• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppivelvollisuuden laajentaminen eduskunnan käsittelyssä – mallissa näkyy OAJ:n kädenjälki

15.10.2020 - 14.35 Uutinen
Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakipaketti on siirtynyt eduskunnan käsittelyyn. OAJ kannattaa oppivelvollisuuden laajentamista, ja järjestön vaikuttamistyöllä pakettiin on saatu paljon parannuksia. OAJ pitää tärkeänä uudistukseen sisältyvää opinto-ohjauksen vahvistamista mutta edellyttää, että kokonaisuuden rahoituksen riittävyyttä arvioidaan.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on edennyt säädösvaiheen loppusuoralle eduskunnan käsittelyyn. Uudistusta koskeva laaja lakipaketti annettiin 15. lokakuuta hallituksen esityksenä eduskunnalle.

Oppivelvollisuusikää aiotaan korottaa 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen koulutuksen.

OAJ kannattaa oppivelvollisuuden laajentamista, sillä toisen asteen tutkinnon suorittaminen vähentää tutkitusti työttömyysriskiä ja toimeentulo-ongelmia.

– Suomi tarvitsee koulutettuja osaajia pysyäkseen elinvoimaisena. Uudistus vahvistaa työllisyyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kouluttautumisen merkitystä. Se on tärkeä koko kasvatuksen ja koulutuksen kentälle ja tuo myös opettajille työtä, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Opettajien ääni saatu kuuluviin, pakettiin tullut parannuksia

Lakipaketissa on huomioitu useita OAJ:n lausuntokierroksella esiin nostamia muutostarpeita.

  • Rahoituksen fokusta on siirretty opetukseen ja ohjaukseen.
  • Lukio-opettajien huoli oppimateriaalihankinnoista on kuultu.
  • Perusopetuksen arviointia ja tukea uudistamalla vastataan ammatillisten opettajien huoleen.
  • Tiedonkulku tuen tarpeista paranee.
  • Ammatillisessa koulutuksessa kirjataan opiskelijan suunnitelmaan hänen tarpeensa opetukselle ja ohjaukselle.
  • Uudessa tutkintoon valmentavassa koulutuksessa opetus kirjataan opiskelijan suunnitelmaan, ja arvioijana toimii opettaja.
  • Koulupudokkuuden ehkäisyyn tulee lisävelvoitteita.

Aikataulu tiukka, rahoituksen riittävyyttä arvioitava

OAJ kiittää opinto-ohjausta vahvistavien säädösten sisällyttämistä uudistukseen. OAJ pitää opinto-ohjauksen vahvistamista tarpeellisena ja korostaa, että opinto-ohjaajien määrän sitovat mitoitukset on selvitettävä. Opinto-ohjauksen mitoitusta koskeva selvitystyö on kirjattu hallitusohjelmaan sekä opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaan.

Oppivelvollisuuden uudistus koskee nykyistä yhdeksäsluokkalaisten ikäluokkaa eli 2005 syntyneitä ja sitä nuorempia. Heillä laajennetun oppivelvollisuuden mukainen opiskelu alkaa lakiesityksen mukaisesti ensi vuoden elokuussa.

Uudistusta toteutetaan tiukassa aikataulussa, ja siksi esimerkiksi hankintojen ja niitä edeltävien päätösten valmistelu on syytä aloittaa mahdollisimman pian.

OAJ:n mielestä rahoituksen riittävyyttä tulee edelleen arvioida ja varautua nopeisiin lisärahoitustoimenpiteisiin. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen perusrahoituksessa on merkittävä vajaus aiemmin tehtyjen leikkausten seurauksena.

Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo mukanaan toisen asteen opiskelun maksuttomuuden aina sen vuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. OAJ:n mielestä maksuttomuutta pitää rajata. Jos se rajattaisiin esimerkiksi 19 ikävuoteen, tästä vapautuvat rahat voitaisiin käyttää opiskelijoiden oikeuteen saada tukiopetusta ja erityisopetusta.

Lainsäädännön arviointineuvosto kiinnitti myös huomiota siihen, että esitys ei vielä sisältänyt riittäviä toimia tukea tarvitseville opiskelijoille.

Opiskelijavalinta ei muutu, valmentaviin opintoihin uudenlainen kokonaisuus

OAJ ymmärtää jäsenten huolet uudistuksen vaikutuksista arkeen ja opetukseen. Uudistuksessa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että kaikki nuoret tuupattaisiin toiselle asteelle heidän tilanteestaan ja edellytyksistään riippumatta.

– Keskeistä on, että opiskelijat valitaan oppilaitoksiin kuten ennenkin. Esimerkiksi lukion keskiarvorajat säilyvät edelleen. OAJ katsoo, että perusopetukseen on välttämätöntä tehdä lisäpanostusta, jotta kaikilla peruskoulunsa päättävillä oikeasti on toisen asteen koulutuksen edellyttämä osaamistaso, Luukkainen kertoo.

Uudistus tuo kotikunnalle oikeuden määrätä opiskelija tutkintoon valmentavaan koulutukseen, jos tämä ei saa opiskelupaikkaa tai keskeyttää oppivelvollisena opintonsa toisella asteella.

Nivelvaiheen ja toiselle asteelle valmentavat opinnot muodostaisivat jatkossa yhden kokonaisuuden nimeltään tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). Tuva-koulutus ja sen opetussuunnitelman perusteet astuvat voimaan elokuussa 2022.

Opettajat olleet koko ajan mukana valmistelussa, palautteenanto jatkuu

Uudistusta on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti vuoden ajan. OAJ on ollut mukana valmistelussa koko ajan osana oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmää. Jo ennen lain valmisteluvaihetta OAJ tuotti oman oppivelvollisuusmallinsa.

Käytännön työtä kentällä tekevät opettajat ovat koko ajan olleet valmistelussa mukana OAJ:n eri toimikunnissa.

– Näin suuri uudistus ei ole kerralla valmis, vaan sen toimeenpano edellyttää aktiivista seurantaa, toimeenpanon tukea ja palautteen antamista sekä ennen kaikkea riittäviä resursseja. OAJ kokoaa jäsentensä huomioita vaikuttamistyönsä tueksi uudistuksen edetessä. Oppivelvollisuuden kokonaisuutta on heti seuraavalla hallituskaudella kehitettävä kaksivuotisen esiopetuksen avulla, Luukkainen sanoo.

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela

Jaa