• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatilliseen koulutukseen saatiin opetuksen ja ohjauksen vähimmäistuntimäärä 

23.06.2021 - 14.53 Uutinen
Kuvituskuva

Valtioneuvoston asetuksen mukaan ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opetuksen ja ohjauksen määrä on vähintään 12 tuntia osaamispistettä kohti. 

 OAJ pitää hyväksyttävänä tänään säädettyä asetusta, joka määrittelee opiskelijan tarvitseman opetuksen ja ohjauksen vähimmäismäärän. Asetus tulee voimaan elokuussa 2022. 

– Vähimmäistuntimäärä on sama määrä opetusta ja ohjausta kuin lukion oppimäärässä. Säännöksen tavoitteena on yhdenvertaistaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä valitsevien nuorten ja toisaalta myös eri ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa opiskelevien asemaa, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen toteaa.   

Vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta osaamispistettä kohden on opetuksen ja ohjauksen  määrän lähtökohta. Sen perusteella opettaja ja opiskelija  arvioivat  opiskelijakohtaisen opetuksen ja ohjauksen määrän, joka kirjataan opiskelijan osaamisen kehittämissuunnitemaan eli HOKSiin. 12:ta tuntia suurempi tai pienempi tuntimäärä riippuu opiskelijan oppimisvalmiuksista ja yksilöllisistä valinnoista. 

Uusi asetus parantaa Lahtisen mukaan erityisesti opiskelijan oikeusturvaa, sillä nyt on tiedossa tuntimäärä, josta arvioita ylös- tai alaspäin lähdetään perustellusti tekemään. 

Uutta asetusta sovelletaan, jos ammatillista perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei ole tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavaa aiempaa osaamista ja opiskelijan tavoitteena on suorittaa koko perustutkinto tai sen osia.   

– Asetus ei tarkoita käytännössä suuria muutoksia niille koulutuksen järjestäjille, jotka jo nyt antavat opetusta ja ohjausta määrän, jolla opiskelija saavuttaa hyvän ja työelämän vaatiman osaamisen, Lahtinen toteaa. 

OAJ:n vaikuttamistyö tuotti tulosta

Asetusta ja soveltamismuistiota saatiin OAJ:n vaikuttamistyöllä parannettua. Lahtinen on kuitenkin pettynyt siihen, että lähtökohdaksi säädetty tuntimäärä jäi 12 tuntiin. OAJ:n tuntitavoitteet olivat korkeammalla. 

– Merkittävä parannus on kuitenkin se, että 12 tuntia säädettiin nyt selkeäksi vähimmäistuntimääräksi, josta arviointi opiskelijan yksilöllisestä tuntimäärästä aloitetaan. OAJ:n ansiosta enää ei puhuta keskimääräisestä riittävästä tuntimäärästä. Asetusmuistiossa linjataan myös yksiselitteisesti, ettei vähimmäismäärästä saa muodostua enimmäismäärää.  

 Ennakkokäsitykset tuntimääristä pitää Lahtisen mukaan saada oikaistua annetun asetuksen kirjauksia vastaaviksi. Tärkeää on huomioida, että uuden asetuksen muistiossa on täsmällisesti määritelty, että yksi tunti tarkoittaa 60 minuuttia opetusta ja ohjausta eikä se sisällä taukoja. 

Asetusmuistioon saatiin myös muita hyviä linjauksia. Opettajan ei esimerkiksi pidä kirjata opiskelijan HOKSiin itsenäistä opiskelua osaamisen hankkimistavaksi ennen kuin on varmistettu, että opiskelijalla todella on edellytykset ja riittävät valmiudet itsenäiseen opiskeluun.  

 Hyvänä muutoksena Lahtinen pitää käytännön kannalta myös sitä, että asetus koskee myös työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Asetusmuistiossa korostetaan opiskelijan oikeutta saada opettajan antamaa opetusta ja ohjausta myös työpaikalla opiskeltaessa. Sen määrä arvioidaan ja merkitään opiskelijan HOKSiin samoin perustein kuin oppilaitoksessa ja muissa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä annettava opetus ja ohjaus.  

Tuntimäärien muutoksia seurataan

Jatkossa ammatillisen koulutuksen kustannustietojen keräämisen yhteydessä kerätään tietoa myös opetushenkilökunnan opetus- ja ohjaustuntien määrästä. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää opetus- ja ohjaustuntien määrän tallentamista siten, että tiedot ovat saatavissa valtakunnallisesta Koski-tietovarannosta opiskelijakohtaisesti. 

– Tämä tarvitaan, jotta saadaan muun muassa tietoa siitä, tulkitseeko joku asetusta väärin ja vähentää tuntimääriä virheellisesti tuohon 12 tuntiin, Lahtinen korostaa.

OAJ järjestää luottamusmiehille aiheesta koulutusta kesälomien jälkeen.