• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Perusopetuksen luokkiin integroitavien määrää pitää rajata  

04.11.2022 - 13.43 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ kysyi jäseniltään, kuinka monta erityisen tuen oppilasta on integroitu perusopetuksen luokkiin alakoulussa ja opetusryhmiin yläkoulussa. Alakoulussa joka kymmenennen luokkaan oli integroitu kolme tai useampia erityisen tuen oppilaita. Yläkoulussa erityisen tuen oppilaita oli integroitu opetusryhmään joka kolmannen vastaajan opetusryhmässä. 

Tehostetun tuen oppilaiden määrät olivat vielä suuremmat. Alakoulussa heitä oli kolme tai enemmän joka toisen opettajan luokassa ja vuosiluokilla 7–9 jopa 63 prosenttia opettajien ryhmistä.

– Pidämme välttämättömänä, että lainsäädäntö täsmennetään niin, että se turvaa integroidun oppilaan tarvitseman tuen ryhmään, johon hänet on integroitu. Lisäksi on rajattava sitä, kuinka monta tukea tarvitsevaa oppilasta voidaan integroida samaan ryhmään ja yhden opettajan vastuulle, OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen sanoo. 

OAJ:n syys-lokakuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 2 205 peruskoulun luokanopettajaa, aineenopettajaa ja rehtoria kautta maan ja Instagramissa tehtyyn kyselyyn viikossa 1 000.

Seuraavan hallituksen kiireesti täsmennettävä säädökset

Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmisteleva työryhmä jätti loppuraporttinsa opetusministeri Li Anderssonille perjantaina. Työryhmä oli osa tällä hallituskaudella käynnissä ollutta Oikeus oppia -kokonaisuutta. Loppuraportti sisältää laajasti erilaisia kehittämisehdotuksia.  

Andersson sanoi raportin julkistustilaisuudessa, että oppimisen tukeen tarvitaan 200 miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta. Samaan aikaan pitää täsmentää lainsäädäntöä ja lisätä rahoitusta, jotta varmistetaan, että rahoitus kunnissa kohdistuu tukeen. Andersson korosti myös, että oppilaan oikeus tukeen ensisijainen ja sen pitää toteutua.

– Yksi seuraavan hallituksen kiireellisimmistä tehtävistä on täsmentää perusopetuksen tuen säännökset niin, että ne ovat täsmälliset ja turvaavat oppilaalle aidosti hänen tarvitsemansa tuen, Jokinen vaatii. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen viime viikolla antama päätös OAJ:n kanteluun korostaa omalta osaltaan sitä, että esi- ja perusopetuksen tuen säännöksiä on kiireesti täsmennettävä ja selkeytettävä. Ylimmän laillisuusvalvojan päätös velvoittaa niin lainvalmistelijoita kuin opetuksen järjestäjiäkin. 

– Lainsäädännön täsmentäminen ja sen velvoittavuuden lisääminen on ollut OAJ:n tavoitteena koko ajan. Apulaisoikeusasiamiehen päätös vahvistaa tätä entisestään. Vain riittävän selkeällä ja täsmällisellä lainsäädännöllä varmistetaan tuen yhdenvertainen toteutuminen kaikille oppilaille, sanoo Jokinen, joka on ollut tuen työryhmässä OAJ:n edustajana.

Pedagogisia asiakirjoja pitää yksinkertaistaa

Loppuraportissa esitetään, että määritellään yleinen tuki lainsäädäntöön, täsmennetään tehostetun ja erityisen tuen sääntelyä sekä yksinkertaistetaan pedagogisia asiakirjoja.  

– Olemme vaatineet jo pitkään, että eri tuen portaille ei tarvita erillisiä asiakirjoja. Tarvitsemme vain yhden päivittyvän tuen tarvetta analysoivan asiakirjan ja toisen, josta käy täsmällisesti ilmi mitä tukea ja paljon oppilaalle kulloinkin annetaan, Jokinen toteaa. 

Yhtenä kehittämisehdotuksena on opettajien ja erityisopettajien riittävyyden turvaaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessakin. Tämän lisäksi on tarkoituksena vahvistaa tukeen liittyvää osaamista ja tuen vaikuttavuutta.  

– Tuen toteutumisen edellytyksenä on, että kaikilla opettajilla on tukeen liittyvää osaamista. Tämän lisäksi on oltava riittävästi erityisopettajia. On tärkeää, että asia on nostettu vahvasti esiin myös tuen työryhmän loppuraportissa, koska seuraavan hallituksen on resursoitava tuen uudistaminen sekä erityisopettajien kouluttaminen, sanoo Jokinen. 

Inklusiivisuus ei tarkoita erityisluokkien lakkauttamista

Työryhmän esityksissä puhutaan paljon myös inklusiivisuuden vahvistamisesta. Inkluusio on oppimisen ja osallistumisen esteiden poistamista. Inkluusioon kuuluu siis opiskeluympäristön muokkaaminen kaikille sopivaksi ja jokaisen mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussaan.  

– Tämä ei tarkoita, että kaikki erityisluokat lakkautettaisiin. Päinvastoin erityisluokkia on aina oltava, jos oppilaan edun kannalta pieni erityisluokka on tarpeen. Tätä pitää tarkastella tilannekohtaisesti ja ottaa huomioon ensisijaisesti oppilaan etu, korostaa Sari Jokinen. 

Osa kehittämisehdotuksista on jo nyt melko konkreettisia, mutta selkeitä esityksiä lainsäädännön täsmentämiseksi joudutaan odottamaan yli tulevien eduskuntavaalien ja hallitusohjelmaneuvottelujen. Selvää on kuitenkin se, että tuleva hallitus ei voi jättää kehittämisehdotuksia huomioimatta. Esi- ja perusopetuksen lainsäädäntöä on täsmennettävä ja muutoksia on saatava jo seuraavan hallituskauden alkupuolella. 

Varhaiskasvatuksessa erityisopettajan roolia vahvistettava

Varhaiskasvatukseen OAJ ajaa erityisopettajaa aina osaksi lapsiryhmää, jossa on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

– Varhaiskasvatuksen erityisopettajan pitäisi olla aina myös arvioimassa ja suunnittelemassa lapsen tuen tarvetta ja toteutusta, vaatii Minttu Ilveskivi-Hentilä, joka oli OAJ:n edustaja varhaiskasvatuksen työryhmässä.

Tutustu OAJ:n tuen malliin 

 

Jaa