• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii aluehallintovirastoilta järeämpiä toimia päiväkotien koronan aiheuttamaan resurssipulaan

18.03.2021 - 10.34 Uutinen
Kuvituskuva

Aluehallintovirastojen on valvottava päiväkotien turvallisuutta tehostetusti ja vaadittava leviämisvaiheessa olevilla alueilla varhaiskasvatuksen järjestäjää noudattamaan turvallisuussuosituksia.

Yli vuoden kestäneen koronapandemian aikana päiväkodin varhaiskasvatus ja esiopetus ovat toimineet normaalisti, yksiköiden aukioloajat ovat pysyneet samoina kuin normaaliaikana.

– Alle kouluikäisten lasten opetus- ja kasvatustyö sekä huolenpito on tiivistä vuorovaikutustyötä, jossa on vaikea pitää etäisyyksiä, suojautua ja välttää kontakteja. Henkilöstöllä on suurta huolta ja jopa pelkoa tulla töihin kertoo OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen.

Altistumiset ja tartunnat ovat päiväkodeissa yleistyneet ja sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt. Pelko tartunnasta on vähentänyt myös sijaisten saatavuutta.

– Toiminta-aikojen supistamista tai toiminnan tilapäistä sulkemista ei käytetä, vaikka henkilöstön määrä on alle varhaiskasvatuslain ja -asetuksen säätämän suhdeluvun, Lahtinen toteaa.

Viranomaisten ohjeet ovat Lahtisen mukaan suositusluonteisia. Aluehallintovirastojen on nyt toimittava ja punnittava, missä menee varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuuden ja lasten sekä henkilöstön terveyden turvaamisen raja. Koronan lisäksi henkilöstön poissaolot ja sijaisten saatavuusongelmat vaarantavat lasten sekä henkilöstön turvallisuuden ja terveyden.

Avin käytettävä toimivaltaansa

Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii riittävästä sijaisjärjestelmästä, jonka avulla lain edellyttämästä henkilöstömitoituksesta pystytään pitämään kiinni myös vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa.

OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäki korostaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö on jo vuonna 2015 ohjeistanut, että henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen aikana varautumalla niihin etukäteen.

Suhdeluvusta poikkeaminen ei näiden syiden perusteella ole asetuksen mukaan mahdollista. Tässä yhteydessä ministeriön ohjeistuksessa vaadittiin, että saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin tulee pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian. Toiminnan järjestäjien tulee kiinnittää huomiota riittävään sijaisjärjestelmään.

Jos varhaiskasvatuksen järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita, aluehallintovirasto voi antaa määräyksen ajasta, jonka puitteissa puutteet on korjattava tai epäkohdat poistettava.

– Aluehallintovirastojen on käytettävä toimivaltaansa ja velvoitettava varhaiskasvatuksen järjestäjät ja tuottajat, ainakin leviämisvaiheessa olevilla alueilla, noudattamaan annettuja suosituksia. Lisäksi on puututtava vajaalla henkilöstömäärällä toimivien päiväkotien toimintaan. Niitä on kehotettava esimerkiksi supistamaan päiväkodin aukioloja, jotta varhaiskasvatus voidaan järjestää henkilöstömitoitusten ja muiden säännösten mukaisesti turvallisesti ja terveellisesti, Lahtinen ja Mäki toteavat.

– Suosituksia on noudatettava, eikä ryhmiä saa sekoittaa tai yhdistellä keskenään. Henkilöstön on toimittava saman lapsiryhmän kanssa, eikä ihmiset saa siirtyä yksiköstä toiseen. Näiden terveysturvallisuuskuplien tarkoitus on suojata lapsia ja henkilöstöä koronavirukseen altistumiselta, tartuntaketjuilta ja sairastumiselta, Mäki vaatii.

Psykososiaalista tukea tarvitaan enemmän

Päiväkotien toiminnasta vastaavien johtajien palautteen mukaan heille annetut ohjeet ja koulutus henkilöstönsä psykososiaaliseen tukemiseen on täysin riittämätöntä. Nykyään päiväkodeissa ja varhaiskasvatusyksiköissä on yleisesti jopa 30 työntekijää, enimmillään 50, ja vain yksi toiminnasta vastaava johtaja.

–Työkuormitus ja henkinen rasitus on kasvanut huolestuttavan suureksi päivittäisen tartunta- ja sairastumisvaaran johdosta. Opettajien ja heidän esihenkilöidensä psykososiaalinen tuki koetaan riittämättömäksi, kertoo Mäki.

Työterveyshuollolta saatua tukea terveysturvallisuusneuvontaan ei ole lisätty, kuten ei myöskään työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä, vaikka vaarojen selvitys ja riskien arviointi vaatisi sitä.

OAJ on lähettänyt kirjeen aiheesta aluehallintovirastoille 18.3.2021 sekä luovuttanut vastaavan muistion Opetushallitukselle 16.3.2021 .

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela