• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Karvi: Varhaiskasvatuksen johtajien työkuorma vaatii huomiota, alaisia usein liikaa

18.11.2021 - 10.59 Uutinen
Kuvituskuva

Joka neljäs päiväkodin johtaja arvioi työnkuvansa raskaaksi ja alaistensa määrän liian suureksi, ilmenee Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin arvioinnista. Karvin mukaan johtajien työnkuvia tuleekin kehittää niin, että johtamiskokonaisuus on hallittavissa. OAJ on jo pitkään tuonut esiin, että johtajien ylisuuret tehtäväkokonaisuudet vaativat johtajan avuksi apulaisjohtajan, jonka kanssa johtaja voi jakaa työnjohdollisia tehtäviä.

Karvin varhaiskasvatuksen johtajuutta tarkastelleessa arvioinnissa ilmenee, että varhaiskasvatuksen johtajat pitävät työnkuvaansa pääosin mieluisana. Neljäsosa vastanneista kuitenkin arvioi työnkuvansa liian raskaaksi.

Pienten johtamiskokonaisuuksien johtajat antoivat työnkuvastaan myönteisempiä arvioita kuin suurten tai keskikokoisten johtajat. Työtä hankaloittaviksi tekijöiksi nostettiin muun muassa kiire, työn pirstaleisuus ja ennakoimattomuus.

OAJ on pitkään esittänyt, että johtajan avuksi nimetään apulaisjohtaja, jonka kanssa tehtäviä voi jakaa.

OAJ:n mielestä varhaiskasvatuksen yksikkökokoa on rajoitettava siten, että se pysyy kohtuullisena ja hallittavana. OAJ on selvittänyt tästä myös aluehallintoviranomaisen näkemyksen, jonka mukaan tehtävän hallittavuus ja tarkka tehtäväkuvaus ovat tärkeitä tehtävästä selviytymiseksi. Päiväkodin johtajalla saattaa olla johdettavanaan monta toimipistettä ja hyvin moninaisia varhaiskasvatuksen palvelumuotoja, mikä lisää kuormitusta ja työn pirstaleisuutta.

Työtä hankaloittaviksi tekijöiksi nostettiin muun muassa kiire, työn pirstaleisuus ja ennakoimattomuus.

Työt pystyttävä tekemään työajalla

OAJ:n johtajakyselyssä vuonna 2020 lähes puolet vastanneista päiväkodin johtajista kertoi, että he ehtivät melko huonosti tai harvoin tehdä kaikki työt säännöllisellä työajalla. OAJ:n kanta on, että päiväkodin johtajan työn kokonaisuus on mitoitettava niin, että työtehtävät pystyy tekemään säännöllisellä työajalla.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula heijastuu suoraan johtajan työtaakkaan. Johtajan työn tukemiseksi tarvitaan toimiva sijaisjärjestelmä, jotta johtaja voi keskittyä ydintehtäväänsä.
Lisäksi työn vaativuuden on näyttävä palkassa ja tehtäväkohtaisen palkan on vastattava tehtävän vaativuutta.

Karvi julkaisi torstaina kaksi varhaiskasvatuksen arviointia, joista toinen käsittelee varhaiskasvatuksen johtamista ja toinen viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua. 

Tarvitaan toimiva sijaisjärjestelmä, jotta johtaja voi keskittyä ydintehtäväänsä.

Tutustu OAJ:n ehdotuksiin, kuinka päiväkodin johtajan asemaa tulisi parantaa