• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuudesta: Rahoitusta aikaistettava ja tuesta säädettävä

10.11.2020 - 16.19 Uutinen
Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei yksin riitä, vaan on varmistettava kolmiportaisen tuen uudistuminen ja opiskeluhuollon mitoitusten toteutuminen. Tämä on OAJ:n keskeinen viesti eduskunnan sivistysvaliokunnalle. OAJ vaatii myös koulumatkojen maksuttomuuden rajausta ja korostaa, että mahdolliset lisääntyvät työtehtävät on korvattava opettajille ja rehtoreille. Oppivelvollisuuden pidennyksen perustaksi perusopetusta on joka tapauksessa vahvistettava.

Kolmiportaisen tuen uudistamisesta aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on huolehdittava, korostaa OAJ oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa lausunnossaan. Samoin on varmistettava, että opiskeluhuollon mitoitukset toteutetaan siihen erikseen varatulla 29 miljoonalla.

– Mitoitukset tarvitaan myös opettajille. Lukioista 60 ja ammatillisista koulutuksen järjestäjistä 80 prosentilla on esimerkiksi opinto-ohjaajalla yli 200 ohjattavaa. Enimmillään ammatillisessa ohjattavia on jopa 1000. Näin ei saa olla, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

OAJ vaatii, että selvitystyöt vähintäänkin opinto-ohjaajien ja erityisopettajien mitoituksesta on käynnistettävä ennen kuin oppivelvollisuuden laajentaminen tulee voimaan ensi elokuussa.

Luukkainen ja OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen olivat tiistaina eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavina oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta hallituksen esityksestä.

Aloitusvuodelle siirrettävä lisää rahoitusta

OAJ pitää oppivelvollisuuden laajentamista kannatettavana, mutta edellyttää valiokunnalta toimenpiteitä, joilla rahoitusta muutetaan etupainotteisemmaksi siirtämällä lisää rahoitusta muilta vuosilta vuodelle 2021.

– Kaiken kaikkiaan rahoitusta on vahvistettava. Koko uudistuksen toimeenpano vaarantuu, ellei rahoituksen jakautumista eri vuosille tarkastella uudelleen. Ensi elokuussa ei koulutuksen järjestäjillä ole opiskelijoille tietokoneita, oppimateriaaleja tai muita välineitä eikä henkilöstöä toteuttamaan uusia velvoitteita. Rahoituksen on erityisesti ensimmäisenä vuotena oltava muita suurempi, toteaa Luukkainen.

Hän myös korostaa, että rahoituksen riittävyyttä on seurattava koko uudistuksen ajan.

Koulumatkojen maksuttomuutta rajattava

OAJ rajaisi tässä taloudellisessa tilanteessa maksuttomat koulumatkat sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Hallituksen esityksessä maksuttomat koulumatkat jatkuvat 20-vuotiaaksi asti.

OAJ on huolissaan seurauksia, joita maksuttomista matkoista saattaa aiheutua. Oppilaitosverkko harvenee, jos opiskelijat lähtee kauemmas ja saavutettavuus heikkenee.

– Vapautuva rahoitus tarvitaan siihen, että säädetään oppivelvollisille oikeus tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen. Tukea tarvitsevien määrä on jo nyt suurempi kuin resurssit tuen antamiseen. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on riittävästi opiskelijapaikkoja, huomauttaa Lahtinen.

Rehtoreiden ja opettajien työ korvattava

OAJ korostaa valiokunnalle myös sitä, että rehtoreille, esimiehille ja opettajille tulevat uudet tai lisääntyvät työtehtävät on oltava mahdollista tehdä työajalla ja niistä on saatava korvaus.

Jos nykyinen henkilöstö ei riitä, henkilöstöä on rekrytoitava lisää. Uudistuksen vaikutuksia henkilöstön työllistymiseen, työmäärään ja hyvinvointiin on seurattava valtakunnallisesti.

OAJ muistuttaa, että esimerkiksi maksuttomien oppimateriaalien hankintaan, säilytykseen, kunnossapitoon, kierrätykseen ja jakeluun opiskelijoille sekä ICT-tukeen on kohdennettu 6,2 miljoonaa euroa.

– Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa on luotava toimivat prosessit siihen, miten opettajia kuullaan ja heidän toiveensa oppimateriaalien hankinnassa toteutetaan, Luukkainen painottaa.

Ei mekaaninen muutos vaan paljon konkreettisia uudistuksia

OAJ pitää hyvänä sitä, että hallituksen esitys ei ole vain mekaaninen muutos oppivelvollisuusikään. Se sisältää lukuisan määrän OAJ:nkin esittämiä muita uudistuksia, jotka tukevat tavoitetta, että jokainen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Näitä ovat muun muassa hakuvelvollisuus, ohjaus- ja valvontavastuun säätäminen ”saattaen vaihtaen”, jolloin oppivelvollinen on aina joko opetuksen- ja koulutuksen järjestäjän tai asuinkunnan vastuulla.

Opinto-ohjausta ja muuta ohjausta säädetään lisää yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla. Nivelvaiheeseen luodaan myös uusi tutkintoon valmentava koulutus. Opettajille ja rehtoreille säädetään oikeus saada opiskeluhuollosta koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot myös toisella asteella.

Erittäin tärkeää on myös se, että toisella asteella voidaan edelleen opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista periä kohtuullisia maksuja.