• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OVTESin uusi virka- ja työehtosopimus 

08.06.2022 - 15.05 Uutinen
Kuvituskuva

Tänään hyväksytty kunta-alan sopimus antaa raamin myös opetusalaa koskevaan OVTES-sopimukseen. OAJ ja KT neuvottelivat OVTES-sopimuksen keskenään, ja se tulee voimaan osana kunta-alan kokonaispakettia.

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OVTESin korotusten kokonaistaso on sama kuin muissa kunta-alan sopimuksissa. Uusi sopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.   Lue lisää 

Kesäkuun 1. päivästä 2022 lähtien kaikille maksetaan 2 %:n suuruinen yleiskorotus. Vuoden 2022 palkankorotuksiin kuuluu myös 0,53 %:n suuruinen keskitetty järjestelyerä. Tästä erästä katetaan 0,03 %:n osuus perhevapaauudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin. 

Vuoden kuluttua, 1.6.2023, maksetaan kaikille 1,32 %:n suuruinen yleiskorotus. 0,4 %:n suuruisen järjestelyerän jakamisesta päätetään paikallisesti. Kesäkuun alussa 2024 yleiskorotus on 1,5 % ja paikallinen erä 0,4 %. 

Jos teknologia- ja kemianteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan palkankorotusprosentit ylittävät OVTESin korotukset, ylimääräiset korotukset lisätään OVTESin vuosien 2023 ja 2024 korotuksiin.  

Viisivuotisen palkkaohjelman kustannusvaikutus on 5,1 %.

OVTESissä korotukset jakautuvat seuraavasti: 

  • 1.6.2023 1,2 % paikallinen erä 
  • 1.2.2024 0,4 % keskitetty erä  
  • 1.6.2024 0,6 % paikallinen erä 
  • 1.6.2025 0,8 % paikallinen erä  
  • 2026–2027 0,8 % ja 1,2 % paikalliset erät 

– Neuvottelujen viime vaiheessa saatiin sovittua, että yksi paikallisista eristä voidaan KT:n kanssa sopia jaettavaksi keskitetysti. Se mahdollistaa korotuksen kohdentamisen OAJ:lle tärkeisiin kohteisiin, neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo.

Yleiskorotus tarkoittaa palkkojen nousua kyseisellä prosenttiluvulla. Paikallinen erä tarkoittaa paikallisesti jaettavaa rahasummaa, jonka jakotavasta luottamusmiehet neuvottelevat paikallisesti. Paikallista erää ei yleensä jaeta tasaisesti kaikille työntekijöille.

Keskitetty erä tarkoittaa sitä, että rahasumma jaetaan keskustasolla KT:n ja OAJ:n sopimalla tavalla. Sillä voidaan kustantaa sopimusmuutoksia, joista aiheutuu työnantajalle kustannuksia.  

Määräaikaisten asema paranee 

Määräaikaisten opettajien asema paranee, kun lomakorvauspäivien määrä kasvaa nykyiseen sopimukseen verrattuna. Hyväksytyssä sopimuksessa tarkennettiin koko lukuvuoden työajan käsitettä. Määräaikaiselle opettajalle maksetaan lomakorvausta kaksi päivää kuukautta kohti.

– Jos opettaja on määräaikaisena alle lukuvuoden työajan, hänen lomapäiväkorvaustaan on tähän mennessä vähennetty keskeytysaikojen arkipäivillä maanantaista lauantaihin. Jatkossa vähentäviä päiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan lomapäiväkorvaukseen oikeuttavat päivät hieman kasvavat, neuvottelupäällikkö Markku Perttunen sanoo.   

Perhevapaat 

Muun kuin synnyttävän vanhemman oikeus palkalliseen poissaoloon nousee 32 arkipäivään. Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin. Kesäajan perhevapaat säilyvät tasoltaan nykyisinä.  

Synnyttävällä vanhemmalla on jatkossa oikeus saada täysi palkkansa raskausrahakaudelta, joka on 40 arkipäivää. Lisäksi hänellä on oikeus saada täysi palkkansa vanhempainvapaakauden 32 arkipäivältä, jos ne sijoittuvat välittömästi raskausrahakauden perään. Raskausrahakausi alkaa kuukautta ennen laskettua aikaa, ja vapaata on haettava kaksi kuukautta ennen raskausrahakauden alkua. Työssäoloehto on kaksi kuukautta.

– Jos jäsen on epävarma, kuinka pitäisi toimia, aina kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen, Perttunen toteaa.

Ei synnyttävällä vanhemmalla on oikeus saada täysi palkkansa vanhempainvapaajaksolta 32 arkipäivän osalta. Tältä osin sopimus paranee merkittävästi

Opettajien kesäajan tilanne on poikkeuksellinen. Kesällä 2022 sovelletaan vielä vanhaa tällä hetkellä voimassa olevaa perhevapaalainsäädäntöä ja sopimusmääräyksiä. Uuden sopimuksen määräykset kesäajan osalta koskevat ensimmäistä kertaa kesää 2023. Palkkaetuuksien kannalta tilanne saatiin säilymään entisenä.

Kiertävän opettajan sopimusmääräykset päätoimiselle tuntiopettajalle 

Kiertävän opettajan sopimusmääräyksiin uusi sopimus tuo muutoksia.  

– Isoin muutos on se, että lehtoreiden lisäksi myös päätoimiset tuntiopettajat saatiin tämän sopimuksen piiriin. Nyt siis myös päätoimisilla tuntiopettajilla on mahdollisuus saada kiertävän opettajan korvaus, jos hänellä on tunteja useammassa koulussa, Perttunen sanoo.   

Mentorointi ja tutorointi mahdolliseksi 

Opetusvelvollisuusjärjestelmässä on jatkossa mahdollisuus vaihtaa opetustunteja muuksi työksi 76 tuntia vuodessa. Tätä muuta työtä voidaan jatkossa käyttää mentorointiin ja tutorointiin. Asiasta sovitaan työnantajan kanssa. Tähän saakka opetustunteja on voinut vaihtaa muuksi työksi 24 tunnin osalta.   

Mentorointiin ja tutorointiin voidaan nyt käyttää myös koulu- ja kuntakohtaista resurssia.  

Peruskoulun rehtoreiden palkkaperusteisiin muutoksia 

Peruskoulun rehtoreiden palkkaperusteisiin tulee muutoksia. Aiemmin palkkaperusteisiin on vaikuttanut perusopetusryhmien määrä koulussa. Jatkossa palkan suuruus perustuu oppilasmäärään sekä oppilaiden erityisen tuen päätösten lukumäärään. 

Lisätyö mahdolliseksi perusopetuksen ja lukion vuosityöajassa

Vuosityöajan piirissä oleville perusopetuksen oppilaanohjaajille, lukion opintojen ohjaajille ja erityisopettajille tulee määräys lisätyön korvaamisesta.  

– Tällaista määräystä ei ole aiemmin ollut, eli nyt vuosityöajan ylittävästä ajasta maksetaan lisäkorvausta. 

Lisäksi lukion opinto-ohjaajille ja erityisopettajille määriteltiin päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot.  

Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö 

Musiikkioppilaitosten opetushenkilöstöä koskevaan liitteeseen selkeytettiin päätoimisen tuntiopettajan muun kuin opetustyön määräyksiä.  

Kansalaisopiston ja kansanopiston sopimusten osalta muutoksia tuli kokoaikaisten opettajien määräyksiin. Suurimmat muutokset koskevat tuntiopettajien määräyksiä.  

– Kansalaisopiston ja kansanopiston tuntiopettajat, joilla on vähintään 16 viikkotuntia, saavat viiden työvuoden jälkeen neljän prosentin korotuksen entisen korotuksen lisäksi. Seitsemän vuoden jälkeen he saavat uuden neljän prosentin korotuksen palkkaansa. Tämä on iso muutos heidän palkkakehitykseensä, Perttunen korostaa.   

Lisäksi matkakustannusten korvauksiin tulee muutoksia.  

Ammatillisten sivutoimisten opettajien sopimusmääräyksiin muutoksia  

Tällä hetkellä ammatillisille sivutoimisille opettajille maksetaan palkka ainoastaan pidetyistä oppitunneista. Jatkossa palkka maksetaan kaikesta heille määrätystä työstä. 

– Työtä tehdään samalla perusperiaatteella kuin mitä päätoimiset opettajat tekevät ammatillisissa oppilaitoksissa, Perttunen selittää.  

Perttusen mukaan tämä hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Virka- ja työehtosopimus ei enää jatkossa rajaa sivustoimisten opettajien työtehtäviä, koska palkka maksetaan työajasta, ei oppitunnista.  

Kelpoisella ja ei-kelpoisella varhaiskasvatuksen opettajalla jatkossa eri palkat 

OAJ:n tavoite kelpoisuusehdot täyttävän ja ei-kelpoisen varhaiskasvatuksen opettajan palkkojen eriyttämisestä saavutettiin uudessa sopimuksessa.  

– Varhaiskasvatuksen opettajien tilanne eteni sovintoehdotuksessa selvästi, sillä jatkossa otetaan ensimmäisen kerran huomioon palkkaero kelpoisuusehdot täyttävän varhaiskasvatuksen opettajan ja ei-kelpoisen opettajan välillä. Tämä on tärkeä tulos, jonka saaminen oli OAJ:lle erityinen saavutus, erityisasiantuntija Kirsi Sutton kertoo. 

Asiasta sovitaan uudessa palkkausjärjestelmätyöryhmässä, jossa sopijaosapuolet selvittävät ja sopivat varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön hinnoittelurakennetta koskevista muutoksista.  

Varhaiskasvatuksen opettajien palkkauksen eriyttämispäätös tulee voimaan 1.10.2022 alkaen.  

Päiväkodin johtajan ja apulaisjohtajan tehtäviä selkiytetään

Päiväkodin johtajan hinnoittelukohdan soveltamisen ohjaustekstistä on poistettu osallistuminen opetus- ja kasvatustyöhön. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö johtaja voisi jossain määrin osallistua opetukseen ja kasvatukseen lapsiryhmässä. Lisäksi johtajan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2023 alkaen.   

Myös päiväkodin apulaisjohtajan tehtävä tunnistetaan aiempaa paremmin.  

–Tähän mennessä varajohtajat ovat saaneet työnjohdollisen aseman vain, kun he toimivat varsinaisen päiväkodin johtajan sijaisena. Uusi apulaisjohtajan tehtävä tukee ja vahvistaa merkittävästi päiväkotien johtamista, Sutton sanoo.  

Korjaus 15.6. kello 12.25: Lausetta päiväkodin johtajien osallistumisesta lapsiryhmätyöhön on täsmennetty. 

 

OVTES-palkkataulukot 1.6.2022 lähtien

 

 

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa