• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Määräaikaisten opettajien kesäajan palkka puhututtaa

15.09.2021 - 13.57 Uutinen
Kuvituskuva

Kesäajan palkan pihtaaminen määräaikaisilta opettajilta kuohuttaa tunteita somessa. Asian ratkaiseminen kuuluu neuvottelupöytään, vaikka työantajapuoli ei pidä asiaa ongelmana.

Mikä estää OAJ:tä ratkaisemasta määräaikaisten opettajien asiaa?

Esteenä on se, ettei OAJ pysty ratkaisemaan yksin kahden osapuolen neuvotteluasiaa. Määräaikaisten opettajien jääminen ilman kesäajan palkkaa ei muutu ilman neuvotteluja työnantajapuolen kanssa. Hankalaksi tilanteen tekee se, että kuntapuolen neuvottelukumppanin mielestä laki estää maksamasta samasta tehtävästä sekä sijaiselle että sijaistettavalle. OAJ:n mielestä näkemys on täysin väärä.

Aiemmissa neuvotteluissa työnantajan esittämät ratkaisut olisivat heikentäneet kohtuuttomasti perhevapaalla olevien opettajien asemaa ja siksi OAJ ei ole niihin suostunut.
Tulevan kevään neuvottelutavoitteista päättää OAJ:n hallitus. Jos tavoitteeksi otetaan määräaikaisten opettajien kesäajan palkka, on sillä myös hintansa.

Tässä kohtaa punnitaan myös jäsenistön solidaarisuus toisiaan kohtaan. Onko koko jäsenistö valmis siihen, että määräaikaisten opettajien kesäajan palkkaan neuvoteltava summa on poissa toisten opettajaryhmien korotuksista. Tai ovatko OAJ:n jäsenet valmiita menemään työtaisteluun määräaikaisten opettajien kesäajan palkan vuoksi?

Mitä OAJ on tehnyt asialle vuosien aikana?

OAJ on työskennellyt vuosia määräaikaisten aseman korjaamiseksi muun muassa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Neuvottelupöydässä on sovittu esimerkiksi lomapäiväkorvauksesta määräaikaisille päätoimisille opettajille.

Kaikille koko lukuvuoden työajan palveluksessa olleille päätoimisille määräaikaisille opettajille, joilla ei oikeutta vuosilomaan, maksetaan lomapäiväkorvauksena kahden päivän varsinainen palkka jokaista lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Neuvottelujen lisäksi OAJ ajaa määräaikaisten oikeuksia vaikuttamalla jatkuvasti suoraan kuntapäättäjiin ja virkamiehiin, jotta törkyrekrytointipäätökset kumottaisiin. Jotkut kunnat ovatkin muuttaneet käytäntöjään.

OAJ myös riitauttaa vuosittain useita perusteettomia määräaikaketjutuksia. Ay-järjestöillä ei ole oikeutta tehdä ryhmäkannetta, joten oikeuden yksittäistapausten myötä voidaan saada ennakkotapaus, josta voidaan vetää yleisiä johtopäätöksiä.

OAJ:n toimesta määräaikaisten opettajien tilanne on viety myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi (diaarinumero 3059/3/15), eikä oikeus nähnyt nykytilanteessa lainvastaisuutta. Niinpä asia ratkeaa ainoastaan neuvottelemalla ja siihen tarvitaan kaksi osapuolta.

Onko OAJ koskaan järjestänyt mielenosoitusta, ulosmarssia tai lakkoa määräaikaisten opettajien kesätyöttömyyksien takia?

OAJ ei ole järjestänyt mielenilmausta, ulosmarssia eikä lakkoa määräaikaisten opettajien kesätyöttömyyden takia, mutta asiaan on vaikutettu neuvottelemalla. Järjestötoimet ovat laittomia sopimusten ollessa voimassa, eli järjestöllisiin toimiin voi ryhtyä ainoastaan sopimuksettomassa tilassa.

Neuvottelutavoitteiden valmisteluun voi OAJ:ssä vaikuttaa jokainen jäsen muun muassa oman alueyhdistyksen kautta.

Mikä on OAJ:n ratkaisuehdotus?

Määräaikaisen opettajan jääminen ilman kesäajan palkkaa johtuu pääsääntöisesti kahdesta syystä. Joko vakituinen viranhaltija palaa virkavapaalta kesäkeskeytyksen alkaessa tai kunta haluaa säästää ja palkkaa määrä¬aikaisen opettajan vain opetuskuukausiksi.

Jos vakituinen viranhaltija palaa töihin kesäksi, määräaikainen opettaja jää useimmiten ilman kesäajan palkkaa.

– Kesäajan palkattomuuden taustalla on perhevapaajärjestelmä, mutta työnantaja on laajentanut palkattomuutta myös muihin määräaikaisuuksiin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Työelämän kehittyessä suomalainen palkansaaja on saanut perhevapaiden lisäksi mahdollisuuden opinto- ja vuorotteluvapaaseen. Perhevapaan ohella opintovapaa on mahdollista anoa niin, että viranhaltija palaa töihin kesäkeskeytyksen ajaksi.

Luukkaisen mielestä yksi tapa ratkaista kesäpalkkaongelma olisi vuosittaisen kokonaistyömäärän määrittely, jossa perustana olisivat koulujen toiminnassaolopäivät.

Tai sitten voitaisiin neuvotella lomapäiväkorvauksen nostamisesta. Silloin määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvausta pitäisi kasvattaa niin suureksi, että korvaus olisi määräaikaiselle yhtä hyvä kuin kesäajan palkka. Näin työnantaja ei saavuttaisi etua siitä, että palkkaa määräaikaisen opettajan vain opetuksen ajaksi.

Tällä hetkellä kesäajan palkka on opettajalle taloudellisesti parempi kuin määräaikaisen opettajan saama lomapäiväkorvaus.

Milloin OAJ ratkaisee ongelman?

Määräaikaisten opettajien kesäajan palkkauksiin liittyviä epäkohtia ratkotaan tulevissa sopimusneuvotteluissa, jos jäsenten valitsemat edustajat niin päättävät.

Kevään 2022 neuvottelukierroksen tavoitteista päättää OAJ:n hallitus syksyn 2021 aikana. Neuvottelutavoitteiden valmistelu on käynnissä parhaillaan. Paikallisyhdistykset saavat jäseniltä tavoitetoiveita, jotka etenevät valtakunnallisiin yhdistyksiin. Sen jälkeen tavoitteita käsittelee järjestön tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta, johon kuuluu edustajia kaikista opettajaryhmistä eri puolilta Suomea.

Yksittäinen jäsen voi vaikuttaa neuvottelutavoitteisiin joko oman yhdistyksensä, jäseniltojen tai järjestön uuden keskustelufoorumin Saunan välityksellä. Sopimustavoitteiden valmistelussa hyödynnetään myös kyselyä, joka lähti syyskuun taitteessa satunnaisotoksella yli 20 000 jäsenelle.

Lopullisista neuvottelutavoitteista päättää OAJ:n hallitus, joka koostuu puheenjohtajan lisäksi 20:stä jäsenten nimeämästä eri opettajaryhmien edustajasta. Hallituksen työskentelyyn osallistuu kolmijäseninen valtuuston puheenjohtajisto.

– Neuvottelutavoitteista päättävät siis kentän itse valitsemat edustajat, ei OAJ:n toimiston väki, Luukkainen korostaa.

Määräaikaisten opettajien lomat Pohjoismaissa

On vaikea verrata Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan määräaikaisella määräyksellä olevia opettajia, koska kaikissa Pohjoismaissa on keskenään erilainen lainsäädäntö sekä työaika- ja palkkausjärjestelmät. Suomessa opettajat eivät kuulu lomalainsäädännön piiriin, mikä myös hankaloittaa kesäajan palkkausten vertailua eri maiden välillä.

Ruotsissa asia on ratkaistu vuosityöajalla. Siellä 95 prosenttia opettajista saa kesäajan palkkaa, koska ajatuksena on se, että opettajat tekevät pidempää työviikkoa lukuvuoden aikana (laskennallisesti viikossa 44 tuntia, joista 34 tuntia sidottua aikaa) ja sitä kautta työ ajatellaan urakkana. Opettajat keräävät vuoden aikana kesäkeskeytyspäiviä (feriedagar). Mikäli opettaja ei tee täyttä työaikaa vuoden aikana, on mahdollista, että hänelle ei makseta koko kesältä palkkaa.

Norjassa opettajan kuukausipalkkaan on laskennallisesti varattu 12 prosenttia seuraavan lomakauden palkkaan, joka laitetaan säästöön. Esimerkiksi vuonna 2021 opettaja tienaa joka kuukausi lukuvuoden aikana palkkaa kesälle 2022. Maksettua kesälomaa opettajat saavat kolme viikkoa, mutta muulta ajalta otetaan palkka vuodenaikana kertyneestä palkasta. Opettajia koskee sama lomalainsäädäntö kuin muitakin palkansaajia.

Tanskassa opettajat kuuluvat lomalainsäädännön piiriin ja opettajilla on kokonaistyöaika. Lomaa opettajilla on 210 työpäivää (Suomessa enintään 193 työpäivää) vuodessa. Loma-aika (kesäkeskeytys) on näin ollen huomattavasti lyhyempi. Kerääntynyttä lomaa käytetään kesäaikana. Siis Tanskassa kesäajan palkka perustuu siihen, miten paljon lomaa olet kerännyt lukuvuoden aikana. Jos et ole kerännyt täyttä lomaa lukuvuoden aikana, ei palkkaakaan makseta. Tanskassa ei näin ollen ole kattavia säädöksiä, jotka takaisivat opettajille palkkaa koko kesäkeskeytyksen ajan.

Taustalla yhtäläinen oikeus vanhemmuuteen

Perusopetuksen opettajan työaika on määritelty perusopetuslaissa sekä virka- ja työehto­sopimuksissa, lukion opettajien työaika taas virka- ja työehtosopimuksissa. Peruskoulun ja lukion opettajiin ei sovelleta vuosilomalakia, vaan kesällä ja muina koulutyöstä vapaina aikoina työ on keskeytyneenä.

Keskeytysjärjestelmässä opettajalle ei kerry työssäoloajalta vuosilomaa kuten useimmille muille palkansaajille. Vuosilomalain piirissä oleva palkansaaja voi siirtää vuosilomansa perhevapaansa päättymisen jälkeiseen aikaan. Keskeytysjärjestelmässä olevalla opettajalla ei tätä mahdollisuutta ole.

Jotta opettaja voisi muiden perhevapailla olevien tavoin olla lapsensa kanssa mahdollisimman pitkään, hänen on mahdollista palata perhevapaalta töihin kesäkeskeytyksen ajaksi.

Lue lisää määräaikaisten opettajien kesäajan palkkaepäkohdasta Opettaja-lehdestä.  

12.1.2022 Uutiseen lisätty muiden Pohjoismaiden tilannetieto. 

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta