• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ohjeistaa — Terveysturvallinen työympäristö luodaan työpaikan yhteistoiminnassa

21.01.2022 - 14.45 Uutinen
Kuvituskuva

Monessa päiväkodissa ja koulussa toimenpiteet opetushenkilöstön turvallisuuden ja terveyden eteen ovat edelleen retuperällä. Jos muu ei auta, OAJ ohjeistaa työsuojeluvaltuutetut ilmoittamaan puutteista työsuojeluviranomaisille.

Työnantajalla on työsuojelulainsäädännön mukaan vastuu työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla. Työturvallisuuslain mukainen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi luovat pohjan, jonka perusteella työpaikkojen koronatoimet tehdään.

Työpaikan vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on oltava ajan tasalla. Tämän tekeminen on työnantajan vastuulla. Tulokset ja toimenpiteet käsitellään työsuojelun yhteistoiminnassa.

— Etenkin tässä koronatilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat toimenpiteet ovat suunnitelmallisia, ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä. Henkilöstön on myös saatava selkeät, ajan tasalla olevat toimintaohjeet, OAJ:n erityisasiantuntija Sara Simberg.

Myös koronatilanteen aiheuttama työn kuormittavuus niin työntekijöillä kuin esihenkilöilläkin on arvioitava ja siihen on puututtava.

OAJ:hin on tullut palautetta, että monet työsuojeluvaltuutetut on jätetty koronatoimissa ulkopuolelle.

— On tärkeää, että myös henkilöstön ääntä kuullaan, kun toimenpiteitä ja parannuksia mietitään.

Työsuojeluvaltuutetulla on osaamista ja tietoa, joita kannattaisi käyttää hyväksi työpaikalla.

Työnantajan on huolehdittava, että

  • työpaikan ilmanvaihto on riittävän tehokas,
  • työntekijöillä on halutessaan mahdollisuus käyttää työnantajan tarjoamia vähintään FFP2-tason maskeja,
  • työpaikalla on huolehdittu turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä siisteydestä,
  • altistumista terveydelle vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille on rajoitettu, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle sekä
  • luettelo koronalle altistuneista henkilöistä on ajan tasalla,
  • toimenpiteet työpaikan terveysturvallisuuden parantamiseksi suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa,
  • opetushenkilöstö saa halutessaan rokotukset ja pääsyn koronatestiin osana työterveyshuoltoa sekä
  • kotitestejä on tarjolla opetushenkilöstölle työnantajan kustantamana.

Esihenkilöiden jaksamiseen ja koulutukseen kiinnitettävä huomiota

OAJ vaatii työnantajia kiinnittämään nykyistä parempaa huomiota opetushenkilöstön, rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen johtajien lisääntyneeseen työmäärään, henkiseen jaksamiseen ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen koronatilanteessa.

Järjestö on huolissaan opetushenkilöstön lisäksi myös rehtoreiden, päiväkodinjohtajien ja esihenkilöiden jaksamisesta.

— Työnantajien muistettava, että heillä on lainmukainen velvollisuus tukea kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan esihenkilöitä ja johtajia, jotta heillä on osaamista ja resursseja sekä mahdollisuuksia huolehtia omalta osaltaan työsuojeluvelvoitteistaan, Simberg sanoo.

Esihenkilöillä on oikeus saada perehdytystä ja koulutusta hänelle kuuluvien työsuojeluvastuiden osalta.

— Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että esihenkilöillä on myös aikaa seurata työympäristön ja työyhteisön tilaa sekä keskustella työntekijöiden kanssa työturvallisuus- ja terveysasioista sekä ohjeistaa heitä turvallisiin työtapoihin, hän painottaa.

Viime kädessä puutteista on ilmoitettava työsuojeluviranomaisille

OAJ ohjeistaa jäseniään ilmoittamaan työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle kaikista havaitsemistaan puutteista, jotka voivat vaarantaa työturvallisuutta.

— Tämä on itse asiassa työntekijän velvollisuus. Työnantajan on myös käsiteltävä kaikki turvallisuushavainnot sekä antaa niistä ilmoittajalle palautetta sekä poistaa riskit. Näihin kuuluvat esimerkiksi ryhmien yhdistäminen, turvavälien pettäminen tai oireilevat henkilöt työpaikalla, Simberg painottaa.

— Mikäli toimiin ei ryhdytä työsuojeluvaltuutettu voi tarvittaessa tehdä ilmoituksen työsuojeluviranomaisille.

Hän kuitenkin muistuttaa, että on myös päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia, joissa lainsäädännön edellyttämä ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta on ollut kunnossa koko koronapandemian ajan.

Koronaan liittyvä ohjeistus on koottu OAJ:n verkkosivuille ja ohjeistusta päivitetään muuttuvan tilanteen perusteella.

Lue myös OAJ ohjeistaa — Poissaolot koronaan altistumisen tai oireiden vuoksi ja OAJ ohjeistaa – Etä- ja lähiopetuksen samanaikainen järjestäminen sekä lähiopetuksen suoratoisto


Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela