• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kysymyksiä ja vastauksia opetuksen järjestämisestä koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana

17.03.2020 - 16.30 Uutinen
Kuvituskuva

Useilla koulutusasteilla siirrytään koronaviruksen vuoksi etäopetukseen. Varhaiskasvatuksessa toiminta jatkuu, ja varhaiskasvatuksen opettajat kannattelevat työllään koko yhteiskuntaa. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat herättäneet OAJ:n jäsenissä huolta ja kysymyksiä. OAJ vastaa jäsenten kysymyksiin.

Päivitys 21.3.2020: Vastaukset osoitteessa oaj.fi/koronavirus

Vastausten löytämisen helpottamiseksi kokoamme koronavirukseen liittyvää tietoa ja vastauksia jatkossa omalla sivulleen. Tätä artikkelia ei siis enää päivitetä. Löydät vastaukset osoitteesta oaj.fi/koronavirus.

oaj.fi/koronavirus

 


 

Koronavirus vaikuttaa käytännössä jokaisen suomalaisen työtä tekevän elämään. Myös monen toimeentulo on uhattuna.

Keskiviikosta 18. maaliskuuta 2020 alkaen siirrytään myös koulumaailmassa konkreettisesti poikkeusoloihin, kun maan hallituksen suositus lähiopetuksen välttämisestä astuu voimaan.

Muutos on iso ja herättää jäsenissä paljon huolta – sekä erittäin perusteltuja kysymyksiä siitä, miten uudessa tilanteessa pitäisi toimia.

Virallisista ohjeistuksista koronavirusepidemian aikana vastaavat viranomaiset. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus julkaisevat omia ohjeistuksiaan, joita kannattaa seurata tilanteen edetessä.

Juttu jatkuu linkkivinkin jälkeen.

Koronavirus: vastauksia kysymyksiin

Opetus on koronavirusepidemian vuoksi poikkeusoloissa. Kokoamme vastauksia OAJ:n jäsenten kysymyksiin ja huoliin päivittyvälle sivulle. Tutustu!

oaj.fi/koronavirus

 

1. Monilla kouluilla opettajat aiotaan velvoittaa tulemaan kouluille antamaan etäopetusta. Hallituksen ohjeissa kuitenkin kehotettiin julkisten alojen työntekijöitä jäämään kotiin etätöihin. Voiko työnantaja käskeä opettajan työpaikalleen tekemään etätyötä?

Työnantajan tulee ensisijaisesti selvittää opettajien etätöiden tekemisen mahdollisuutta. Työnantaja voi kuitenkin työnjohto-oikeutensa perusteella tarvittaessa määrätä, että opettajat toteuttavat etäopetuksen työpaikalla.

Jos työnantaja velvoittaa opettajan etätöihin kotiin, on työnantajan vastuulla huolehtia siitä, että työntekijällä on toimivat välineet ja yhteydet. Työskentely koulun tiloissa ja välineillä on eri asia kuin kokoontuminen koululla. Työnantaja ohjeistaa tästä asiasta tarkemmin.

Myös opetusministeri Li Andersson vastasi asiaa koskevaan kysymykseen Twitterissä.

Andersson kirjoittaa, että kunta voi velvoittaa opettajat antamaan etäopetusta työpaikalla, koska poikkeusolot eivät muuta työntekovelvoitteita tai työnantajan työnjohto-oikeutta. Työnjohto-oikeus käsittää työnantajan oikeuden päättää, miten opetus järjestetään.

Opettajien kannattaa kuitenkin koululla työskennellessään pyrkiä välttämään turhia lähikontakteja ja yli 10 hengen opettajien kokouksia tai tapaamisia ei saa koululla järjestää. Mikäli työnantaja haluaa järjestää etäopetuksen aikana opettajankokouksia, ne tulee järjestää etäyhteyttä käyttäen.

Etätyö tehdään lukujärjestyksen mukaisena aikana. Siitä ei makseta erilliskorvausta, ellei paikallisesti sovita asiasta toisin.

2. Voidaanko koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvat opettajat käskeä kouluille tekemään etätyötä?

Työnantajan tulee ehdottomasti pyrkiä järjestämään riskiryhmiin kuuluville opettajille ensisijaisesti etätyömahdollisuus.

Työnantajan tulee ehdottomasti pyrkiä järjestämään riskiryhmiin kuuluville opettajille ensisijaisesti etätyömahdollisuus.

Jos työnantaja ei suostu järjestämään etätyötä tai se ei ole muuten mahdollista, riskiryhmään kuuluvan opettajan kannattaa kääntyä asiassa työterveyden puoleen. Työterveyslääkäri voi tässä tilanteessa kirjoittaa lausunnon, jossa se kehottaa työnantajaa järjestämään etätyömahdollisuuden riskiryhmään kuuluvalle.

Työterveyslääkärin on syytä ottaa lausunnossaan kantaa siihen, onko kyseessä työturvallisuuslain 23 §:n mukainen tilanne (työntekijän oikeus työstä pidättäytymiseen, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle) ja sitä kautta työnantajan velvollisuus järjestää etätyömahdollisuus.

Jos työterveyslääkäri kirjoittaa todistuksen, jossa se toteaa henkilön tässä erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa käytännössä työkyvyttömäksi, sen pitäisi riittää sairausajan palkan maksamisen perusteeksi.

3. Jatkuuko perusopetus etäopetukseen siirtymisen seurauksena ylimääräisen viikon ajan kesäkuussa?

Perusopetuslain 23 § mukaan milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä.

Hallituksen päätös siirtää perusopetus etäopetukseen ei muuta sitä, että opetusta järjestetään jatkossakin työpäiviksi määrättyinä päivinä. Lisäpäivien määräämiselle ei suoranaisesti ole laissa säädettyjä perusteita.

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on kuitenkin poikkeustilan ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jälkeen arvioida, onko työpäivien lisäämiseen tarvetta.

Ensisijaisesti mahdolliset puutteet opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa tulee kiriä umpeen tehostelulla opetuksella ja riittävällä tukiopetuksella. Lisäpäivät ovat vasta viimesijainen keino asiassa.

Mahdollisista lisäpäivistä päättää kukin koulutuksen järjestäjä itse. Lisätyöpäiviä ei välttämättä tarvitse sijoittaa kesäkeskeytyksen alkuun, vaan niitä voidaan pitää myös lukukauden aikana lauantaityöpäivinä.

Opetusministeri Li Andersson totesi 18.3. järjestetyssä valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa, että lukuvuoden pidentämisestä ei olla tehty minkäänlaisia päätöksiä eikä linjauksia. 

4. Miten varhaiskasvatuksen henkilöstö suojataan työpaikalla? Saammeko suojavarusteita?

Varhaiskasvatuksen henkilöstön turvallisuudesta tulee huolehtia asianmukaisesti. Työnantaja on vastuussa opettajien turvallisuudesta työpäivän aikana myös poikkeuksellisen epidemiatilanteen aikana.

Koronaepidemian aikaisissa poikkeusoloissa varhaiskasvatuksen henkilöstön kannattaa ehdottomasti pyytää työnantajalta tarpeellista suojavarustusta, jotta työ voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti.

Jos työskentely aiheuttaa huolta työturvallisuudesta, asiasta on syytä puhua esimiehen kanssa. Lisäksi opettaja voi kääntyä työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun puoleen.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lapsien vanhempia kehotetaan järjestämään lasten hoito kotona, jos se on mahdollista. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia ryhmäkokoihin.

Ryhmiä ei kuitenkaan tulisi tässä tapauksessa yhdistää, koska hallituksen linjauksen tarkoituksena on lähikontaktien määrän vähentäminen viruksen leviämisen hidastamiseksi. Pienemmässä ryhmässä myös kontaktien määrä vähenee.

5. Olen varhaiskasvatuksen opettaja. Jos saan koronaan sopivia oireita, olenko kaksi viikkoa karanteenissa vai tulenko oireiden salliessa muutaman päivän päästä töihin, vaikka saatan olla vielä taudinkantaja?

Koronaepidemian aikainen ohje on, että vähänkin sairaana on oltava poissa töistä. Työnantaja ja työterveyshuolto antavat tarkempia ohjeita sairastapauksista ja mahdollisista karanteeneista.

6. Jos me lähiopetukseen jäävät opettajat saamme koronaan sopivia oireita, testataanko meidät?

Terveydenhuollon viranomaiset päättävät, ketkä testataan mahdollisen koronaviruksen varalta. Suomen hallitus on päättänyt laajentaa sairastuneiden testausta, mutta vielä ei ole saatavilla tietoa siitä, millä tavalla testausta laajennetaan.

7. Olen varhaiskasvatuksen opettaja ja alakouluikäisen, riskiryhmään kuuluvan lapsen vanhempi. Miten voin suojata lastani koronariskiltä, jos olen velvoitettu työskentelemään lähikontakteissa?

Tässä erittäin vaikeassa tilanteessa lain mahdollistamat vaihtoehdot ovat valitettavasti joko pyytää työnantajalta mahdollisuutta siirtyä etätöihin tai olla poissa töistä ilman palkkaa.

Huoli lapsen terveydestä kannattaa ottaa puheeksi työnantajan kanssa ja kysyä mahdollisuudesta siirtyä etätöihin. Jos etätyö ei ole mahdollista, voi työnantaja velvoittaa varhaiskasvatuksen opettajan tulemaan työpaikalle töihin.

Työsopimuslaki mahdollistaa olemaan poissa työstä pakottavista perhesyistä. Tällöin poissaolo on palkatonta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on esitettävä työnantajan pyynnöstä luotettava selvitys poissaolonsa perusteesta.

8. Saanko palkkaa, jos työpaikkani suljetaan tartuntataudin vuoksi?

Jos työpaikkasi suljetaan tartuntataudin vuoksi, työnantajan tulisi tarjota sinulle ensisijaisesti mahdollisuutta etäopetuksen antamiseen ja sitä kautta opetustuntien ja palkanmaksun säilyttämiseen.

Jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi opetettavan kurssin sisällön vuoksi), ja työn tekeminen estyy, työsuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada palkkaa enintään 14 päivän ajalta. Tämän jälkeen työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Jos virkasuhteessa olevan työntekijän työpaikka suljetaan, eikä hänellä ole mahdollisuutta tehdä töitä etänä, palkanmaksu jatkuu normaalisti. Viranhaltijalaissa ei ole rajoitettu palkanmaksua 14 päivään.

Jos työtä ei ole vielä neljäntoista päivän jälkeen mahdollista tehdä, sinun kannattaa hakea ansiopäivärahaa Opettajien työttömyyskassasta. Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä palkattomana päivänä.

9. Täytyykö minun hakea vapaata tai lomaa työstäni, jos työpaikkani suljetaan tartuntataudin vuoksi?

Työpaikan sulkemisen ajaksi ei kannata hakea vapaata työstä, sillä silloin menettää mahdollisuuden saada ansiopäivärahaa.

10. Miten toimin, jos minut lomautetaan työstäni, koska päiväkodissa ei ole riittävästi lapsia?

OAJ:n jäsenten on mahdollista hakea lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa Opettajien työttömyyskassasta.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit hakea ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta.

Jos lomautuksesi kestää kaksi viikkoa lyhyemmän ajan, hae ansiopäivärahaa aikaisintaan lomautuksen viimeisenä päivänä.

11. Mistä kansalaisopiston työsuhteessa oleva tuntiopettaja saa korvauksen menettämistään tuloista nyt, kun osa kansalaisopistojen tuntiopetuksesta keskeytetään? Entä taiteen perusopetus ja tuntiopettajien palkanmaksu siellä? 

Työnantajan tulisi tarjota tuntiopettajalle ensisijaisesti mahdollisuutta etäopetuksen antamiseen ja sitä kautta opetustuntien ja palkanmaksun säilyttämiseen.

Jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi opetettavan kurssin sisällön vuoksi) ja työn tekeminen estyy, työsuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada palkkaa enintään 14 päivän ajalta. Tämän jälkeen työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Jos tuntiopetuksesi on kokonaan estynyt, ilmoittaudu heti ensimmäisten tuntien tultua peruutetuksi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimistolle tulee toimittaa työnantajan todistus siitä, että työnteko on estynyt. Opettajien työttömyyskassan sivuilla on tarkempaa ohjeistusta asiassa.

Jos olet jo aiemmin saanut soviteltua työttömyyspäivärahaa, sinun tulee toimia työttömyyskassan antamien ohjeiden mukaisesti.


12. Miten selviän omien lasteni ja opetustyön hoitamisesta yhtä aikaa?

Valtioneuvoston suosituksen mukaan omia lapsia hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020.

Jos työnantaja määrää opettajan etätöihin kotoa käsin, ja opettajalla on hoidettavinaan samanaikaisesti omia lapsia, tulee tämä huomioida etätyössä. Opettajan ja työnantajan tulee yhdessä sopia etätyön ja lastenhoidon yhteensovittamisesta.

Jos yhteensovittaminen ei tästä huolimatta onnistu, työstä voi olla työsopimuslain mukaisen pakottavan perhesyyn perusteella poissa, mutta poissaloaika on palkatonta.

Koronavirusepidemian aikaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa opettajien on tärkeää seurata myös omaa jaksamistaan ja terveyttään.

Opetushallitus julkaisee keskiviikkona 18.3. kattavan Poikkeukselliset järjestelyt opetuksessa -infopaketin. Ohjeet koskevat kaikkia koulutusasteita.

 

13. Työnantajani mukaan työnantaja voi tarkistaa opettajien työkoneiden lokitiedoista, ovatko opettajat tarpeeksi yhteydessä oppilaiden koteihin. Onko tämä laillista?

Työnantaja ei voi tarkistaa lokitietoja työntekijän koneelta. Työnantaja voi esimerkiksi määrätä opettajat laatimaan suunnitelmat siitä, miten opetus hoidetaan etäopetuksen aikana, ja sen tulee riittää.

 

14. Miten erityisluokkien opetus järjestetään? Jos erityisen tuen oppilaan huoltaja on kotona, voidaanko edellyttää, että oppilas on etäopetuksessa kotona, vaikka vanhempi ei haluaisi tätä?

Valtioneuvoston linjauksen mukaan erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että huoltajat hoitavat lapsiaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Opetushallitus ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä lähiopetustarpeen arvioinnista. Tämän jälkeen koulutuksen järjestäjän on ohjeistettava kouluja tarkemmin erityisen tuen järjestämisestä.

OAJ korostaa, että opettaja ei voi arvioida oppilaan lähiopetuksen tarvetta ilman Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjän tarkempia ohjeita siitä, miten tarvetta lähiopetukseen arvioidaan.

 

15. Opetan pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain yksilöllistettyä ryhmää. Osa oppilaistani jäänee nyt kotiin, kun heidän huoltajansa ovat kotona. Miten käytännössä toteutetaan ja korvataan se, että pidän sekä normaalit tunnit että järjestän kotiin jäävien oppilaiden opetuksen? Voidaanko koulupäivää lyhentää? Ovatko oppilaat aamupäivä- ja iltapäivätoiminnassa, kuten aiemminkin?

Jos oppilaita on koulussa, työ tehdään normaalisti koulussa ja siitä maksetaan normaali palkka.

Jos opettajan on tämän lisäksi annettava kotiin jääneille oppilaille erikseen kotitehtäviä epidemian aikaisen poikkeustilanteen aikana, on kyseessä lisätyö, joka tulee korvata opettajalle erikseen – ellei valmiuslaki määrittele opettajien osalta toisin.

Opetuksen striimaaminen verkossa kotona oleville oppilaille voisi olla keino keventää opettajan työtaakkaa tässä tilanteessa, jos se on teknisesti mahdollista toteuttaa.

Koulutuksen järjestäjien on ohjeistettava kouluja erityisen tuen käytännön järjestelyistä. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelyt voivat sisältää mm. koulupäivän lyhentämistä.

Aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan osalta hallitus ja Opetushallitus eivät ole vielä linjanneet, miten toimitaan.

 

16. Voiko työnantajamme pakottaa meidät vuosilomalle nyt, kun lapsia on yksityisessä päiväkodissa vähän? 

Vaikka valmiuslaki on voimassa, vuosilomamääräyksistä ei voida poiketa varhaiskasvatuksessa

Työnantajan pitää ilmoittaa vuosilomasta vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkua. Työnantaja voisi siis esimerkiksi määrätä pitämään pitämättömiä talvilomia kahden viikon päästä. 

Ensi kesän lomia työnantaja ei voi kuitenkaan määrätä pidettäväksi ennen lomakauden alkua 2.5.2020.

Jos lapsia on vähän suhteessa työntekijämäärään, eikä vuosilomia ole käytettävissä, työnantaja voi käydä yt-menettelyn lomautuksesta. Lomautusilmoitus on annettava vähintään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkua. Asiasta löytyy lisätietoa Opettajien työttömyyskassan sivuilta.

 

17. Opettajaa kiellettiin menemästä koululle nuhan takia. Mutta kun oppilaatkin olivat kotona, opettaja veti täyden päivän Teamsin ja Wilman avulla klo 9–22. Työnantajan mielestä kyseessä oli sairauspoissaolo. Niinkö?

Olennaista on tässä tapauksessa se, mitä esimiehen kanssa on sovittu. Onko sovittu, että opettaja tekee etätöitä nuhasta huolimatta vai että opettaja on sairauslomalla? Jos ei ole selvästi sovittu sairauspoissaolosta, katsotaan opettajan olleen normaalisti töissä etänä.

 

18. Maassa on poikkeustila ja kansalaisia on ohjeistettu vähentämään kontaktit minimiin. Silti joissain kouluissa opettajille on pidetty vesopäiviä. Mitä mieltä OAJ on tästä?

Yli 10 hengen julkisia kokoontumisia tulee valtioneuvoston linjauksen mukaan tällä hetkellä välttää. Tämän johdosta veso-päivää ei voida järjestää siten, että opettajat kerääntyisivät kouluun veso-päivän vuoksi.

Veso-päivä voidaan kuitenkin järjestää esimerkiksi etänä, jos se on työvälineiden ja yhteyksien osalta mahdollista.

 

19. Voidaanko taiteen perusopetuksessa, kansalaisopistoissa ja muussa vapaassa sivistystyössä järjestää opetusta etänä?

Kyllä voidaan – mitään kategorista estettä tälle ei ole. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa ohjeissaan, että esimerkiksi taiteen perusopetus suositetaan järjestettävän mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopiskeluna tai erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen avulla.

Myös KT on ohjeistanut koulutuksen järjestäjiä, että jos opetusta on poikkeustilanteessakin mahdollista järjestää esimerkiksi etäopetusjärjestelyin, voi koulutuksen järjestäjä niin tehdä.

 

20. Hallitus on ottanut käyttöön valmiuslain antaman mahdollisuuden poiketa työaikalain ja vuosilomalain määräyksistä. Koskeeko tämä opetusalan henkilöstöä?

Valtioneuvoston asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Toimintavaltuuksia ei voi kohdistaa opetus- tai kasvatusalalla työskenteleviin viranhaltijoihin tai työntekijöihin.

21. Pitääkö opettajan tehdä tässä tilanteessa  erillinen etätyösopimus?

Opettajan ei tarvitse tehdä erillistä etätyösopimusta. Opetustyö jatkuu normaalin työajan puitteissa normaalilla palkalla. 

 

22. Työskentelen kunnallisen varhaiskasvatusyksikön johtajana. Meidät on ohjeistettu pitämään viikonloppuisinkin puhelinta auki ja olemaan tavoitettavissa. Korvauksesta ei ole ollut mitään puhetta. Ymmärrän tarpeen näin haastavana aikana, mutta onko oikein velvoittaa työntekijöitä olemaan jatkuvasti tavoitettavissa ilman sovittua korvausta?

Työnantaja ei voi velvoittaa päiväkodin johtajia olemaan jatkuvasti tavoitettavissa. Vaikka johtaja on viranhaltija, työtehtäviä tehdään vain säännöllisenä työaikana, jos ylityöstä ei ole sovittu.

Päiväkodin johtaja voidaan määrätä varallaoloon. Varallaolo tarkoittaa, että työntekijän pitää olla jonakin sovittuna aikana tavoitettavissa ja valmiudessa ryhtyä työtehtäviin sovitun ajan kuluessa. Jos varallaolo on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, päiväkodin johtaja ei viranhaltijana saa kieltäytyä siitä.

Työnantajan velvollisuutena on selvittää, paljonko varallaoloaikaa on, ja huomioida varallaolosta johtuva kuormittuminen. Ketään ei siis voida määrätä olemaan jatkuvasti varalla.

Työnantaja ei voi velvoittaa varallaoloon ilman korvausta. Jos varallaolokorvauksesta ei ole sovittu, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen luottamusmieheen.

Työntekijää ei saa määrätä varallaoloon kesken viikoittaista vapaa-aikaa ilman hänen suostumustaan.

Näiden kriteerien pitää täyttyä varallaolon tapauksessa:

  1. keskeytymätön 35 tunnin vapaa-aika tulee pyrkiä antamaan sunnuntain yhteydessä mikäli mahdollista,
  2. päiväkodin johtajalle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Varallaolokorvauksen määrän, sen määräytymisperusteiden sekä varallaolo ehtojen on oltava etukäteen tiedossa, kun varallaolosta sovitaan.

Varallaolosta sovittaessa tulee edetä seuraavilla ohjeilla:

  • Ensin on sovittava työntekijän varallaolosta, siihen liittyvistä toimintaohjeista ja varallaolosta maksettavasta korvauksesta virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
  • Sen jälkeen sovitaan, mihin kellonaikoihin työntekijä on tavoitettavissa säännöllisen työaikansa ulkopuolella esimerkiksi työntekijöiden tai asiakkaiden puhelinsoittoja varten.

Jos jossain tilanteessa tarvitaan jatkuvaa päivystystä, työnantajan pitää sopia useamman työntekijän kanssa kiertävästä varallaolosta, jotta varallaolo ei kuormita liikaa yksittäistä työntekijää ja hänelle mahdollistetaan riittävästi vapaa-aikaa sekä arkena että viikonloppuna.

Jos varallaolon aikana tulee puhelinyhteydenottoja, siitä muodostuu korvattavaa ylityötä, koska puhelujen aikana työntekijä tekee työtä säännöllisen työaikansa ulkopuolella eikä ole varalla. Myös esimerkiksi sähköpostien tai tekstiviestien lukeminen ja puhelimen ääniviestien kuunteleminen katsotaan työn tekemiseksi.

Varallaolo voidaan sijoittaa vuorokausilevon ajalle. Jos vuorokausilepo ja varallaoloaika ovat päällekkäin ja työntekijä saa kesken vuorokausilevon yhteydenoton, työnteko keskeyttää vuorokausilevon. Tällöin työntekijälle tulee korvata saamatta jäänyt lepoaika.

Korvattavan lepoajan määrä on yhteydenoton ja siihen liittyneen työnteon vuoksi saamatta jäänyt lepoaika. Korvaava lepoaika on annettava sellaisena aikana, jolloin työntekijä ei ole sidottu varallaoloon.

 

23. Valtioneuvosto suosittelee minimoimaan sosiaaliset kontaktit. Päiväkodin johtajana minulla on etätyöoikeus ja sopimuskin sitä varten tehtynä, ja koen, että tänä poikkeusaikana työni on mahdollista tehdä etänä. Kaupunki on kuitenkin määrännyt, että päiväkodin johtajan täytyy olla työpaikalla tekemässä työtänsä. Miksi?

Valtioneuvosto on määritellyt, että varhaiskasvatuksen henkilöstö kuuluu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin aloihin. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että varhaiskasvatuksella on suuri merkitys yhteiskunnan toimivuudelle. Kriittisiin ammattialoihin kuuluminen ei tässä yhteydessä tarkoita riskiryhmään kuulumista.

Työnantajan työnjohto-oikeuteen kuulu valta määrätä työntekopaikasta. Etätyöhön ei siis ole subjektiivista oikeutta, vaan sen tekemisestä sovitaan työnantajan kanssa. Vaikka sinulla olisi olemassa aiemmin tehty sopimus etätyön tekemisestä, voi työnantaja antaa tässä tilanteessa määräyksen, että sinun on tehtävä työtäsi työpaikalla.

Epätavallisesta tilanteesta johtuen työnantaja saattaa katsoa, että johtajan läsnäolo tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä, vahvistaa koko työyhteisön yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoimisen yllättäviin tilanteisiin ja viranomaisilta mahdollisesti tuleviin ohjeisiin.

 

Kuva: Leena Koskela

Uutista päivitetty 20.3. Lisätty kysymys ja vastaus nro 23.

Uutista päivitetty 19.3.: Lisätty kysymykset ja vastaukset 19.–22 ja tarkennettu kysymysten 1 ja 4 vastauksia.

Uutista päivitetty 18.3.: Tarkennettu kysymyksen nro 8 vastausta virkasuhteessa olevien osalta ja lisätty lukuvuoden pidentämistä koskevaan kysymykseen tieto opetusministerin kommentista. Lisätty kysymykset ja vastaukset 12.–18.

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!