.

Hän muistuttaa, että varhaiskasvatuslaki ja muut säädökset velvoittavat yksityisiä päiväkoteja samalla tavalla kuin kunnallisiakin.

— Jos opettajalla ei ole mahdollisuutta käyttää työajastaan riittävää määrää suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin, se näkyy väistämättä varhaiskasvatuksen laadussa, Johansson toteaa.

Sopimusmääräys vastaa työaikatarpeeseen

Johanssonin mielestä OAJ:n kysely kertoo, että kunnissa nykyiset sopimusmääräykset on otettu hyvin käyttöön ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat pääosin olleet tyytyväisiä heille annettuun työaikaresurssiin.

— Vastausten perusteella lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin käytettävän työajan määrä on kasvanut samassa suhteessa kuin varhaiskasvatuksen opettajille asetetut velvoitteet ovat lisääntyneet, Johansson sanoo.

Tarkasteluviikon aikana varhaiskasvatuksen opettajat käyttivät suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin, tiimi- ja asiantuntijapalavereihin sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön yhteensä noin 16 prosenttia viikkotyöajastaan, kun vuonna 2016 näihin tehtäviin käytettiin noin 8 prosenttia viikkotyöajasta.

— Lapsiryhmän ulkopuolista työaikaa olisi voitu käyttää enemmänkin, jos tarkasteluajankohdaksi olisi valittu toimintavuoden käynnistymis- tai päättymisaika, jolloin käsitellään paljon lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia, Johansson sanoo.

Esimiehellä tärkeä rooli

Sak-ajan toteutuminen riippuu myös siitä, kuka ajan käytöstä päättää ja ohjeistaa. OAJ:n kyselyssä kävi ilmi, että varhaiskasvatuksen opettajat, jotka saivat itse arvioida sak-työajan määrän, ajankohdan ja paikan, käyttivät sak-työaikaa vähemmän kuin opettajat, jotka toimivat oman esimiehensä tai varhaiskasvatuksen ylempien johtajien ohjeiden mukaisesti.

Johansson muistuttaa, että vastuu sak-ajan toteutumisesta on päiväkodin johtajalla ja lähiesimiehellä.

— Riittävän sak-ajan toteutuminen edellyttää, että työnantaja on laatinut hyvän paikallisen työaikamääräyksen soveltamisohjeen, jota noudattamalla päiväkodin johtajat merkitsevät varhaiskasvatuksen opettajien työvuoroluetteloon kulloinkin riittävästi sak-työaikaa eli noin 5 tuntia viikossa, hän sanoo.

Näin varmistat sak-ajan toteutumisen

OAJ:n kyselyssä riittävä sak-työaika toteutui vain tietyin ehdoin. Johansson listaa niistä kuusi tärkeintä.

  1. Sak-työaikaa varataan kulloinkin riittävän pitkä aika eikä sitä pilkota liian pieniin jaksoihin.
  2. Työnantajalla on selkeät ohjeet työaikaa koskevan erityismääräyksen soveltamisesta, ja ohjeet vastaavat keskustasolla sovittua sopimusmääräystä.
  3. Päiväkodin johtaja tai lähiesimies vastaa työaika­ johtamisesta eli työvuoroluettelojen laadinnasta.
  4. Sak-työaika merkitään työvuoroluetteloon etukäteen.
  5. Päiväkodissa on asianmukaiset työtilat ja -välineet, minkä lisäksi osan sak-työajasta voi tehdä kotona.
  6. Varhaiskasvatuksen opettaja tietää, että hänellä on varhais­ kasvatuslain mukaan kokonaisvastuu varhaiskasvatuksen pedagogisesta suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Kyselyyn vastasi lähes tuhat opettajaa

OAJ:n kyselyyn tuli 723 vastausta 161 kunnasta ja vajaat 100 vastausta yksityisistä päiväkodeista.

Hyödynnä sak-työaikasi -opas jaetaan myös painettuna 18.9. ilmestyvän Lastentarha-lehden välissä.

Päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien vastauksista kootut tulokset julkaistaan myöhemmin.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela