• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisiin Avainta-päiväkoteihin sopimus – Kiky pois ja palkankorotukset yleisessä linjassa

29.05.2020 - 16.06 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n ja Avaintyönantajien neuvottelema AVAINTES-sopimusneuvottelutulos on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen. Takautuvasti 1.4. alkava sopimuskausi on 23 kuukautta, ja sopimuksen palkankorotusten yhteenlaskettu määrä vastaa yleistä linjaa. Kiky-työaika poistuu 17.8.2020 alkaen.

OAJ:n ja Avaintyönantajien neuvottelema AVAINTES-työehtosopimus tulee voimaan 1.4.2020. Sopimuskauden pituus on 23 kuukautta eli sopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun 2022.

— Allekirjoittajajärjestöjen yhteistyö on ollut todella hyvää ja neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä. Työnantajalla oli aito halu saada neuvotteluratkaisu aikaiseksi. Työryhmätyöskentelyyn on mukava lähteä tältä pohjalta syksyllä, kertoo työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Kristiina Johansson.

Palkankorotukset yleisessä linjassa

Sopimuskaudella on luvassa kaksi yleiskorotusta sekä paikallisesti jaettava järjestelyerä. 1.8.2020 yleiskorotuksen suuruus on 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia ja 1.4.2021 korotus on 1,0 %.
1.4.2021 on käytössä paikallisesti jaettava 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä, jonka kohdennuksen ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Paikallinen järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen. Ellei järjestelyerän jakamisesta ole saatu sovittua 31.1.2021 mennessä, se jaetaan yleiskorotuksena.

AVAINTES:n palkkausjärjestelmää ryhdytään kehittämään työryhmässä.

— Työryhmän tehtävä on selvittää palkkausjärjestelmän ja palkkahinnoitteluryhmien toimivuutta ja sen jälkeen se tekee ehdotuksia palkkausmääräysten kehittämiseksi, Johansson kertoo.

Kiky pois ja parannuksia sopimusmääräyksiin

Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittu työajan pidennys (kiky) poistuu ja yleistyöajan säännöllinen viikkotyöaika palautetaan 38 tuntiin 15 minuuttiin 17.8.2020 alkaen. Siihen asti noudatetaan AVAINTES 2018—2019 työaikamääräyksiä.

AVAINTES:n työaikalukuun tehdyt muut muutokset liittyvät pääosin 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain muutoksiin, kuten esimerkiksi varallaoloa koskevaa määräystä.

— Sopimusmääräykseen on nyt selkeästi kirjattu, että ennen varallaolosta sopimista tulee työntekijälle antaa tiedoksi varallaolon korvausprosentti ja sellaiset kirjalliset ohjeet, että työntekijä tietää varallaoloon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten esimerkiksi missä ajassa työpaikalle on viimeistään saavuttava, Johansson selittää.

Tämän lisäksi selkeytettiin työaikamääräystä, joka koskee koulutuksiin osallistumista työaikana.

— Kaikki työnantajan määräämät koulutukset on luettava työajaksi, kuten OAJ oli omissa tavoitteissaan esittänytkin. Myös matkakustannusten korvausta koskeva sopimusmuutos eteni OAJ:n tavoitteiden mukaisesti. Jatkossa ylimääräiset matkakustannukset korvataan aina, kun matka on tehty työnantajan määräyksestä, Johansson painottaa.

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikamääräykseen täsmennys

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa koskeva määräys pysyi sisällöllisesti samana, mutta siihen tehtiin täsmennys, jolla vahvistetaan, että suunnittelutehtäviä tehdään nimenomaan lapsiryhmän ulkopuolella.

– Kelpoisuusehdot täyttävien päiväkodin johtajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien viikkotyöajasta varataan noin 13 prosenttia lapsiryhmän ulkopuoliseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen, Johansson opastaa.

Suunnittelu- arviointi- ja kehittämistehtäviin tarvittavan työajan lisäksi työajasta käytetään kulloinkin riittävä aika asianomaisen päiväkodin ohjeiden mukaan vanhempainiltoihin, vanhempien tapaamisiin ja toiminnan yhteiseen suunnitteluun.

Työaikaa koskevan erityismääräyksen toinen osa koskee kelpoisuusehdot täyttävän päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai erityisopettajan tehtävissä toimivan ylimääräisiä vapaapäiviä, ns. tes-päiviä. Nämäkin sopimusmääräykset pysyivät sisällöltään samoina, eli edellä mainituissa tehtävissä toimivalle annetaan vuosittain yksi ylimääräinen vapaapäivä kutakin kahta täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Ylimääräisiä vapaapäiviä annetaan kuitenkin enintään viisi vuosittain.

Tes-päiviä koskevaan sopimusmääräykseen lisättiin selvennys, joka koskee osa-aikaisen työntekijän tes-päivien kertymistä ja vapaapäivien pitämistä. Ylimääräiset vapaapäivät kertyvät osa-aikatyötä tekevälle työntekijälle samassa suhteessa kuin hänen työaikansa on säännöllisestä täydestä työajasta. Osa-aikaiselle työntekijälle kertyneet tes-päivät pyöristetään pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään kokonaiseen päivään.

Päiväkotien luottamusmiehen ajankäyttö paranee

Pienten työpaikkojen luottamusmiesten ajankäyttömääräyksiin lisättiin ohje, joka koskee luottamusmiestä, jolla on alle 5 edustettavaa. Luottamusmiehelle tulee varata tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa kiinteää vapautusta luottamusmiestehtävien hoitamiseen, mikäli tehtävien määrä sitä vaatii eikä luottamusmies voi tehdä luottamusmiestehtäviä varsinaisten työtehtäviensä yhteydessä. Jos luottamusmiehellä on vähintään 5 jäsentä edustettavanaan, luottamusmiesaika määräytyy AVAINTES:n luottamusmiesluvussa olevan taulukon mukaisesti 1,5 tunnista alkaen.

— Päiväkodissa työskentelevät luottamusmiehet hyötyvät tästä pieniä työpaikkoja koskevasta lisäyksestä, sillä Avainta-päiväkodit ovat usein pieniä ja niissä on harvoin viittä tai sitä enemmän edustettavia. Luottamusmiehelle on varattava säännöllisesti toistuvaa luottamusmiesaikaa, koska luottamusmiestehtäviä ei voi tehdä varhaiskasvatuksen opetustehtävien yhteydessä, Johansson sanoo.

OAJ antaa myöhemmin luottamusmiehille ohjeet siitä, miten säännöllisesti toistuvasta kiinteästä vapautuksesta sovitaan.

Kaikkien luottamusmiesten asemaa parannettiin sillä, että tehtävän aikaisen irtisanomissuojan lisäksi luottamusmiehellä on nyt ns. jälkisuoja, joka kestää 6 kuukautta luottamusmiestehtävän päättymisen jälkeen. Työsuojeluvaltuutettujen korvauksen maksua selkeytettiin sopimuskirjauksella, joka vahvistaa aiemmin sovittua käytäntöä, jonka mukaan myös osa-aikatyötä tekevä työsuojeluvaltuutettu saa tsv-korvauksen täysimääräisenä.

— Jatkossa työnantaja antaa luottamusmiehelle tarvittavat Avaintan työehtosopimukset veloituksetta. Aiemmin OAJ on ostanut työehtosopimukset ja lähettänyt ne luottamusmiehilleen, Johansson sanoo.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 3,04 prosentilla 1.8.2020 alkaen.

Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan parantamiseen ja paikallisen sopimisen edistämiseen sovittiin oma työryhmänsä.

— OAJ toivoo, että työryhmä parantaa luottamusmiesten ja työnantajien välistä yhteistoimintaa. Yksityisiin päiväkoteihin pitääkin nyt pikaisesti saada lisää OAJ:n luottamusmiehiä, jotta paikallinen sopiminen olisi ylipäätään mahdollista, Johansson painottaa.

Uusi elementti osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn ylläpitoon

Työnantaja voi jatkossa kalenterivuosittain tarjota työntekijälle säännöllisen työajan lisäksi tehtävää muuta työtä 6 tuntia sekä osoittaa 6 tuntia osaamisen kehittämiseen. Näistä tunneista maksetaan yksinkertainen tuntipalkka ja korvataan mahdolliset epämukavan työajan korvaukset työehtosopimuksen mukaisesti. Työntekijä voi halutessaan kieltäytyä näistä tunneista. Tulevana syyskautena on 1.9. alkaen käytettävissä 3 + 3 tuntia samoin ehdoin.

— Osaamisen kehittäminen voi olla työyhteisön toiminnan kehittämistä tai työntekijöiden valmiuksien ja työkyvyn ylläpitoa tai parantamista. Sen tarkoituksena on työn tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen. Se voi olla esimerkiksi koko työyhteisölle tai tietylle yksikölle suunnattu koulutus, valmennus tai kehittämistilaisuus, Johansson selittää.

Osaamisen kehittämisellä ei kuitenkaan tarkoiteta esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämistä työsuhteen alussa, eikä tavanomaista uusien työvälineiden tai -menetelmien työpaikkakoulutusta.
Työnantajan on tarjottava lisätyötä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta työtunnit ovat etukäteen yhteisesti suunniteltuja. Työntekijän on tiedettävä myös etukäteen, että kyseessä on yksikertaisella tuntipalkalla korvattavia lisätunteja. Lisätyötä ei voida teettää arkipyhinä eikä näiden viikkojen viikonloppuina.

Sopimuskauden ajalle sovittiin myös työryhmä, joka selvittää mahdollisuuksia edistää työhyvinvointia ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä työurien pidentämiseksi.

— Vastaava työhyvinvointityöryhmä on toiminut jo aiemmilla sopimuskausilla ja mm. laatinut yhteisiä ohjeita ja järjestänyt työhyvinvointiseminaareja, Johansson kertoo.

AVAINTES-sopimus koskee osaa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista. AVAINOTES-sopimukseen kuuluu osa yksityisissä ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevistä opettajista. Avaintyönantajien sopimusaloilla on yhteensä noin 4 000 OAJ:n jäsentä.

Kuva: Leena Koskela

Jaa

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!