• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ rohkaisee jäseniään käyttämään ilmoitusvelvollisuutta varhaiskasvatuksen epäkohdista

13.10.2021 - 08.40 Uutinen
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen ammattihenkilöillä on ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat työssään epäkohdan, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista. Ilmoituksen tekemistä ei kannata pelätä, koska työntekijään ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen takia.

OAJ on huolissaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta ja sen vaikutuksista työoloihin, työntekijöiden jaksamiseen ja lasten hyvinvointiin.

OAJ kannustaa jäseniään käyttämään varhaiskasvatuslain mukaista ilmoitusvelvollisuutta. Varhaiskasvatuslakiin tuli tänä vuonna uudistus, jonka mukaan henkilöstöön kuuluvilla on ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat työssään epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista.

Lain mukaan ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi silloin, jos lapsen hyvinvointi tai kehityksen edellytykset vaarantuvat, tilat eivät ole terveellisiä ja turvallisia tai varhaiskasvatuksen henkilöstön määrästä ja mitoituksesta poiketaan lainvastaisesti.

Ilmoitus tehdään varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle, yleensä siis päiväkodin johtajalle. Tämän tulee ilmoittaa asiasta edelleen varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoituksen tehneellä on oikeus myös saada tietää, mihin toimenpiteisiin hänen ilmoituksensa perusteella on ryhdytty.

Ilmoitusvelvollisuuden tarkoitus ei ole siirtää valvontavastuuta henkilöstölle, vaan vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin tai niiden uhkiin nopeasti ja tehokkaasti.

Päiväkodin johtajalla on keskeinen rooli ilmoitusvelvollisuudessa. On muistettava, että myöskään päiväkodin johtajaan, joka hoitaa lakisääteistä tehtäväänsä, ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia.

Riittämättömät koulutusmäärät ja palkkaus pulan syynä

Varhaiskasvatuksen opettajapula johtuu vuosikymmenten riittämättömistä opettajankoulutusmääristä, seurantatiedon puutteesta sekä palkkauksen jälkeenjääneisyydestä. Kelpoisten sijaisten saaminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on monin paikoin mahdotonta ja vakinaisiin työsuhteisiinkin hakijoita on liian vähän.

OAJ:n tekemään kyselyyn vastanneista varhaiskasvatuksen opettajista jopa 63 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa vuoden sisällä. Keskeisimmät syyt olivat työn kuormittavuus ja palkkataso.

Väite siitä, että opettajanpulan syy olisi vuonna 2018 säädetty, henkilöstön koulutustasoa nostava varhaiskasvatuslaki, on virheellinen. Opettajapula on vaivannut varhaiskasvatusta vuosikymmeniä. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että heikko palkkaus, epäselvät tehtäväkuvat ja niukat resurssit lisäävät varhaiskasvatuksen opettajien lähtöhalukkuutta.

OAJ on pitkään pyrkinyt vaikuttamaan opettajasaatavuuden parantamiseksi. Yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen määrää on jo lisätty, ja sitä tulee edelleen nostaa tarvetta vastaavaksi. Alan veto- ja pitovoimaa pitää edistää työoloja ja palkkausta parantamalla.

Varhaiskasvatuslaissa on toki edelleen kehittämistarpeita, joiden korjaaminen parantaisi niin opettajien kuin koko henkilöstönkin työoloja samalla kun turvaisi lapsille kohtuullisen kokoiset ryhmät. Henkilöstön ja lapsimäärän väliset suhdeluvut tulisi säätää päiväkotitason sijaan lapsiryhmätasolle, ja lapsiryhmissä pitäisi olla väljyyttä äkillisiä muutoksia varten.

Kaikilla kolme vuotta täyttäneillä lapsilla tulisi päiväkodissa noudattaa samaa suhdelukua 1:7, jolloin lapsiryhmien koko pysyisi kohtuullisena lasten päivittäisen osallistumisajan muutoksista huolimatta.