• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

7 esimerkkiä oppivelvollisuudesta – Näin OAJ:n vaikuttaminen on tuottanut tulosta

26.08.2020 - 11.38 Uutinen
Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lakipaketin keskeiset linjaukset alkavat olla kasassa. Myös OAJ:n lausuntokierroksella esiin nostamia muutostarpeita on huomioitu. OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen listaa asiat, jotka lakipaketissa ovat menneet hyvään suuntaan ja jotka vielä kaipaavat viilaamista.

Maanantai 5. lokakuuta on tärkeä päivä: silloin juhlitaan vuosittaista maailman opettajien päivää.

Tänä vuonna se on myös päivä, jolloin maan hallitus viimeistään antaa eduskunnalle esityksensä oppivelvollisuuden laajentamista koskevista laeista.

Lakien valmistelu on jo loppusuoralla. Eilen osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä kävi läpi lausuntokierroksella esiin nousseita muutostarpeita ja hyväksyi lakipaketin keskeiset linjaukset.

Myös OAJ esitti lausunnossaan monia muutostarpeita. Nyt OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen käy läpi asiat, jotka OAJ:n mielestä ovat nytkähtäneet lausuntokierroksen jälkeen oikeaan suuntaan.

1. Rahoituksen fokusta opetukseen ja ohjaukseen 

OAJ korosti lausunnossaan, että rahoitusta pitää siirtää voimakkaammin opetukseen ja ohjaukseen. Ministeriön tiedotteen mukaan näin ollaan tekemässä ja uudistuksen kustannukset korvataan täysimääräisesti koulutuksen järjestäjälle.

Rahoitusta kohdennetaan aiempaa enemmän ainakin oppimateriaalien kustannuksiin sekä keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden ohjaukseen. Jo varsinainen lakiluonnos lisäsi opinto-ohjausta ja ohjausta noin 15 miljoonalla muun muassa ilman koulutuspaikkaa jääneille ja nivelvaiheisiin.

– Tärkeää on se, että perusopetukseen säädetään 8.- ja 9.-luokkalaisille oikeus tehostettuun opinto-ohjaukseen. Sen tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia ja motivaatiota siirtyä toiselle asteelle. Tämä antaa paremman mahdollisuuden löytää opon kanssa se oma juttu, Nina Lahtinen sanoo.

2. Lukio-opettajien huolet on kuultu

Lukio-opettajien suurimmat oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät huolet ovat Lahtisen mukaan koskeneet sitä, keitä opiskelijoita lukioon jatkossa tulee, saavatko opettajat yhä valita laadukkaat oppimateriaalit ja onko opiskelijoiden kanssa vielä mahdollista käydä museoissa tai teatterissa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja vierailuja.

– Uudistuksen seurantaryhmälle kerrotun perusteella opettajat saisivat jatkossakin valita laadukkaat oppimateriaalit. Esityksemme siitä, että päätökset oppimateriaaleista tehtäisiin yhteistyössä opettajien kanssa ja että opettajia kuultaisiin ennen oppimateriaalien hankintaa, oli seurantaryhmälle esitellyssä versiossa otettu huomioon, toteaa Lahtinen, joka edustaa OAJ:tä uudistuksen seurantaryhmässä.

Blogi: Maksuttomuus ei saa nakertaa oppimateriaalin laatua 

Mutkat suoriksi laittamalla voisi Lahtisen mukaan myös todeta, että opiskelijat ovat lukiossa jatkossa samoja kuin tähänkin asti.

– Vapaa hakeutumisoikeus ja yhteishaku säilyvät, eikä opiskelijavalinta muiltakaan osin muutu. Myös maksujen periminen vapaaehtoisista opintoretkistä sallittaisiin oppivelvollisilta toisen asteen opiskelijoilta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

OAJ-Lahtinen-Nina-03-kuvaaja-Leena-Koskela-1170x536px.jpg

Nina Lahtinen edustaa OAJ:tä ministeriön nimeämässä oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmässä.

3. Arviointia ja tukea uudistamalla vastataan ammatillisten opettajien huoleen

Ammatillisen koulutuksen opettajien huolet ovat liittyneet erityisesti peruskoulun antamaan osaamiseen ja siihen, tuleeko oppilaitoksiin jatkossa enemmän heikoilla pohjataidoilla varustettuja opiskelijoita. Huolta on myös tuen ja opetuksen resurssien sekä rahoituksen riittävyydestä.

Nina Lahtinen muistuttaa, että ratkaisuja näihin huoliin haetaan myös muita reittejä pitkin kuin itse oppivelvollisuuden laajentamisesta.

– Perusopetuksessa ollaan onneksi uudistamassa arviointia. Sen pitäisi jatkossa paremmin turvata oppilaalle tuki ajoissa sekä se, ettei niin sanotuilla armoviitosilla edetä. Ministeriön nimeämä työryhmä on myös parhaillaan uudistamassa perusopetuksen kolmiportaista tukea. OAJ:llä on jo oma esityksensä tuen malliksi, Lahtinen kertoo.

Tutustu OAJ:n ehdotukseen siitä, miten tuki saadaan toimivaksi 

Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta puolestaan ollaan vakiinnuttamassa 70 prosenttiin, mistä OAJ on tyytyväinen.

– Perusrahoituksen vahvistaminen lisää ennakoitavuutta ja tukee toiminnan järjestämistä. Toki myös rahoituksen tasoon pitäisi saada pysyvä korotus. Tätä viestiä viemme päättäjille vahvasti myös nyt budjettiriihen alla, Lahtinen sanoo.

Blogi: Ammatillisen koulutuksen rahoitus jäämässä heittopussiksi

4. Tieto tuen tarpeesta kulkee

OAJ on tyytyväinen siihen, että rehtorin ja opettajien oikeutta saada tietoa opiskelijan tuen tarpeista ollaan selkeyttämässä.

– Olemme läpi valmistelun painottaneet tiedonkulun tärkeyttä. Salassapito ei saa estää sitä, että esimiehet ja opettajat saavat tiedon oppivelvollisen tuen tarpeesta myös toisella asteella, Lahtinen sanoo.

5. Ammatillisessa koulutuksessa kirjataan opiskelijoiden tarve opetukselle ja ohjaukselle

Erityisen ilahtunut Lahtinen on ammatilliseen koulutukseen lisättävistä opetusta koskevista  säännöksistä. Ne velvoittaisivat arvioimaan oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen sekä ohjauksen tarvetta ja määrää sekä kirjaamaan ne opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin. Koulutuksen järjestäjä vastaisi siitä, että opiskelijan tarpeet toteutuvat.

Koulutuksen järjestäjä vastaisi siitä, että opiskelijan tarpeet toteutuvat.

Asetuksella olisi lisäksi tarkoitus säätää valtakunnallisesti yhtenäisestä opetustarpeen arvioinnin lähtökohtana käytettävästä tuntimäärästä. Tätä tuntimäärää käytettäisiin perustutkinnoissa sellaisten opiskelijoiden opetusmäärän arvioinnin lähtökohtana, joilla ei ole aiemmin hankittua osaamista. Tuntimäärää lisättäisiin tai vähennettäisiin opiskelijan tarpeen mukaan.
 
– Ammatillisen koulutuksen osalta nämä uutiset ovat erittäin tervetulleita. Keskimääräinen tuntimäärä pitää määrittää ja laskea huolella ennen kuin siitä säädetään, Lahtinen lisää.

6. Opettajan merkitys valmentavassa koulutuksessa tunnustetaan

Myös laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta on täsmentymässä OAJ:n toiveiden mukaisesti. Valmentavan koulutuksen aikana annetaan valmiuksia hakeutua sekä suorittaa lukio tai ammatillinen tutkinto.

– On tärkeää, että OAJ:n vaatimusten mukaisesti juuri näillä opiskelijoilla opiskelusuunnitelmaan kirjataan opetusta koskevat tiedot ja että vastuu arvioinnista on aina opettajalla. Vain opettajalla on siihen vaadittava asiantuntemus ja pätevyys.

7. Lisävelvoitteita koulupudokkuuden ehkäisyyn

Hyvänä asiana Lahtinen pitää myös sitä, että keskeyttämisuhan alla olevien ohjausta luvataan lisätä.

Keskeyttämistilanteissa koulutuksen järjestäjää velvoitettaisiin arvioimaan opiskelijan saamien tukitoimien riittävyyttä sekä ohjaamaan opiskelijaa eteenpäin tarvitsemiensa palvelujen ääreen.

– Tämä ei kuitenkaan riitä. Opiskelijan tuen pitäisi toimia niin, ettei kukaan joudu keskeyttämisuhan alle. Tässä tukiopetus olisi erittäin tarpeellinen keino.

Opiskelijan tuen pitäisi toimia niin, ettei kukaan joudu keskeyttämisuhan alle. Tässä tukiopetus olisi erittäin tarpeellinen keino.

Viilattavaakin riittää – jokaisella pitäisi olla oikeus tukiopetukseen

Moni OAJ:n esillä pitämä epäkohta on korjattu. Lakiesitykseen pitää kuitenkin vielä lisätä opiskelijoiden oikeus tukeen. Vain siten päästään Lahtisen mielestä uudistuksen tavoitteeseen, siihen, että kaikille saadaan toisen asteen tutkinto.

Blogi: Kenenkään tutkinto ei saa kompastua tukiopetuksen puutteeseen

Lahtinen pitää käsittämättömänä sitä, ettei seurantaryhmälle esitellyssä paketissa ollut mukaan opiskelijan oikeutta saada tukiopetusta toisella asteella.

– Oppivelvollisen oikeus tukiopetukseen pitäisi ehdottomasti jatkua toiselle asteelle. Kuka tahansa voi milloin vain jäädä tilapäisesti jälkeen opinnoissa, Lahtinen huomauttaa.

Hän toivoo, että tähän epäkohtaan havahdutaan vielä ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.

– OAJ:n laskelman mukaan alle viidellä miljoonalla saataisiin lukuvuodessa 10 prosentille lukiolaisista neljä tuntia tukiopetusta ja 15 prosentille ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kahdeksan tuntia tukiopetusta, kun sitä annettaisi neljän opiskelijan ryhmissä.

Opettajamitoitus jäämässä rannalle, rahoituksen riittävyys on vielä auki

Lahtinen on huolissaan myös siitä, että tavoitteet opettajamitoituksesta eivät näytä etenevän tässä uudistuksessa. Täsmällistä tietoa uusista kustannuslaskelmista ei myöskään ole.

– Riittävä rahoitus on aina uudistuksissa kysymysmerkki. Ministeriön tiedotteen perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että rahoitusta on matkakuluista kohdennettu niihin kohteisiin, joissa ei Kuntaliiton laskelmien mukaan vielä ollut riittävää rahoitusta.

Tästä uudistuksessa on kyse

  • Uudistuksen myötä nuoren oppivelvollisuus päättyisi, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). 

  • Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen maksuttomia. Opiskelija-asuminen säilyisi maksuttomana. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

  • Uudistuksen kustannuksiin on julkisen talouden suunnitelmassa varattu rahoitus. Kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille korvataan uudistuksesta aiheutuvat kulut täysimääräisesti.

  • Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 alkaen ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot syksyllä 2021.
Jaa