• logo
  • logo

KORONA-nettipääkuva-1170x536px.jpg

Koronavirus: Opetus poikkeusoloissa

Miten koronavirus vaikuttaa opettajien ja muiden OAJ:n jäsenten työhön? Kokoamme tälle sivulle vastauksia jäsenten huoliin ja kysymyksiin.

Opetus poikkeusoloissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii verkkosivuillaan poikkeusjärjestelyistä sekä vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin. Opetushallitus puolestaan tarjoaa vinkkejä ja ohjeita niin opettajille kuin koulutuksen järjestäjille. 

Ministeriön koronasivut 

Opetushallituksen vinkit

Turvallisuus ennen kaikkea!

Poikkeusoloihin on turvauduttu koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos viestii tilanteen etenemisestä, Työturvallisuuskeskus puolestaan ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä.

THL kertoo koronaviruksesta

Työturvallisuuskeskus ohjeistaa

 

OAJ:läiset kannattelevat yhteiskuntaa poikkeusoloissa – OAJ vastaa jäsenten kysymyksiin

Useilla koulutusasteilla on siirrytty koronaviruksen vuoksi etäopetukseen joko kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toiminta jatkuu. Pienimpien lasten opettajat kannattelevatkin työllään koko yhteiskuntaa.

Usein kysytyt kysymykset

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat herättäneet OAJ:n jäsenissä huolta ja kysymyksiä. Kokoamme OAJ:n vastauksia tälle sivulle. 

Työskentelen kunnallisen varhaiskasvatusyksikön johtajana. Meidät on ohjeistettu pitämään viikonloppuisinkin puhelinta auki ja olemaan tavoitettavissa. Korvauksesta ei ole ollut mitään puhetta. Ymmärrän tarpeen näin haastavana aikana, mutta onko oikein velvoittaa työntekijöitä olemaan jatkuvasti tavoitettavissa ilman sovittua korvausta?

Työnantaja ei voi velvoittaa päiväkodin johtajia olemaan jatkuvasti tavoitettavissa. Vaikka johtaja on viranhaltija, työtehtäviä tehdään vain säännöllisenä työaikana, jos ylityöstä ei ole sovittu.

Päiväkodin johtaja voidaan määrätä varallaoloon. Varallaolo tarkoittaa, että työntekijän pitää olla jonakin sovittuna aikana tavoitettavissa ja valmiudessa ryhtyä työtehtäviin sovitun ajan kuluessa. Jos varallaolo on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, päiväkodin johtaja ei viranhaltijana saa kieltäytyä siitä.

Työnantajan velvollisuutena on selvittää, paljonko varallaoloaikaa on, ja huomioida varallaolosta johtuva kuormittuminen. Ketään ei siis voida määrätä olemaan jatkuvasti varalla.

Työnantaja ei voi velvoittaa varallaoloon ilman korvausta. Jos varallaolokorvauksesta ei ole sovittu, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen luottamusmieheen.

Työntekijää ei saa määrätä varallaoloon kesken viikoittaista vapaa-aikaa ilman hänen suostumustaan.

Näiden kriteerien pitää täyttyä varallaolon tapauksessa:

  1. keskeytymätön 35 tunnin vapaa-aika tulee pyrkiä antamaan sunnuntain yhteydessä mikäli mahdollista,
  2. päiväkodin johtajalle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Varallaolokorvauksen määrän, sen määräytymisperusteiden sekä varallaolo ehtojen on oltava etukäteen tiedossa, kun varallaolosta sovitaan.

Varallaolosta sovittaessa tulee edetä seuraavilla ohjeilla:

  • Ensin on sovittava työntekijän varallaolosta, siihen liittyvistä toimintaohjeista ja varallaolosta maksettavasta korvauksesta virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
  • Sen jälkeen sovitaan, mihin kellonaikoihin työntekijä on tavoitettavissa säännöllisen työaikansa ulkopuolella esimerkiksi työntekijöiden tai asiakkaiden puhelinsoittoja varten.

Jos jossain tilanteessa tarvitaan jatkuvaa päivystystä, työnantajan pitää sopia useamman työntekijän kanssa kiertävästä varallaolosta, jotta varallaolo ei kuormita liikaa yksittäistä työntekijää ja hänelle mahdollistetaan riittävästi vapaa-aikaa sekä arkena että viikonloppuna.

Jos varallaolon aikana tulee puhelinyhteydenottoja, siitä muodostuu korvattavaa ylityötä, koska puhelujen aikana työntekijä tekee työtä säännöllisen työaikansa ulkopuolella eikä ole varalla. Myös esimerkiksi sähköpostien tai tekstiviestien lukeminen ja puhelimen ääniviestien kuunteleminen katsotaan työn tekemiseksi.

Varallaolo voidaan sijoittaa vuorokausilevon ajalle. Jos vuorokausilepo ja varallaoloaika ovat päällekkäin ja työntekijä saa kesken vuorokausilevon yhteydenoton, työnteko keskeyttää vuorokausilevon. Tällöin työntekijälle tulee korvata saamatta jäänyt lepoaika.

Korvattavan lepoajan määrä on yhteydenoton ja siihen liittyneen työnteon vuoksi saamatta jäänyt lepoaika. Korvaava lepoaika on annettava sellaisena aikana, jolloin työntekijä ei ole sidottu varallaoloon.

 

Valtioneuvosto suosittelee minimoimaan sosiaaliset kontaktit. Päiväkodin johtajana minulla on etätyöoikeus ja sopimuskin sitä varten tehtynä, ja koen, että tänä poikkeusaikana työni on mahdollista tehdä etänä. Kaupunki on kuitenkin määrännyt, että päiväkodin johtajan täytyy olla työpaikalla tekemässä työtänsä. Miksi?

Valtioneuvosto on määritellyt, että varhaiskasvatuksen henkilöstö kuuluu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin aloihin. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että varhaiskasvatuksella on suuri merkitys yhteiskunnan toimivuudelle. Kriittisiin ammattialoihin kuuluminen ei tässä yhteydessä tarkoita riskiryhmään kuulumista.

Työnantajan työnjohto-oikeuteen kuulu valta määrätä työntekopaikasta. Etätyöhön ei siis ole subjektiivista oikeutta, vaan sen tekemisestä sovitaan työnantajan kanssa. Vaikka sinulla olisi olemassa aiemmin tehty sopimus etätyön tekemisestä, voi työnantaja antaa tässä tilanteessa määräyksen, että sinun on tehtävä työtäsi työpaikalla.

Epätavallisesta tilanteesta johtuen työnantaja saattaa katsoa, että johtajan läsnäolo tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä, vahvistaa koko työyhteisön yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoimisen yllättäviin tilanteisiin ja viranomaisilta mahdollisesti tuleviin ohjeisiin.

 
Jos me lähiopetukseen jäävät opettajat saamme koronaan sopivia oireita, testataanko meidät?

Terveydenhuollon viranomaiset päättävät, ketkä testataan mahdollisen koronaviruksen varalta. Suomen hallitus on päättänyt laajentaa sairastuneiden testausta, mutta vielä ei ole saatavilla tietoa siitä, millä tavalla testausta laajennetaan.

Olen varhaiskasvatuksen opettaja ja alakouluikäisen, riskiryhmään kuuluvan lapsen vanhempi. Miten voin suojata lastani koronariskiltä, jos olen velvoitettu työskentelemään lähikontakteissa?

Tässä erittäin vaikeassa tilanteessa lain mahdollistamat vaihtoehdot ovat valitettavasti joko pyytää työnantajalta mahdollisuutta siirtyä etätöihin tai olla poissa töistä ilman palkkaa.

Huoli lapsen terveydestä kannattaa ottaa puheeksi työnantajan kanssa ja kysyä mahdollisuudesta siirtyä etätöihin. Jos etätyö ei ole mahdollista, voi työnantaja velvoittaa varhaiskasvatuksen opettajan tulemaan työpaikalle töihin.

Työsopimuslaki mahdollistaa olemaan poissa työstä pakottavista perhesyistä. Tällöin poissaolo on palkatonta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on esitettävä työnantajan pyynnöstä luotettava selvitys poissaolonsa perusteesta.

 

Miten varhaiskasvatuksen henkilöstö suojataan työpaikalla? Saammeko suojavarusteita?

Varhaiskasvatuksen henkilöstön turvallisuudesta tulee huolehtia asianmukaisesti. Työnantaja on vastuussa opettajien turvallisuudesta työpäivän aikana myös poikkeuksellisen epidemiatilanteen aikana.

Koronaepidemian aikaisissa poikkeusoloissa varhaiskasvatuksen henkilöstön kannattaa ehdottomasti pyytää työnantajalta tarpeellista suojavarustusta, jotta työ voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti.

Jos työskentely aiheuttaa huolta työturvallisuudesta, asiasta on syytä puhua esimiehen kanssa. Lisäksi opettaja voi kääntyä työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun puoleen.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lapsien vanhempia kehotetaan järjestämään lasten hoito kotona, jos se on mahdollista. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia ryhmäkokoihin.

Ryhmiä ei kuitenkaan tulisi tässä tapauksessa yhdistää, koska hallituksen linjauksen tarkoituksena on lähikontaktien määrän vähentäminen viruksen leviämisen hidastamiseksi. Pienemmässä ryhmässä myös kontaktien määrä vähenee.

 

Miten varmistutaan siitä, että me varhaiskasvatuksen opettajat emme sairastu koronavirukseen tai levitä sitä työpaikallamme? Ajaako OAJ meidän pääsyämme koronavirustestaukseen?

Työnantajan vastuulla on huolehtia henkilöstön työolosuhteiden terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työterveyshuollon vastuulla on ohjeistaa toimet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi työssä.

Suomen hallitus on päättänyt, että Suomessa kasvatetaan koronaviruksen testauskapasiteettia. OAJ pitää tärkeänä, että myös varhaiskasvatuksen opettajia testattaisiin koronan varalta.

 

Olen varhaiskasvatuksen opettaja. Jos saan koronaan sopivia oireita, olenko kaksi viikkoa karanteenissa vai tulenko oireiden salliessa muutaman päivän päästä töihin, vaikka saatan olla vielä taudinkantaja?

Koronaepidemian aikainen ohje on, että vähänkin sairaana on oltava poissa töistä. Työnantaja ja työterveyshuolto antavat tarkempia ohjeita sairastapauksista ja mahdollisista karanteeneista.

 

Toimin varhaiskasvatuksen opettajana yksityisessä päiväkodissa ja työnantajani suunnittelee lomauttamistani. Mitä teen?

Koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä voimakkaasti yksityisten päiväkotien toimintaan. Osa työnantajista on jo aloittanut lomautusvalmistelut.

Lomauttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyvät joko toistaiseksi tai määräajaksi, mutta jossa työsuhde ei pääty. Lomauttamisella on oltava työsopimuslain mukainen peruste. Lomauttaminen on aina väliaikainen toimenpide. Älä suostu palkanmaksun keskeytykseen ilman lomautusta!

Jos päiväkodin OAJ:n kuuluvat opettajat eivät ole valinneet luottamusmiestä, joka edustaa heitä yhteistoimintalain mukaisesti, niin he voivat valita yhteistoimintaedustajan työnantajan ilmoittamaan lomautusneuvotteluun. Opettajien yt-edustaja edustaa heitä lomautusneuvottelussa ja saa neuvontaa sekä ohjausta OAJ:stä.

Työnantajat haluavat usein edetä neuvotteluissa ja tehdä päätöksiä nopeasti, mutta turhaan kiireeseen ei tarvitse lähteä mukaan.

Yt-edustajien on tärkeää kuunnella tarkasti, mitä työnantaja esittää ja tehdä muistiinpanoja. Pyytäkää lisää tietoa, jos jotain jää epäselväksi. Ei kannata hyväksyä mitään, mistä ei ole varma.

Henkilöstön edustajien onkin tärkeää heti neuvottelujen alussa vaatia työnantajaa pitämään neuvotteluista pöytäkirjaa. Yt-neuvotteluissa on syytä pyytää kirjaamaan kaikki eriävät mielipiteet ja näkemykset neuvottelupöytäkirjaan.

Tutustu myös kohtaan Koronavirus ja lomautukset.

 

Oulussa varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja vanhempia on ohjeistettu, että päiväkotiin saa tuoda lapsen lievästi flunssaisena koronaepidemian aikana. Mikä on OAJ:n näkemys tähän?

OAJ:n mukaan kuntien tulee toimia maan hallituksen linjauksen mukaisesti. Sosiaalisia kontakteja tulee pyrkiä mahdollisimman laajasti välttämään.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisesta työskentely-ympäristöstä. Työnantajan tulee tehdä jokaisessa päiväkodissa vaarojen arviointi ja arvioida, millaisia työturvallisuusriskejä syntyy, jos lievästi flunssaiset lapset tuodaan päiväkotiin.

Työnantaja on velvollinen huomioimaan myös sen, että osa työntekijöistä saattaa kuulua riskiryhmiin.

Olisi tärkeää pyytää kaupungin työsuojeluvaltuutettua selvittämään asiaa ja kaupungin antamaa ohjetta. Tarvittaessa asiasta voi olla yhteydessä aluehallintovirastoon.

 

Hallitus on ottanut käyttöön valmiuslain antaman mahdollisuuden poiketa työaikalain ja vuosilomalain määräyksistä. Koskeeko tämä opetusalan henkilöstöä?

Valtioneuvoston asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Toimintavaltuuksia ei voi kohdistaa opetus- tai kasvatusalalla työskenteleviin viranhaltijoihin tai työntekijöihin.

Maanantaista 23.3. alkaen lähiopetusta järjestetään valtioneuvoston päätöksen myötä sittenkin "tarvittaessa" kaikille 1–3 luokkien oppilaille. Pitääkö opettajan siis hoitaa sekä lähiopetus että etäopetus?

OAJ kritisoi valtioneuvostoa poukkoilusta. Jo ennestään kovilla olevia opettajia ja rehtoreita kuormittaa todella paljon paitsi poikkeustilanne myös se, että koko työ pitää organisoida ensin yhdellä ja sitten toisella tavalla.

OAJ vaatiikin, että koulutuksenjärjestät järjestävät opetuksen siten, että opettajien turvallisuudesta ja jaksamisesta pidetään huolta. 

Nämä asiat koulutuksen järjestäjien pitää OAJ:n mielestä huomioida:

  1. Mahdollisimman pienet ryhmät niille jotka tulevat kouluun, kuten valtioneuvosto on ohjeistanut.
  2. Opetus pitää järjestää tutussa koulussa eikä esimerkiksi keskittää lähiopetusta jollekin isolle keskuskoululle
  3. Työt pitää organisoida niin, että opettaja ei joudu samaan aikaan lähi- ja etäopetukseen. Työnantajien pitää pohtia, löytyykö toimivia ratkaisuja lähi- ja etäopetuksen välillä vuorotteluun tai että voidaanko esimerkiksi jakaa opettajien kesken vastuita siitä, ketkä pitävät lähiopetusta ja ketkä vastaavat etäopetuksesta.

Lue lisää tästä uutisesta

Lue OKM:n tiedote päätöksestä

 
Monilla kouluilla opettajat aiotaan velvoittaa tulemaan kouluille antamaan etäopetusta. Hallituksen ohjeissa kuitenkin kehotettiin julkisten alojen työntekijöitä jäämään kotiin etätöihin. Voiko työnantaja käskeä opettajan työpaikalleen tekemään etätyötä?

Työnantajan tulee ensisijaisesti selvittää opettajien etätöiden tekemisen mahdollisuutta. Työnantaja voi kuitenkin työnjohto-oikeutensa perusteella tarvittaessa määrätä, että opettajat toteuttavat etäopetuksen työpaikalla.

Jos työnantaja velvoittaa opettajan etätöihin kotiin, on työnantajan vastuulla huolehtia siitä, että työntekijällä on toimivat välineet ja yhteydet. Työskentely koulun tiloissa ja välineillä on eri asia kuin kokoontuminen koululla. Työnantaja ohjeistaa tästä asiasta tarkemmin.

Opettajien kannattaa kuitenkin koululla työskennellessään pyrkiä välttämään turhia lähikontakteja ja yli 10 hengen opettajien kokouksia tai tapaamisia ei saa koululla järjestää. Mikäli työnantaja haluaa järjestää etäopetuksen aikana opettajankokouksia, ne tulee järjestää etäyhteyttä käyttäen.

Etätyö tehdään lukujärjestyksen mukaisena aikana. Siitä ei makseta erilliskorvausta, ellei paikallisesti sovita asiasta toisin.

 

Voidaanko koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvat opettajat käskeä kouluille tekemään etätyötä?

Työnantajan tulee ehdottomasti pyrkiä järjestämään riskiryhmiin kuuluville opettajille ensisijaisesti etätyömahdollisuus.

Työnantajan tulee ehdottomasti pyrkiä järjestämään riskiryhmiin kuuluville opettajille ensisijaisesti etätyömahdollisuus.

Jos työnantaja ei suostu järjestämään etätyötä tai se ei ole muuten mahdollista, riskiryhmään kuuluvan opettajan kannattaa kääntyä asiassa työterveyden puoleen. Työterveyslääkäri voi tässä tilanteessa kirjoittaa lausunnon, jossa se kehottaa työnantajaa järjestämään etätyömahdollisuuden riskiryhmään kuuluvalle.

Työterveyslääkärin on syytä ottaa lausunnossaan kantaa siihen, onko kyseessä työturvallisuuslain 23 §:n mukainen tilanne (työntekijän oikeus työstä pidättäytymiseen, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle) ja sitä kautta työnantajan velvollisuus järjestää etätyömahdollisuus.

Jos työterveyslääkäri kirjoittaa todistuksen, jossa se toteaa henkilön tässä erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa käytännössä työkyvyttömäksi, sen pitäisi riittää sairausajan palkan maksamisen perusteeksi.

 

Jatkuuko perusopetus etäopetukseen siirtymisen seurauksena ylimääräisen viikon ajan kesäkuussa?

Perusopetuslain 23 § mukaan milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä.

Hallituksen päätös siirtää perusopetus etäopetukseen ei muuta sitä, että opetusta järjestetään jatkossakin työpäiviksi määrättyinä päivinä. Lisäpäivien määräämiselle ei suoranaisesti ole laissa säädettyjä perusteita.

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on kuitenkin poikkeustilan ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jälkeen arvioida, onko työpäivien lisäämiseen tarvetta.

Ensisijaisesti mahdolliset puutteet opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa tulee kiriä umpeen tehostelulla opetuksella ja riittävällä tukiopetuksella. Lisäpäivät ovat vasta viimesijainen keino asiassa.

Mahdollisista lisäpäivistä päättää kukin koulutuksen järjestäjä itse. Lisätyöpäiviä ei välttämättä tarvitse sijoittaa kesäkeskeytyksen alkuun, vaan niitä voidaan pitää myös lukukauden aikana lauantaityöpäivinä.

Opetusministeri Li Andersson totesi 18.3. järjestetyssä valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa, että lukuvuoden pidentämisestä ei olla tehty minkäänlaisia päätöksiä eikä linjauksia. 

 

Perusopetuksessakin osa lapsista on oikeutettu lähiopetukseen. Jos me lähiopetukseen jäävät opettajat saamme koronaan sopivia oireita, testataanko meidät?

Terveydenhuollon viranomaiset päättävät, ketkä testataan mahdollisen koronaviruksen varalta. Suomen hallitus on päättänyt laajentaa sairastuneiden testausta, mutta vielä ei ole saatavilla tietoa siitä, millä tavalla testausta laajennetaan.

 

Miten selviän omien lasteni ja opetustyön hoitamisesta yhtä aikaa?

Valtioneuvoston suosituksen mukaan omia lapsia hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020.

Jos työnantaja määrää opettajan etätöihin kotoa käsin, ja opettajalla on hoidettavinaan samanaikaisesti omia lapsia, tulee tämä huomioida etätyössä. Opettajan ja työnantajan tulee yhdessä sopia etätyön ja lastenhoidon yhteensovittamisesta.

Jos yhteensovittaminen ei tästä huolimatta onnistu, työstä voi olla työsopimuslain mukaisen pakottavan perhesyyn perusteella poissa, mutta poissaloaika on palkatonta.

Koronavirusepidemian aikaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa opettajien on tärkeää seurata myös omaa jaksamistaan ja terveyttään.

Opetushallitus julkaisee keskiviikkona 18.3. kattavan Poikkeukselliset järjestelyt opetuksessa -infopaketin. Ohjeet koskevat kaikkia koulutusasteita.

 

Työnantajani mukaan työnantaja voi tarkistaa opettajien työkoneiden lokitiedoista, ovatko opettajat tarpeeksi yhteydessä oppilaiden koteihin. Onko tämä laillista?

Työnantaja ei voi tarkistaa lokitietoja työntekijän koneelta. Työnantaja voi esimerkiksi määrätä opettajat laatimaan suunnitelmat siitä, miten opetus hoidetaan etäopetuksen aikana, ja sen tulee riittää.

 

Miten erityisluokkien opetus järjestetään? Jos erityisen tuen oppilaan huoltaja on kotona, voidaanko edellyttää, että oppilas on etäopetuksessa kotona, vaikka vanhempi ei haluaisi tätä?

Valtioneuvoston linjauksen mukaan erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että huoltajat hoitavat lapsiaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Opetushallitus ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä lähiopetustarpeen arvioinnista. Tämän jälkeen koulutuksen järjestäjän on ohjeistettava kouluja tarkemmin erityisen tuen järjestämisestä.

OAJ korostaa, että opettaja ei voi arvioida oppilaan lähiopetuksen tarvetta ilman Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjän tarkempia ohjeita siitä, miten tarvetta lähiopetukseen arvioidaan.

 

Opetan pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain yksilöllistettyä ryhmää. Osa oppilaistani jäänee nyt kotiin, kun heidän huoltajansa ovat kotona. Miten käytännössä toteutetaan ja korvataan se, että pidän sekä normaalit tunnit että järjestän kotiin jäävien oppilaiden opetuksen? Voidaanko koulupäivää lyhentää? Ovatko oppilaat aamupäivä- ja iltapäivätoiminnassa, kuten aiemminkin?

Jos oppilaita on koulussa, työ tehdään normaalisti koulussa ja siitä maksetaan normaali palkka.

Jos opettajan on tämän lisäksi annettava kotiin jääneille oppilaille erikseen kotitehtäviä epidemian aikaisen poikkeustilanteen aikana, on kyseessä lisätyö, joka tulee korvata opettajalle erikseen – ellei valmiuslaki määrittele opettajien osalta toisin.

Opetuksen striimaaminen verkossa kotona oleville oppilaille voisi olla keino keventää opettajan työtaakkaa tässä tilanteessa, jos se on teknisesti mahdollista toteuttaa.

Koulutuksen järjestäjien on ohjeistettava kouluja erityisen tuen käytännön järjestelyistä. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelyt voivat sisältää mm. koulupäivän lyhentämistä.

Aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan osalta hallitus ja Opetushallitus eivät ole vielä linjanneet, miten toimitaan.

 

Opettajaa kiellettiin menemästä koululle nuhan takia. Mutta kun oppilaatkin olivat kotona, opettaja veti täyden päivän Teamsin ja Wilman avulla klo 9–22. Työnantajan mielestä kyseessä oli sairauspoissaolo. Niinkö?

Olennaista on tässä tapauksessa se, mitä esimiehen kanssa on sovittu. Onko sovittu, että opettaja tekee etätöitä nuhasta huolimatta vai että opettaja on sairauslomalla? Jos ei ole selvästi sovittu sairauspoissaolosta, katsotaan opettajan olleen normaalisti töissä etänä.

 

Maassa on poikkeustila ja kansalaisia on ohjeistettu vähentämään kontaktit minimiin. Silti joissain kouluissa opettajille on pidetty vesopäiviä. Mitä mieltä OAJ on tästä?

Yli 10 hengen julkisia kokoontumisia tulee valtioneuvoston linjauksen mukaan tällä hetkellä välttää. Tämän johdosta veso-päivää ei voida järjestää siten, että opettajat kerääntyisivät kouluun veso-päivän vuoksi.

Veso-päivä voidaan kuitenkin järjestää esimerkiksi etänä, jos se on työvälineiden ja yhteyksien osalta mahdollista.

 
Hallitus on ottanut käyttöön valmiuslain antaman mahdollisuuden poiketa työaikalain ja vuosilomalain määräyksistä. Koskeeko tämä opetusalan henkilöstöä?

Valtioneuvoston asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Toimintavaltuuksia ei voi kohdistaa opetus- tai kasvatusalalla työskenteleviin viranhaltijoihin tai työntekijöihin.

 

Pitääkö opettajan tehdä tässä tilanteessa  erillinen etätyösopimus?

Opettajan ei tarvitse tehdä erillistä etätyösopimusta. Opetustyö jatkuu normaalin työajan puitteissa normaalilla palkalla. 

 

Joissakin kouluissa on suunniteltu tai ohjeistettu, että kuvataiteen etäopetusta ei järjestetä. Voidaanko näin toimia?

Taito- ja taideaineiden opetus on järjestettävä nyt etäopetuksena kuten muidenkin aineiden opetus. Asiasta annettu asetus ja Opetushallituksen ohjeet eivät erottele eri oppiaineita, vaan kaikkea opetusta kohdellaan samalla tavalla.

Koska oppiaineet ovat luonteeltaan erilaisia, toisissa oppiaineissa opetus saattaa muuttua enemmän kuin toisissa. Kuvataiteessa voivat etäopetuksen aikana korostua normaalia enemmän esimerkiksi teoreettiset sisällöt, itsenäinen työskentely tai kotona tehtävät askareet.

Opetushallitus on ohjeistanut sivuillaan, miten taito- ja taideaineiden opiskelua voidaan järjestää poikkeustilanteissa etäopetuksena.

 

Voiko työnantaja velvoittaa opettajaa antamaan oppilaille henkilökohtaisen puhelinnumeronsa, jos työnantaja ei tarjoa opettajalle työpuhelinliittymää?

Työnantaja ei voi velvoittaa opettajaa antamaan henkilökohtaista puhelinnumeroaan eikä myöskään luovuttaa sitä oppilaille tai koteihin. Työnantajan velvollisuus on järjestää opettajalle tarvittavat työvälineet.

 

Onko peruskoulun opettajilla poikkeusolojen aikana samat opetusryhmät kuin työjärjestyksessäkin? Olen alakoulussani ainut tietyn aineen opettaja. Lisäkseni tätä ainetta opettaa useita luokanopettajia. Rehtori väläytti ajatuksen siitä, että minä hoitaisin kaikkien luokkien etätehtävät, vaikka emme edes etene samassa tahdissa.

On mahdollista, että rehtorin päätöksellä oppilaita ryhmitellään ja opettajien työtä organisoidaan poikkeustilanteessa tavanomaisesta opetuksesta poikkeavalla tavalla.

Laadukkaasti järjestetty etäopetus on kuitenkin opettajan työn näkökulmasta vähintään yhtä intensiivistä kuin lähiopetuskin. Kuten lähiopetuksessa, myös etäopetuksessa opetusryhmien on oltava sen kokoisia, että opettajalla on myös tosiasiallinen mahdollisuus ohjata, seurata ja tukea jokaisen oppilaansa oppimista ja opiskelua. Työjärjestyksen opetusryhmät on muodostettu näillä periaatteilla, joten ne antavat hyvän lähtökohdan opetuksen järjestämiseen myös etäopetuksena.

 

Mikä on kohtuullinen työtuntimäärä nyt kriisiaikana? Miten mahdolliset ylityöt korvataan?

Työt tulee myös poikkeusolojen aikana tehdä lukujärjestyksen mukaisesti. Kannattaa myös muistaa, että oppilaiden ja opettajien vakuutukset ovat voimassa vain normaalin työajan puitteissa.

Ylityöt korvataan voimassa olevan OVTES:n mukaisesti. Eli jos opettaja esimerkiksi hyppytunnilla ”sijaistaa” toista opettajaa, työ korvataan kertatuntipalkkiona.

Jos esimies määrää opettajan tekemään lisätyötä, opettajan kannattaa aina huolehtia siitä, että hän pystyy tarvittaessa todistamaan määräyksen.

 

Mitkä tavoitteet meillä on etäopetuksessa?

Tavoitteista on lupa tinkiä tässä tilanteessa. OPH on linjannut, että valtakunnallisia tavoitteita ei ole pakko noudattaa.

 

Voiko opettajan velvoittaa opettamaan samanaikaisesti sekä lähi- että etäopetusta?

Työnantajan tulee työnjohdollisilla toimilla järjestää opetus niin, että tällaista tilannetta ei synny.

 

Opetan etänä, mutta kouluni lähiopetusvuoro kiertää ja olen siinä mukana ”reservissä” eli minua soitellaan sijaiseksi tarpeen vaatiessa. Voinko kieltäytyä, jos olen sopinut henkilökohtaisen menon päivän päätteeksi tai hyppytunnin aikana?

OVTES ja virkaan kuuluvat velvoitteet ovat voimassa normaalisti myös nyt poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työnantaja määrää opettajan esimerkiksi hyppytunnilla hoitamaan toisen opettaja tehtäviä, hänellä on velvollisuus suostua siihen aivan kuten normaalioloissakin.

 

Onko OAJ:lla yleistä ohjetta siitä, kuinka lähiopetus- ja etäopetusvastuut tulisi jakaa kouluissa?

Töiden järjestämisoikeus on myös tässä poikkeustilanteessa koulutuksen järjestäjillä. OAJ on antanut tilanteeseen suosituksia, mutta tilanteet kuntien sisällä ja koko maassa ovat niin erilaisia, että emme valitettavasti voi antaa lähi- ja etäopetuksen vastuiden jakamisesta yksiselitteisiä ohjeita.

Voidaanko taiteen perusopetuksessa, kansalaisopistoissa ja muussa vapaassa sivistystyössä järjestää opetusta etänä?

Kyllä voidaan – mitään kategorista estettä tälle ei ole. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa ohjeissaan, että esimerkiksi taiteen perusopetus suositetaan järjestettävän mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopiskeluna tai erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen avulla.

Myös KT on ohjeistanut koulutuksen järjestäjiä, että jos opetusta on poikkeustilanteessakin mahdollista järjestää esimerkiksi etäopetusjärjestelyin, voi koulutuksen järjestäjä niin tehdä.

 

Mistä kansalaisopiston työsuhteessa oleva tuntiopettaja saa korvauksen menettämistään tuloista nyt, kun osa kansalaisopistojen tuntiopetuksesta keskeytetään? Entä taiteen perusopetus ja tuntiopettajien palkanmaksu siellä? 

Työnantajan tulisi tarjota tuntiopettajalle ensisijaisesti mahdollisuutta etäopetuksen antamiseen ja sitä kautta opetustuntien ja palkanmaksun säilyttämiseen.

Jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi opetettavan kurssin sisällön vuoksi) ja työn tekeminen estyy, työsuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada palkkaa enintään 14 päivän ajalta. Tämän jälkeen työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Jos tuntiopetuksesi on kokonaan estynyt, ilmoittaudu heti ensimmäisten tuntien tultua peruutetuksi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimistolle tulee toimittaa työnantajan todistus siitä, että työnteko on estynyt. Opettajien työttömyyskassan sivuilla on tarkempaa ohjeistusta asiassa.

Jos olet jo aiemmin saanut soviteltua työttömyyspäivärahaa, sinun tulee toimia työttömyyskassan antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Hallitus on ottanut käyttöön valmiuslain antaman mahdollisuuden poiketa työaikalain ja vuosilomalain määräyksistä. Koskeeko tämä opetusalan henkilöstöä?

Valtioneuvoston asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Toimintavaltuuksia ei voi kohdistaa opetus- tai kasvatusalalla työskenteleviin viranhaltijoihin tai työntekijöihin.

 

Pitääkö opettajan tehdä tässä tilanteessa  erillinen etätyösopimus?

Opettajan ei tarvitse tehdä erillistä etätyösopimusta. Opetustyö jatkuu normaalin työajan puitteissa normaalilla palkalla. 

Muutama kunta, Kouvola etunenässä, ovat poikkeustilanteessa alkaneet pohtia lomautuksia. OAJ pitää kaikkia lomautuspuheita tässä tilanteessa vastuuttomina ja vaatii lomautusaikeille loppua.

OAJ on vaatinut eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että aluehallintovirastot toimivat kriisin aikana määrätietoisesti ja puuttuvat esimerkiksi lomautusaikeisiin välittömästi.

Jos lomautus kuitenkin uhkaa, voit tutustua OAJ:n jäsenilleen antamiin vastauksiin alta.

 

Miten toimin, jos minut lomautetaan työstäni?

OAJ:n jäsenten on mahdollista hakea lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa. Lue ohjeet Opettajien työttömyyskassan sivuilta.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit hakea ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta.

Jos lomautuksesi kestää kaksi viikkoa lyhyemmän ajan, hae ansiopäivärahaa aikaisintaan lomautuksen viimeisenä päivänä.

Tutustu myös kohdan Koronavirus ja varhaiskasvatus kysymykseen lomautuksista yksityisissä päiväkodeissa.

 

Saanko palkkaa, jos työpaikkani suljetaan tartuntataudin vuoksi?

Jos työpaikkasi suljetaan tartuntataudin vuoksi, työnantajan tulisi tarjota sinulle ensisijaisesti mahdollisuutta etäopetuksen antamiseen ja sitä kautta opetustuntien ja palkanmaksun säilyttämiseen.

Jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi opetettavan kurssin sisällön vuoksi), ja työn tekeminen estyy, työsuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada palkkaa enintään 14 päivän ajalta. Tämän jälkeen työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Jos virkasuhteessa olevan työntekijän työpaikka suljetaan, eikä hänellä ole mahdollisuutta tehdä töitä etänä, palkanmaksu jatkuu normaalisti. Viranhaltijalaissa ei ole rajoitettu palkanmaksua 14 päivään.

Jos työtä ei ole vielä neljäntoista päivän jälkeen mahdollista tehdä, sinun kannattaa hakea ansiopäivärahaa Opettajien työttömyyskassasta. Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä palkattomana päivänä.

Täytyykö minun hakea vapaata tai lomaa työstäni, jos työpaikkani suljetaan tartuntataudin vuoksi?

Työpaikan sulkemisen ajaksi ei kannata hakea vapaata työstä, sillä silloin menettää mahdollisuuden saada ansiopäivärahaa.

OAJ ei keväällä järjestä koulutuksia eikä seminaareja koronaviruksen vuoksi. Ilmoittautuneille ja kokouksiin kutsuttaville lähetetään asiasta tarkempaa tietoa. Osa koulutuksista peruutetaan kokonaan, osa siirretään syksyyn, osa pidetään muulla tavalla, esimerkiksi Webexillä.

OAJ suosittaa samaa toimintatapaa myös jäsenyhdistyksilleen, valtakunnallisille piireilleen ja niiden yhdistyksille.

Työnantaja on vahvistanut vuosilomani ajankohdan. Voiko työantaja siirtää vuoloman ajankohtaa?

Työnantaja on lähtökohtaisesti sidottu ilmoittamaansa tai sopimaansa vuosiloman ajankohtaan.

Jos työnantaja kuitenkin työnantaja siirtää vuosiloman ajankohtaa poikkeuksellisessa tilanteessa vuosilomalakiin vedoten, työnantajan tulee korvata kaikki se vahinko, joka työntekijälle aiheutuu vuosiloman siirtämisestä. Tällaisia korvattavia vahinkoja voivat olla esimerkiksi lomamatkan peruuntumisesta aiheutuvat korvaukset, hotelli- tai mökkivuokrat tai matkaliput.

 

Työnantajani on määrännyt, että vanhat lomat on käytettävä huhtikuun loppuun mennessä. Voiko työantaja määrätä minulle vuosilomia, jotka olen aiemmin sopinut säästettäväksi?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 15 lomapäivää (vuosilomalain mukaan 18 päivää) ylittävän osan säästämisestä pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen niin kutsuttuna säästövapaana. Säästövapaan ajankohdasta sovitaan yhdessä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä säästövapaan ajankohtaa.

Työnantaja voi määrätä viime lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 pitämättömiä talvilomia pidettäväksi huhtikuun loppuun mennessä, ellei lomia ole vielä vahvistettu tai sovittu säästettäväksi.

Työnantaja ei voi määrätä 2019–lomanmääräytymisvuoden lomia pidettäväksi ennen tulevaa lomakautta, joka alkaa 2.5.

 

Voiko työnantaja määrätä minut vaihtamaan lomarahani lomarahavapaiksi? 

Kunnissa oli määräaikaisesti mahdollista sopia lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. Sopimusmääräys koski lomanmääräytymisvuosilta 2017–2018 ja 2018–2019 ansaittavaa lomarahaa.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi oli mahdollista vain siinä tapauksessa, että kunnassa oli tehty lomarahan vaihdosta paikallinen sopimus, jonka työnantaja ja pääluottamusmiehet olivat hyväksyneet. Tämän jälkeen työntekijällä oli mahdollisuus sopia lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi.

Lomarahavapaa annetaan viimeistään lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun mennessä eli 30.4. mennessä.

Jos työntekijällä on vielä tällä hetkellä pitämättä vapapäivä, jotka perustuvat yllä mainittuun lomarahavaihtosopimukseen, niiden ajankohdasta pitää yhteisesti sopia. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä lomarahavapaapäivän ajankohtaa.

Lomanmääräytymisvuoden 2019–2020 ajalta kertyneen lomarahan vaihdosta lomarahavapaiksi ei voi enää sopia.

 

Voiko työnantaja määrätä minulle vapaapäiviä työaikapankkiin säästetyistä työaikakorvauksista?

Kunnissa ja yksityisillä palveluntuottajilla on mahdollisuus tehdä sopimus paikallisesta työaikapankista. Työaikapankki tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, jolla vapaa-ajaksi muutettuja työaikakorvauksia voidaan säästää pidettäväksi myöhemmin vapaana kokonaisina päivinä.

Työaikapankkivapaan ajankohdasta pitää sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantajalla ei ole  oikeutta määrätä yksipuolisesti työaikapankkivapaan ajankohtaa.

Jos paikallisesta työaikapankista ei ole sopimusta, työnantajan pitää merkitä vapaana annettavat työaikakorvaukset etukäteen työvuoroluetteloon ja ottaa vapaa-aikakorvauksen määrä huomioon myös ko. viikon säännöllisessä työajassa. Työnantaja voi siis määrätä työaikakorvauksia pidettäväksi vapaana merkitsemällä ne etukäteen työvuoroluetteloon.

Ellei vapaana annettavaa työaikakorvausta ole etukäteen merkitty työvuoroluetteloon, voidaan sen ajankohdasta sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja ei voi määrätä vapaapäivää tekemällä vahvistettuun työvuoroluetteloon muutosta, ellei muutoksesta sovita yhteisesti.

 

Voiko työnantajamme pakottaa meidät vuosilomalle nyt, kun lapsia on yksityisessä päiväkodissa vähän? 

Vaikka valmiuslaki on voimassa, vuosilomamääräyksistä ei voida poiketa varhaiskasvatuksessa.

Työnantajan pitää ilmoittaa vuosilomasta vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkua. Työnantaja voisi siis esimerkiksi määrätä pitämään pitämättömiä talvilomia kahden viikon päästä. 

Ensi kesän lomia työnantaja ei voi kuitenkaan määrätä pidettäväksi ennen lomakauden alkua 2.5.2020.

Jos lapsia on vähän suhteessa työntekijämäärään, eikä vuosilomia ole käytettävissä, työnantaja voi käydä yt-menettelyn lomautuksesta. Lomautusilmoitus on annettava vähintään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkua. Asiasta löytyy lisätietoa Opettajien työttömyyskassan sivuilta.