• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ haluaa korjata yhteishaun epäkohdan – yksilöllistetyn oppimäärän arvosana rinnastettava 5:een 

03.09.2021 - 10.05 Uutinen
Kuvituskuva

Jos perusopetuksen oppilas ei tukitoimillakaan saavuta arvosanan 5 mukaista osaamista, hänen oppimääränsä voidaan yksilöllistää. Yhteishaussa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisten arvosanojen käsittely tapahtuu nykyisin epäoikeudenmukaisesti. Tähtimerkillä merkityt yksilöllistetyn oppimäärän arvosanat rinnastetaan yhteishaussa tavallisen oppimäärän mukaisiin arvosanoihin, vaikka osaamisen taso ei ole verrattavissa. OAJ vaatii lausunnossaan, että perusopetuksen yksilöllistetyn oppimäärän tähtimerkillä merkitty arvosana rinnastetaan yhteishaussa arvosanaan 5.

OAJ esittää merkittäviä muutoksia yksilöllistetyn oppimäärän arvosanan käyttöön yhteisvalinnassa.

Nykytilanteessa perusopetuksen yksilöllistetyn oppimäärän arvosana kirjautuu yhteisvalintajärjestelmään ilman merkintää yksilöllistämisestä. Käytännössä tämä johtaa opiskelijaksi hakevien oppilaiden arvosanojen eriarvoisuuteen niitä vertailtaessa. Arvosana ei myöskään aina kerro toisen asteen oppilaitokselle tärkeää tietoa hakijan oppiaineessa saavuttamasta osaamisesta.

OAJ jätti perusopetuksen jälkeistä hakumenettelyä koskevan lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle keskiviikkona 25.8. OAJ näkee asetusten päivittämisen olevan tarpeellista oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muutosten tultua voimaan.

Käytäntö tekee nuorille karhunpalveluksen ja lisää keskeyttämisiä

Vastikään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tarkennettujen periaatteiden mukaan oppimäärä tulee yksilöllistää vasta tilanteessa, jossa arvosanan 5 mukaista osaamista ei saavuteta perusopetuslain mukaisilla erityisen tuen tukitoimillakaan. Yksilöllistetty oppimäärä vastaa siis tosiasiallisesti aina arvosanaa viisi tai sitä alempaa oppiaineessa saavutettua osaamista.  Jos oppilaan osaaminen olisi parempaa, tulisi yksilöllistäminen purkaa ja arvosana antaa samoin periaattein kuin muillekin.

– Nykyinen käytäntö asettaa toiselle asteelle pyrkivät nuoret eriarvoiseen asemaan ja tekee karhunpalveluksen oppimisvaikeuksista kärsiville nuorille, sanoo perusopetuksen erityisasiantuntija Pauliina Viitamies OAJ:stä.

Esimerkki:

Maija, jonka matematiikka on yksilöllistetty, saa tämän yksilöllistetyn arvioinnin perusteella arvosanan kahdeksan. Minna, jonka matematiikka arvioidaan yleisten periaatteiden mukaan, saa seitsemän. Kun he hakevat yhteisvalinnassa Maija tulisi arvosanojen perusteella valituksi ennen Minnaa. Maijan tosiasiallinen osaamistaso vastaa kuitenkin enintään arvosanaa 5. Maija pahimmassa tapauksessa keskeyttää, jos hän ei kykene saavuttamaan toisen asteen tutkinnolle asetettuja tavoitteita. Kyetäänkö toisella asteella opettamaan Maijalle vaadittavat asiat, jos ei peruskoulunkaan oppimäärää matematiikassa kyetty hänelle erityisessä tuessa opettamaan? Tämä riippuu hyvin pitkälle siitä, kuinka koulutuksen järjestäjä resursoi opetuksen.

OAJ:lle kantautuu viestiä siitä, että opetusta, ohjausta ja tukea ei pystytä järjestämään riittävästi ja sopivaa toista opiskelupaikka on vaikea löytää, koska paikat ammatillisissa erityisoppilaitoksissakin ovat täynnä.

Yhteisvalinnassa käytettävän arvosanojen vertailun on OAJ:n mielestä perustuttava tosiasialliseen osaamiseen.

– Jotta toisen asteen opinnoissa eteneminen onnistuu ja yksilölliset tarpeet voidaan huomioida, on yhteishaun perustuttava vertailukelpoisiin arvosanoihin ja oppilaitoksen saatava tosiasiallinen tieto hakijan osaamisesta ja tarvittavista tukitoimenpiteistä, ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Eira Bani vaatii.

Ministeriön esitys ei riittävästi korjaa vertailtavuusongelmaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää epäkohdan ratkaisuksi, että oppilas otettaisiin suoraan harkinnanvaraiseen hakuun, jos oppilaalla on matematiikassa ja äidinkielessä yksilöllistetty oppimäärä. OAJ:n mielestä on hyvä, että asiaan on viimein kiinnitetty huomiota ja etsitty ratkaisua, mutta esitys ei kuitenkaan korjaa riittävällä tavalla arvosanojen vertailtavuusongelmaa.

– Harkinnanvaraiseen hakuun on voitu nytkin ohjata. Se, että harkinnanvarainen haku muuttuisi niiden oppilaiden osalta pakolliseksi, joilla on matematiikassa ja äidinkielessä yksilöllistetty oppimäärä, ei riitä, toteaa Viitamies.

OAJ pitää välttämättömänä, että esitystä hakumenettelystä muutetaan siten, että perusopetuksen yksilöllistetyn oppimäärän päättöarvioinnin arvosana, joka on merkitty erillisellä tähtimerkinnällä, rinnastuu yhteishakumenettelyssä käytetyssä järjestelmässä arvosanaan 5. Menettely vahvistaisi yhteishakumenettelyn yhdenvertaisuutta. Yksilöllistetyilläkin olisi mahdollisuus yhteishakuun harkinnanvaraisen haun lisäksi.

– Esittämämme malli muistuttaisi lisäksi peruskoulun aikana niin oppilaalle, huoltajalle kuin opetuksen järjestäjällekin siitä, että yksilöllistäminen tarkoittaa osaamista, joka vastaa enintään arvosanaa 5, oli annettu tähtiarvosana mikä hyvänsä. Oppilas tarvitsee tällöin vahvimmat tukimuodot, jotta yksilöllistäminen voitaisiin purkaa mahdollisimman pian. Nyt liian usein yksilöllistettäessä oppilaan tukimuodot eivät ole riittävät, Viitamies harmittelee.

– Oppivelvollisuusuudistus on vasta alkutaipaleellaan ja juuri nyt on hyvä hetki korjata yhteishakuun liittyvä epäkohta. Jokainen nuori ansaitsee saada sellaisen jatko-opiskelupaikan, jossa hänen taitonsa ja kykynsä ovat oikeasti sillä tasolla, että hän voi kunnialla suoriutua opinnoistaan, Bani korostaa.

Tutustu OAJ:n lausuntoon