• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii: OPH:n on annettava kunnille selkeät ohjeet erityisen tuen järjestämiseen

01.03.2023 - 17.13 Uutinen
Kuvituskuva

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi lokakuussa 2022 ratkaisupäätöksen OAJ:n tekemään kanteluun, joka koski Opetushallituksen (OPH) epäselviä ja virheellisiä ohjeistuksia oppilaan erityiseen tukeen. OPH on nyt ilmoittanut oikeusasiamiehelle poistaneensa virheelliset ohjeistukset verkkosivuiltaan ja valmistelevansa oppimisen tukeen uusia tukimateriaaleja. OAJ:n mielestä näissä tukimateriaaleissa on annettava selkeät ohjeet kunnille siitä, miten oppimisen tukea ja etenkin erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta lainmukaisesti järjestetään.

OAJ:n eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle keväällä 2021 tekemään kanteluun tuli ratkaisupäätös viime lokakuussa. Päätöksessä sanottiin, että erityisen tuen oppilaalla on opetuksen järjestämispaikasta tai opetusryhmästä riippumatta aina oikeus kelpoisuusehdot täyttävän erityisopettajan antamaan erityisopetukseen niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on erityisen tuen tarve. Lisäksi yksilöllistettyä oppiainetta opettaa aina kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Opetushallituksen (OPH) ohjeistukset olivat ristiriidassa päätöksen kanssa. OPH sai neljä kuukautta aikaa ilmoittaa toimenpiteistään asian korjaamiseksi.

OPH on vastauksessaan oikeusasiamiehelle kertonut käyneensä verkkosivuillaan olevan erityisen tuen antamiseen liittyvän ohjeistuksen ja tukimateriaalin läpi sekä tehnyt korjaukset siltä osin, kun ne olivat ristiriidassa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun kanssa.

– Käytännössä korjaaminen on tarkoittanut sitä, että OPH on poistanut verkkosivuiltaan vastauksia, jotka eivät olleet lain mukaisia. Tämä ei tietenkään riitä korjaamaan tilannetta kunnissa. Nyt tarvitaan selkeät ohjeet, jotta osin lainvastainen nykytila korjaantuu. Esimerkiksi ohjeistus siitä, että yksilöllistettyä oppiainetta ja erityisen tuen erityisopetusta opettaa vain kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja, on ehdottomasti saatava, toteaa OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo.

OPH toteaa vastauksessaan, että lainsäädäntöä erityisen tuen ja sen sisältämän erityisopetuksen määrittelystä on täsmennettävä.

– Olemme OAJ:ssä täysin samaa mieltä OPH:n kanssa tässä asiassa, mutta siitä huolimatta opetuksen järjestäjät tarvitsevat nyt selkeät ohjeet, miten heidän on järjestettävä erityisopetus tällä hetkellä nykylain vaatimalla tavalla. Lainsäädännön muutoksiin voi mennä vuosia, eikä oppilailla ole aikaa odottaa tuen saamista, painottaa OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen.

Hänen mukaansa ohjeistuksen lisäksi nykyinen opetussuunnitelma on muutettava voimassa olevan lainsäädännön mukaiseksi.

OAJ pitää myös erittäin tärkeänä ja hyvänä sitä, että OPH myöntää selkeästi uutisoinnissaan, ettei inkluusio tarkoita sitä, että erityiskoulut, -luokat ja pienryhmät lopetetaan.

– Tämä on konkretisoitava myös tulevissa ohjeissa. Esimerkiksi kunnille, jotka ovat päättäneet olla perustamatta erityisluokkia tai pienryhmiä yläkouluihin, on annettava selkeä ohjeistus siitä, että näin ei pidä toimia, jos kunnassa on oppilaita, jotka tarvitsevat niitä, Salo ja Lahtinen toteavat.
OPH on myös huolissaan siitä, että ratkaisu sekä erityisopettajapula voisi suunnata opetuksen järjestäjiä pois inkluusio- ja lähikouluperiaatteesta.

– Tämä huoli vain korostaa tarvetta sille, että OPH:n on annettava korjaavat ohjeensa aiempien tilalle välittömästi, Salo toteaa.

OPH on vastauksessaan myös huolissaan siitä, että kunnat eivät tekisi enää erityisen tuen päätöksiä vedoten kelpoisten opettajien puutteeseen.

– Opetuksen järjestäjien on noudatettava lakia, ja oppilaalla on aina subjektiivinen oikeus tarvitsemaansa tukeen. Nyt vaadimme, että valmistelussa olevissa tukimateriaaleissa on selkeät ohjeet, joita noudattamalla oppilaiden oikeus lain mukaiseen tukeen jatkossa toteutuu, Lahtinen korostaa.