• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Turun yliopiston harjoittelukoululle hyvityssakot työehtosopimuksen rikkomisesta

05.03.2021 - 09.11 Uutinen
Kuvituskuva

Kahden opettajan henkilökohtaiset suoritustasot oli arvioitu työehtosopimuksen vastaisesti taloudellisilla perusteilla todellista alemmaksi. Myös työnantajaliitto Sivistystyönantajat tuomittiin hyvityssakkoihin valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Työtuomioistuimen mukaan Turun yliopiston harjoittelukoulussa työskennelleiden kahden opettajan henkilökohtaiset suoritustasot oli vahvistettu taloudellisilla perusteilla todellista alemmaksi, eikä oikeita suoritustasoja ollut näin ollen arvioitu työehtosopimuksen mukaisesti.

– Työnantaja ei pyrkinyt aidosti arvioimaan opettajien työstä suoriutumista, vaan oli sitonut sen tiettyyn lopputulokseen. Työnantaja oli ohjeistanut esimiehiä, että arviointien perusteella toteutettaviin palkankorotuksiin ei tiedekunnille ja laitoksille ollut osoitettu talousarvioon lisärahoitusta. Palkkakustannusten nousu ei ohjeistuksen mukaan saanut ylittää 0,1–0,2 prosentin määrää, mikä mahdollisti käytännössä korotuksen keskimäärin vain joka 30. työntekijälle, toteaa OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.

Työnantaja ei pyrkinyt aidosti arvioimaan suoriutumista, vaan oli sitonut sen tiettyyn lopputulokseen.

Työtuomioistuin katsoi, että jos arviointi olisi tehty työehtosopimuksessa sovittujen arviointikriteerien mukaisesti, opettajien henkilökohtaiset palkanosat olisivat olleet korkeampia.

– Opettajien suoriutuminen oli arvioitu tasoille 1 ja 2, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että työnantajan mukaan opettajat eivät suoriutuneet tehtävissään millään arviointialueilla, ja että heidän työssä suoriutumisensa olisi merkittävillä tavoin puutteellista ja kehittämistä vaativaa.

Arvio työsuorituksesta yhdenmukainen

Opettajien omat kuvaukset suoriutumisista olivat vähintään hyvää tasoa. Esimies on arviointilomakkeeseen kirjatussa lausunnossaan todennut, että työntekijöiden kuvaus työstään ja suoriutumisestaan on asianmukainen, joten esimies ei kyseenalaistanut opettajien omaa kuvausta suoriutumisesta. Siitä huolimatta yliopiston arvioinnit oli vahvistettu alle hyvän tason.

Arviointikeskustelun yhteydessä työnantaja ei perustellut suorituksesta poikkeavia arvioita eikä kehittämistarpeita. Arviointikeskustelun yhteydessä ei myöskään sovittu toimenpiteistä, joilla suoriutumista olisi voinut parantaa.

Esimies ei kyseenalaistanut opettajien omaa kuvausta suoriutumisesta.

Ennen asian riitauttamista työtuomioistuimessa, Juko lähetti valvontakirjeen Sivistystyönantajille työehtosopimuksen vastaisesta budjettiin sidotusta ohjeesta. Sivistystyönantajien vastauksen mukaan yliopiston ohjeistus ei rikkonut työehtosopimusta.

–Turun yliopiston arviointitapa on selvästi poikennut muista ja se on ollut työehtosopimuksen vastainen. Esimerkiksi vuonna 2016 muissa yliopistoissa harjoittelukoulujen opetushenkilöstön henkilökohtaisen suoritustason keskiarvo oli 23,8 prosenttia, kun Turun yliopistossa keskiarvo oli 17,4 prosenttia, Mustonen toteaa.

Kanteessa esitetyt toissijaiset vahvistusvaatimukset hyväksyttiin työtuomioistuimessa opettajien henkilökohtaisten suoriutumisten osalta 6 %:n ja 12 %:n suuruisina. Turun yliopisto tuomittiin maksamaan Jukolle hyvityssakkoja työehtosopimuksen rikkomisesta 2 590 euroa ja Sivistystyönantajat valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 4 000 euroa. Lisäksi Turun yliopisto ja Sivistystyönantajat tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan Jukon 14 620,50 euron oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen.

Teksti: Henna Honkalo