• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ja KT Kuntatyönantajat ohjeistavat rehtoreita, koulun- ja päiväkodinjohtajia ja muita esihenkilöitä koronatilanteesta johtuvista velvoitteista

28.01.2021 - 09.49 Uutinen
Kuvituskuva

Jos koronaepidemia vaatii opetushenkilöstön laajempaa tavoitettavissa olemista tai poikkeavia järjestelyjä, on huolehdittava, että työaikajärjestelyt ovat OVTES:n työaikamääräysten mukaisia. OAJ on ohjeistanut asiassa omia luottamusmiehiään ja KT Kuntatyönantajat palkka-asiamiehiään.

Koronatilanne on tuonut lisätöitä opetusalan henkilöstölle. Esimerkiksi päiväkodin johtajat, rehtorit ja esihenkilöt ovat joutuneet tekemään paljon ylimääräistä työtä jäljittäessään korona-altistuneita omissa yksiköissään.

– Tartuntaketjujen jäljitys kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, ei rehtorille eikä päiväkodin johtajalle. Jos koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, tartuntatautilääkäri ohjeistaa jatkotoimista, toteaa OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee koulun tai oppilaitoksen kanssa tartunnanjäljitystilanteessa yhteistyötä, mikäli rehtorin tai päiväkodin johtaja on saanut työmääräyksen käynnistää yhteistyö terveysviranomaisen kanssa. Jos koulussa herää epäily tartunnasta, tätä koskevat kysymykset osoitetaan paikallisille tai alueellisille tartuntatautiviranomaisille.

– Useat esihenkilöt, rehtorit, apulaisrehtorit sekä koulunjohtajat ovat osallistuneet viranomaismääräyksien perusteella tartuntaketjujen jäljittämiseen liittyviin tehtäviin. Työnantajan on etukäteen määriteltävä ja tiedotettava, mitkä tartuntaketjujen jäljittämiseen liittyvät tehtävät kuuluvat rehtoreille ja miten tähän varataan työaikaa, Lindroos jatkaa.

Työsuojeluvastuu on kunnalla

OAJ ja KT ovat yksimielisiä siitä, päiväkodin johtajien, rehtorien ja muiden esihenkilöiden toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Järjestöt ovatkin yhdessä vaikuttaneet viranomaisiin, että koronatartuntojen komentoketjuihin saadaan selkeyttä esimerkiksi vastuiden osalta.

– Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet koskevat myös rehtoreita, vaikka rehtoreilla ei olekaan säännöllistä viikkotyöaikaa ja työajan käytön sijoittuminen perustuu pitkälti rehtorin omaan harkintaan, kertoo Lindroos.

Rehtorin työaika ei ole Lindroosin mukaan loputon, vaan vuotuista työmäärää rajaa työaikamääräys. Vaikka rehtorinviranhaltijoilla työaikajärjestelmä ei tunnista työajan ylityksiä, mahdolliset muutokset on aina huomioitava työaikasuunnitelmassa ja työajan tasoittamisessa.

Koulunjohtajilla (opetusvelvollisuusjärjestelmä) ei ole määritelty vuosittaista työtuntimäärää, mutta heillä on rajattu vuosittainen työpäivien määrä, kuten opettajillakin. Tämä ei kuitenkaan poista työnantajan työsuojeluvastuuta. Äkillisissä tilanteissa voi olla myös tarpeellista vapauttaa koulunjohtaja hetkellisesti opetustehtävistään poikkeustilanteen hoitamiseksi.

Jatkuva varallaolo ei mahdollista

– OVTES ei sisällä KVTES:n mukaista varallaoloa tai jatkuvaa puhelinpäivystystä. Rehtoreiden ja koulunjohtajien tehtäväkuvaan sisältyy jossain määrin tavoitettavuutta myös virka-ajan ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan missään tapauksessa tarkoita 24/7 varalloloa, tai että heiltä voisi edellyttää KVTES:n varallaolon mukaista tavoitettavuutta. Osa työnantajista on edellyttänyt jatkuvaa varallaoloa ja se on sopimuksen vastaista, Lindroos täsmentää.

Koronavelvoitteiden hoitamisesta aiheutuvaa työtä voidaan korvata esimerkiksi määräaikaisella tehtäväkohtaisella palkalla tai henkilökohtaisella lisällä. Myös KVTES:n mukaista kertapalkkiota voidaan soveltaa OVTES:n piirissä oleviin.

– Ensisijaista on huolehtia rehtoreiden ja koulunjohtajien jaksamisesta poikkeustilanteen pitkittyessä. Tarvitaan myös jaettua johtamista. Nykyinen sopimus mahdollistaa joidenkin rehtorin tehtävien siirtäminen tilapäisesti muulle henkilöstölle.

Lue OAJ:n ja KT:n ohjeistus päiväkotien johtajien työaikajärjestelyistä koronan aikana

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela