• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ  vaatii 2 miljardin euron palauttamista koulutukseen ja kuntien määrän karsimista

03.10.2020 - 06.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ vaatii, että helmikuussa eduskunnalle annettavassa koulutuspoliittisessa selonteossa eduskuntapuolueet sitoutuvat nostamaan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta vähintään 2 miljardilla eurolla sekä kuntien määrän karsimista noin sataan.

Suomen hallitus valmistelee  kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta  käsittelevää selontekoa, joka luotaa aiheita  2030-luvulle,  jopa 2040-luvulle  saakka.    

OAJ vaatii, että eduskuntapuolueet sitoutuvat koulutuspoliittisessa selonteossa  neljään periaatteeseen:

1. Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on nostettava maailman huipun edellyttämälle tasolle yli hallituskausien ulottuvalla kasvuohjelmalla

Osaaminen, tutkimus  ja koulutus ovat  Suomen tärkeimpiä  kilpailukykytekijöitä. Niiden rahoituksessa Suomi on silti jäänyt jälkeen, kun verrataan muihin Pohjoismaihin. Siksi OAJ vaatii vähintään  2010-luvulla tehtyjen 2 miljardin leikkausten  suuruista tasonnostoa koulutuksen rahoitukseen.   

– Ilman kunnollista sitoutumista resurssien kasvuun ei  juhlapuheissakaan voida hehkuttaa maailman osaavinta kansakuntaa. Nyt olisi mahdollisuus sitoutua tavoitteeseen osaavimmasta  kansakunnasta myös tekojen tasolla, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen  toteaa.

2. Koulutuksen  laatua  on  säädeltävä entistä tiukemmin, kun  koulutuksen järjestämistapoja uusitaan    

Oppijamäärät  vähenevät  Suomessa merkittävästi johtuen niin  ikäluokkien pienenemisestä kuin maan sisäisestä muuttoliikkeestäkin.  Siitä huolimatta riittävän tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet on tarjottava  kaikille  koko maassa.  Uudet tavat järjestää koulutusta vaativat myös entistä tiukempaa koulutuksen laadun säätelyä.  OAJ vaatii, että kaikille koulutusasteille säädetään sitovat laatukriteerit. 

– On selvää, että väestön muutos  edellyttää  myös uusia koulutuksen järjestämisen tapoja. Kun  järjestämistavat muuttuvat, on yhä tärkeämpää, että päättäjät sitoutuvat säädöksillä turvaamaan koulutuksen laadun. Tärkein  kasvatuksen ja koulutuksen  laatutekijä on tietysti osaava opettaja ja  hänen mahdollisuutensa tiiviiseen vuorovaikutukseen  oppijan kanssa, Luukkainen korostaa.  

3. Laadukkaan koulutuksen ylläpito vaatii riittävän kokoisia kuntia  

Kuntaperusteinen,  julkisrahoitteinen  ja  maksuton varhaiskasvatus ja koulutus ovat suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Sivistyspalvelut ovat kunnan merkittävin tehtävä, kun sote-palvelut siirtyvät pois kunnilta.

Ellei kunnan väestöpohja riitä koulun ylläpitoon, kuntarakennetta on OAJ:n mielestä tiivistettävä. Jotta kunta voi järjestää laadukasta perusopetusta vuosiluokille 1–9, kunnassa on oltava vähintään 10 000 asukasta, mikä tarkoittaisi kuntien määrän karsimista noin sataan. Laadukkaan toisen asteen koulutuksen järjestäminen edellyttää vielä tätäkin suurempaa väestönpohjaa.

– Kunnan on ennen kaikkea  selviydyttävä tärkeimmästä tehtävästään, laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Ellei näin  ole, on pakko kysyä, tarvitaanko sellaista kuntaakaan, Luukkainen kyseenalaistaa.

4. Osaamisen kehittäminen jatkuu läpi koko elämän 

Osaamista on kehitettävä jatkuvasti  läpi elämän, kun työelämä ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Osaamisen kehittäminen ei OAJ:n näkemyksen mukaan välttämättä vaadi koko tutkintoa, vaan esimerkiksi tietyn osaamiskokonaisuuden suorittamista.  Välttämätöntä kuitenkin on, että pohjalla on kokonainen tutkinto. 

– Myös vapaan sivistystyön  tarjoamat monipuoliset  mahdollisuudet on hyödynnettävä osana jatkuvaa  osaamisen  kehittämistä, Luukkainen toteaa.    

Suomi pärjää tulevaisuudessa osaamisella, tiedolla, taidolla ja tutkimuksella   

Ikäluokkien pienenemisestä ja muuttoliikkeestä  johtuvat väestömuutokset vaikuttavat koko  yhteiskunnan lisäksi myös koulutuksen  järjestämiseen  niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Myös työelämän  muutokset  ja teknologian kehitys  uudistavat jatkuvasti  osaamisvaatimuksia ja edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista läpi elämän.   

– OAJ on vaatinut tällaista  pitkän tähtäimen linjanvetoa jo vuosien ajan, koska koulutuspolitiikassa  tarvitaan pitkäjänteisyyttä  nopeiden suunnanmuutosten ja  poukkoilevan  kehittämisen sijaan, Luukkainen huomauttaa.     

– Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta on selvää, että Suomen kilpailukyky pohjautuu korkean tason osaamiseen, tietoon, taitoon ja tutkimukseen.    

Mikä koulutuspoliittinen selonteko?

Koulutuspoliittinen selonteko annetaan eduskunnalle ensi helmikuussa.  Sitä valmistellaan parlamentaarisesti, mikä mahdollistaa yli hallituskausien ulottuvan sitoutumisen koulutuspolitiikan kehittämiseen.  

Lue lisää OAJ:n kannanotosta