• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sopimus – kikyt poistuvat ja palkankorotukset yleisen linjan mukaiset

27.06.2020 - 13.02 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien sekä päiväkodin johtajien työaikaa koskevat erityismääräykset säilyvät lähes entisellään seuraavat kaksi vuotta.

OAJ:n ja Hyvinvointiala HALIn neuvottelemasta yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjasta saatiin neuvottelutulos, kun yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen viime viikon alkupuolella.

– Saimme liityntäpöytäkirjaa koskeneet neuvottelut käyntiin hyvissä ajoin ennen sopimuskauden loppua. Myös yhteinen näkemys liityntäpöytäkirjan sisällöstä on ollut valmiina, mutta itse neuvottelutulos syntyi vasta, kun yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta päästiin sopuun, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo.

OAJ:n hallitus valtuutti neuvottelujohtajan ja puheenjohtajan tekemään liityntäpöytäkirjasta neuvottelutuloksen, mikäli neuvottelutulos vastaa kunnan tasoa.

OAJ ja HALI sopivat uudesta työryhmästä

Uusi sopimus on voimassa 25 kuukautta ajalla 1.4.2020–30.4.2022. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Ensimmäinen yleiskorotus on 1,3 prosenttia 1.8.2020 ja toinen 1,5 prosenttia 1.7.2021. Lisäksi 1.9.2021 käytetään 0,6 prosenttia taulukkopalkkojen alarajakorotuksiin. Kiky-tunneista luovutaan 31.8.2020, jolloin viikkotyöaika palautuu 38 tuntiin 20 minuuttiin. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 5 prosenttia 1.8. alkaen.

Hyvinvointiala HALI ja OAJ ovat sopineet tulevalle sopimuskaudelle uuden työryhmän. Se pohtii vaikutuksia, joita kuntien varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodinjohtajien siirtäminen opetusalan virka- ja työehtosopimukseen tuo yksityiselle sektorille.

– Liityntäpöytäkirjan sopimusmääräyksiin ei tehty tällä neuvottelukierroksella suuria muutoksia, koska muutosten sisällöstä ei päästy työnantajan kanssa yhteisymmärrykseen. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa koskeva määräys pysyi entisellään, vaikka työnantajan tavoitteena oli heikentää sitä, OAJ:n erityisasiantuntija Kristiina Johansson kertoo neuvottelujen kulusta.

Aikaa suunnittelu-, arviointi- ja kehitystehtäviin

Kelpoisuusehdot täyttävien päiväkodin joh­tajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien viikkotyöajasta (kikyn poistuttua 38 t 20 min) varataan noin 13 prosenttia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittäminen on opettajan tekemää yksilötyötä. Osa tästä työajasta voidaan kuitenkin käyttää päiväkodin ohjeiden mukaisesti tiimi- ja asiantuntijayhteistyöhön, jos käsiteltävät asiat liittyvät opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Lapsiryhmien opetukseen ja kasvatukseen osallistuvan päiväkodin johta­jan on huomioitava työajan käytön suunnittelussa myös päiväkodin johtamiseen ja esimiestyöhön tarvittava aika. Osa työajasta voidaan käyttää esimiehen tarkempien ohjeiden mukaan työpaikan ulkopuolella.

Lisäksi työajasta käytetään riittävästi aikaa asianomaisen päiväkodin ohjeiden mukaan vanhempainiltoihin, vanhempien tapaamisiin, toiminnan yhteiseen suunnitteluun, toiminnan muuhun suunnitteluun ja valmisteluun sekä kotikäynteihin. Vanhempainiltoihin ja muihin vanhempien tapaamisiin on varattava työaikaa edellä mainitun suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin varattavan 13 prosentin työaikaosuuden lisäksi.

– Sopimusneuvotteluissa ei muutettu suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaan kuuluvia tehtäviä. Vanhempien tapaamiset ja lapsiryhmässä tehtävä havainnointi eivät kuluta tätä työaikaresurssia. Opettaja tekee suunnittelu- ja arviointitehtäviä lapsiryhmän ulkopuolella, Johansson täsmentää.

Selvennyksiä tes-päivien määräytymiseen

Työaikaa koskevan erityismääräyksen toinen osa koskee kelpoisuusehdot täyttävän päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai erityisopettajan tehtävissä toimivan ylimääräisiä vapaapäiviä eli tes-päiviä. Nämäkin sopimusmääräykset pysyivät sisällöltään samoina.

Näissä tehtävissä toimiville annetaan vuosittain yksi ylimääräinen vapaapäivä kutakin sellaista kahta lomanmääräytymiskuu­kautta kohden, johon sisältyy vähintään 14 työssäolo- tai vuosilomapäivää. Yli­määräisiä vapaapäiviä annetaan kuitenkin enintään viisi vuosittain.

Tes-päiviä koskevaan sopimusmääräykseen lisättiin selvennys, joka koskee osa-aikaisen työntekijän tes-päivien kertymistä ja vapaapäivien pitämistä. Ylimääräiset vapaapäivät kertyvät osa-aikatyötä tekevälle työntekijälle samassa suhteessa kuin hänen työaikansa on säännöllisestä täydestä työajasta. Osa-aikaiselle työntekijälle kertyneet tes-päivät pyöristetään pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään kokonaiseen päivään.

Kun vapaapäiviä merkitään työvuoroluetteloon etukäteen, säännöllinen työaika lyhenee kikyn poistuttua 31.8.2020 jokaista tes-päivää kohden 7 tuntia 40 minuuttia. Työvuoroluettelon laadinnan jälkeen sovittavissa vapaapäivissä työaika lyhenee vapaapäivälle merkityn työajan mukaisesti.

Suurin osa yksityisistä päiväkodeista kuuluu Hyvinvointiala HALIin. Yksityisen sosiaalipalvelualan työsopimus on yleissitova ja sen vuoksi sitä noudatetaan myös päiväkodeissa, joissa työnantaja ei ole järjestäytynyt. OAJ:n jäsenistä noin 1 000 työskentelee yksityisissä päiväkodeissa ja heistä 800:aan sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Kuvat: Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!