• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Avaintesin ja Avainotesin sopimukset hyväksyttiin

17.06.2022 - 10.38 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityisen Avaintesin ja opetusalaa koskevan Avainotesin työehtosopimukset on tänään hyväksytty. Kunnan sopimuksen kanssa samaa tasoa oleva Avainta-sopimus astuu voimaan takautuvasti 1.5.2022 ja on voimassa 30.4.2025 asti.

Avaintyönantajien yksityiselle sopimusalalle on perjantaina hyväksytty kolmivuotinen työehtosopimus. Avaintesin ja Avainotesin uudet sopimukset ovat viime viikolla saavutetun kunnan sopimuksen tasoa.

Korotukset molemmissa uusissa sopimuksissa on sovittu kahden vuoden ajalle, kolmannen vuoden korotuksista osapuolet neuvottelevat kevääseen 2024 mennessä. Jos palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimukset voidaan irtisanoa päättymään jo kahden vuoden jälkeen.

Vaikka sopimusten taso vastaa viime viikolla hyväksyttyjen kunta-alan sopimusratkaisujen tasoa sekä Avaintesissä että opetusalan Avainotesissä, korotusten kohdentamisessa on joitakin eroja.

Yksityisten Avaintesin ja Avainotesin työehtosopimuksissa OAJ:llä on yhteensä noin 1 500 jäsentä.

Avaintesiin kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista ja päiväkodinjohtajista.

Avainotesissä on puolestaan osa yksityisen alan ammatillisista ja ammattikorkeakoulun opettajista ja asiantuntijoista, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista sekä aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöstä.

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään neljän kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään viiden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta.

Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa neuvotteluja kävivät OAJ:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, ammattiliitot Jyty ja JHL sekä Tekniikka ja terveys KTN.

Ratkaisuhakuiset neuvottelut

OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan nyt saavutettu sopimusratkaisu osoittaa hyvällä tavalla Avaintyönantajien ratkaisuhalukkuuden ja kyvyn tehdä sopimuksia.  

– Neuvottelut eivät olleet helpot, mutta lopputulos on erittäin tyydyttävä. Tällä turvataan nyt henkilökunnan saatavuus ja palkkakehitys Avaintaan kuuluvalle varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle ja Avainotesin yksityiselle opetusalalle, Lindroos sanoo.

Yksityisen Sivistan opetusalalle ja aikuiskoulutuskeskuksiin ei sopimusta ole saatu vieläkään.

– Sivistan jumittuminen lähes vuosi sitten asettamalleen palkankorotustasolle näyttäytyy nyt vielä aiempaa oudommassa valossa. Taso on nykyisessä taloustilanteessa kestämätön, Lindroos sanoo.

Laajat perhevapaat

Sekä yleisessä Avaintesin että opetusalan Avainotesin sopimuksessa sovittiin uuden perhevapaauudistuksen laajasta soveltamisesta, samoin kuin tehtiin kunnan sopimusalalla.

Elokuun alussa voimaan tuleva tasa-arvoa lisäävä ja sukupuolineutraali perhevapaauudistus antaa muulle kuin synnyttävälle vanhemmalle oikeuden palkalliseen poissaoloon 32 arkipäivän ajaksi. Avaintesissä ja Avainotesissä päiviä oli aiemmin vain 9. Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin.

Synnyttävällä vanhemmalla on jatkossa oikeus saada täysi palkkansa raskausrahakaudelta, joka on 40 arkipäivää. Lisäksi hänellä on oikeus saada täysi palkkansa vanhempainvapaakauden 32 arkipäivältä, jos ne sijoittuvat välittömästi raskausrahakauden perään. Raskausrahakausi alkaa kuukautta ennen laskettua aikaa, ja vapaata on haettava kaksi kuukautta ennen raskausrahakauden alkua.

Jos jäsen on epävarma, kuinka pitäisi toimia, aina kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen.

Niihin Avainotesin opettajiin, joilla on vuosiloman sijasta kesäkeskeytys tai vapaajaksot, sovelletaan kesällä 2022 vielä vanhaa tällä hetkellä voimassa olevaa perhevapaalainsäädäntöä ja sopimusmääräyksiä. Uuden sopimuksen määräykset kesäajan osalta koskevat ensimmäistä kertaa kesää 2023.

Avaintes toi varhaiskasvatukseen parannuksia

1.5.2022 Avaintyönantajien sopimusalalle kuuluville varhaiskasvatuksen opettajille maksetaan peruspalkkaan tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan takautuvasti 46 euron tai vähintään 2 %:n suuruinen yleiskorotus.

1.11.2022 alkaen varhaiskasvatuksen opettajat saavat paikallisesti neuvoteltavan järjestelyerän, joka on 0,5 % jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.

1.6.2023 palkkoja korotetaan 1,5 %:n yleiskorotuksella. 1.6.2023 alkaen maksettavan paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,4 % työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.


Sopimuksessa erillinen kehittämiserä

OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton on tyytyväinen sopimuksen palkankorotusten tasoon, sillä mukaan saatiin myös erillinen 1,2 %:n kehittämiserä, joka maksetaan 1.6.2023 keskitetysti.

– Puoli prosenttiyksikköä siitä varataan vuosilomapäivien aiempaa oikeudenmukaisempaan määräytymiseen, eli vuosilomataulukon B-rivi poistetaan. Vaikka lomasta maksettaisiin osa lomakorvauksena, keväästä 2023 lähtien se ei enää vähennä vuosilomapäivien määrää. Kesäkuusta 2023 lähtien puolestaan kaikki palvelusaika, josta on olennaista hyötyä nykyisessä tehtävässä, kerryttää kokemuslisää, Sutton kertoo.

Kehittämiserän 0,7 %:n osuudella tavoitellaan parempaa työvoiman saatavuutta. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi palkkaryhmien alarajakorotuksiin. Erän käytöstä neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä.

1.2.2024 jaetaan seuraava keskitetysti jaettava kehittämiserä, jolla uudistetaan palkkausjärjestelmää ja kehitetään palkkahinnoitteluliitettä. Ensisijainen tavoite on parantaa työvoiman saatavuutta.

Paikallinen järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen. Työnantajan ja henkilöstön edustajat neuvottelevat erän käyttämisestä.

– Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön erityismääräykset paranivat selvästi tässä sopimuksessa ja vastaavat nyt kunnan sopimusta. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan määrään ei tullut muutosta, mutta sopimukseen saatiin huomattava parannus sen suhteen, mitkä asiat kuuluvat sak-työaikaan ja mitkä eivät, Sutton sanoo.

Kehittämiserä myös Avainotesiin

Myös opetusalan Avainotesistä neuvotellut erityisasiantuntija Pasi Repo on tyytyväinen kunnan sopimuksen tasoiseen yksityisen alan ratkaisuun.

Yleiskorotus on Avainotesissäkin takautuvasti 1.5.2022 lukien 2 %, ja 1.11.2022 saadaan 0,5 %:n paikallinen järjestelyerä. 1.6.2023 yleiskorotus on 1,49 % ja paikallinen järjestelyerä 0,4 %.

– Yleiskorotus 1.6.2023 on sadasosan pienempi kuin Avaintesin puolella, sillä osuus käytetään sopimuksen sisällön parantamiseen. Paikallisessa järjestelyerässä ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Myös henkilökohtaisia lisiä voidaan korottaa paikallisella lisällä, Pasi Repo kertoo.


Kehittämiserät parantamaan työvoiman saatavuutta

Yleiskorotusten ja paikallisten erien lisäksi myös Avainotesiin saatiin kehittämiseriä. 1,2 %:n keskitetyllä kehittämiserällä 1.6.2023 korotetaan palkkausta. 0,4 %:n kehittämiserästä 1.2.2024 neuvotellaan erikseen, mutta se käytettäneen palkkausjärjestelmän kehittämiseen.  Kehittämiserien painotus voi olla liite- eli opettajaryhmäkohtainen, mutta se kuitenkin perustuu raamiin.  


Kaksi uutta työryhmää

Avainotesissä lisätään valmiutta ottaa sopimuskauden aikana käyttöön lukiokoulutuksen opettajien sopimusmääräykset. Työryhmässä arvioidaan ja tarkastellaan rajapintoja, jotka liittyvät muun muassa lukio-opettajien mahdolliseen työhön muissa oppilaitosmuodoissa sekä muiden oppilaitosmuotojen opettajien työhön lukiossa. Työryhmä asetetaan sopimuskauden ajaksi.

Toisessa työryhmässä laaditaan yhteinen soveltamisohje tilanteeseen, jossa työnantaja voi tarjota ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajille työtä myös ammatillisesta oppilaitoksesta.

– Ratkaisu on hyvä puolin ja toisin. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten toiminta perustuu pitkälti kilpailutuksille, ja niissä on paljon osa-aikaisia tai määräaikaisia opettajia. Jos työtä on myös ammatillisessa oppilaitoksessa, työstä aikuiskoulutuskeskuksessa tulee pysyvämpää, mikä näkyy myös palkkapussissa, Repo sanoo.


Määräaikaisen lomakorvaus

Koko lukuvuoden työt tehnyt määräaikainen työntekijä saa jatkossa lomapäiväkorvauksen, vaikka työsuhde jäisi joitakin päiviä alle lukuvuoden mittaiseksi. Aiemmin työssä on pitänyt olla koko lukuvuoden tai lukukauden ajan.


Opettajan vapaajaksot

E-osiosta siirtyneen opettajan on nyt mahdollista sopia 12 viikon vapaajaksosta. Vapaajakso-oikeuden nosto 10:stä 12:een on kuitenkin neuvoteltava työnantajan kanssa.

– Emme päässeet tavoitteeseen, mutta asiassa edettiin, Repo sanoo.


Parannusta sivutoimiselle opettajalle

Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan palkka jatkossa kaikesta tehdystä työstä, ennen se maksettiin pelkästään pidetyistä oppitunneista.

–Tämä selkeyttää sivutoimisten tuntiopettajien asemaa ammatillisissa oppilaitoksissa suhteessa päätoimisiin opettajiin, Repo toteaa.


Yliopettajan ja lehtorin työaika ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoululle toteutettiin ratkaisu, jossa palkankorotukset ovat mahdollisimman suuret. Sopimusmääräysmuutoksia tuli ainoastaan perhevapaisiin ja työaikasuunnitelman muutostilanteiden selkeyttämiseen.


Epäpätevyysvähennys pienenee

Aikuiskoulutuskeskuksissa saatiin epäpätevyysvähennyksen yläraja tiputettua muiden oppilaitosten tasolle. Vähennyksen yläraja on aiemmin ollut 30 % ja se alenee nyt 20 %:iin.


Parannusta viikonloppulisiin

– E-osion kouluttajien pitkäaikainen tavoite toteutui osittain, kun lauantaisin ja sunnuntaisin tehtävän työn korvauksia saatiin parannettua huomattavasti. Arki-iltojen lisät säilyvät ennallaan, Repo sanoo.


Peruspalkkaan lisä kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa

Kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa sovittiin, että vuosisidonnaisista lisistä siirretään yksi prosenttiyksikkö opettajien peruspalkkojen tasokorotukseen. Niissä oppilaitosmuodoissa myös ylempi amk-tutkinto ja yliopistoissa suoritettu maisteritutkinto rinnastetaan jatkossa siten, että näiden tutkintojen suorittaneilla kelpoisilla opettajilla on keskenään samat palkka- ja työaikamääräykset.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!