• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallitus kaavailee heikennyksiä työelämään – OAJ tuo turvaa

Vientivetoinen työmarkkinamalli, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, määräaikaisten aseman heikentäminen, ensimmäisen sairaslomapäivän palkattomuus. Hallitusohjelmassa on useita esityksiä, jotka toteutuessaan heikentäisivät merkittävästi OAJ:n jäsenten asemaa. Pidämme jäsentemme puolia ja haemme ratkaisuja, jotka rakentaisivat oikeudenmukaista ja turvallista työelämää.

Tällaisia heikennyksiä hallitus kaavailee

Kokosimme yhteen hallitusohjelmaan kirjattuja heikennyksiä, jotka vaikuttaisivat OAJ:n jäseniin.

OAJ tuo turvaa työelämään

Me OAJ:ssa olemme valmiita tekemään osamme vahvan ja menestyvän Suomen eteen. Työelämää pitää uudistaa, mutta tehdään se viisaasti ja kestävästi.

Tällaisia heikennyksiä hallitus suunnittelee

Hallitusohjelmassa on useita esityksiä, jotka toteutuessaan heikentäisivät merkittävästi OAJ:n jäsenten asemaa. Tälle sivulle OAJ on koonnut näkemyksiään esityksistä, jotka kohdistuvat erityisesti sinuun, jäsen. OAJ:n tavoitteena on neuvotella ja vaikuttaa kaikkiin hallitusohjelman työelämä- ja työttömyysturvaesityksiin. Tarvittaessa turvaudumme painostustoimiin.

 

Hallitusohjelman tavoite säätää lakiin vientivetoisesta työmarkkinamallista tarkoittaisi sitä, että OAJ:n ja muiden liittojen olisi erittäin vaikeaa neuvotella palkankorotuksista itse. Vientialoilla sovitut palkankorotukset määrittäisivät käytännössä palkankorotustason myös opetus- ja tutkimusalalla, ja neuvotteleminen vaikeutuisi merkittävästi. Esimerkiksi palkkaohjelman tai vastaavan saaminen jatkossa olisi erittäin hankalaa kaikilla sopimusaloillamme. Tämä johtaisi todennäköisesti lakkojen lisääntymiseen. OAJ ei voi hyväksyä sitä, että laissa säädettäisiin työmarkkinamallista. OAJ:n tulee neuvotella itse sopimukset jatkossakin.

Ensimmäistä sairauslomapäivää esitetään palkattomaksi, ellei työ- tai virkaehtoehtosopimuksilla ole sovittu toisin. Tällä hetkellä ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on palkallinen kaikilla OAJ:n sopimusaloilla. Jos palkattomuudesta säädettäisiin lailla, joutuisimme neuvottelemaan asiasta uudestaan. Tämä esitys lisäisi töiden tekemistä sairaana mikä varmasti lisäisi tartuntoja työpaikoilla. Palkaton poissaolopäivä ei koskisi yli viiden päivän sairauslomia tai tilanteita, joissa sairaspoissaolo johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Hallitusohjelmassa esitetään henkilökohtaisen irtisanomiskynnyksen madaltamista työsuhteessa oleville. Nykyisin työntekijän irtisanomisella tulee olla asiallinen ja painava syy. Jatkossa irtisanomisen perusteeksi riittäisi asiallinen syy. Työntekijän irtisanominen olisi jatkossa työnantajalle helpompaa kuin tällä hetkellä. Tämä lisäisi merkittävästi turvattomuutta ja siten heikentäisi hyvinvointia työpaikoilla.

Määräaikaisuuksien perusteisiin esitetään heikennystä työsuhteessa olevien osalta. Määräaikaisten työsopimusten tekeminen olisi esityksen mukaan mahdollista siten, että enintään vuoden mittaista määräaikaisuutta ei tarvitsisi jatkossa lainkaan perustella. Tällä hetkellä määräaikaiseen työsopimukseen edellytetään perusteltu syy kuten esimerkiksi sijaisuus. Muutos kohdistuisi rajuimmin ennen kaikkea nuoriin, uransa alkuvaiheessa oleviin jäseniimme.

Hallituksen tavoitteena on nostaa työttömyysturvan työssäoloehtoa kuudesta kuukaudesta kahteentoista kuukauteen. Erityisesti vastavalmistuneet opettajat palkataan usein määräaikaiseen, työkauden kestävään työsuhteeseen. Työsuhteen päätyttyä keväällä ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehto ei täyttyisi. Tämä vaikuttaisi merkittävästi jäsentemme toimeentuloon.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasoa leikattaisiin vahvalla porrastuksella. Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan saman tasoisena 300, 400 tai 500 päivän ajan. Jatkossa päivärahan tasoa leikattaisiin porrastetusti työttömyyden kestäessä. Ensimmäinen 20 % suuruinen leikkaus tehtäisiin 8 viikon työttömyyden jälkeen. Koska työnhakuprosessit ovat usein pitkäkestoisia, leikkaus osuisi käytännössä kaikkiin työttömiin työnhakijoihin, vaikka uutta työtä alettaisiin hakea heti työttömyyden alussa.

Yhteistoimintalakia pitää tällä hetkellä noudattaa yksityisellä sektorilla vähintään 20 henkilön työpaikoilla. Hallitus haluaa nostaa yhteistoimintalain soveltamisalan 50 työntekijän työpaikkoihin. Tämä vähentäisi merkittävästi luottamusta ja vuoropuhelua työpaikoilla. Tämä vaikuttaisi myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin heikentävästi.

Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluita yksityisellä sektorilla esitetään lyhennettäväksi kuudesta viikosta kolmeen viikkoon ja 14 päivästä 7 päivään. Tämä tarkoittaisi enimmillään kolmen viikon palkan menettämistä, jos joutuu irtisanotuksi tai lomautetuksi.

Hallitusohjelmassa esitetään myös lomautusilmoitusajan lyhentämistä yksityisellä sektorilla nykyisestä 14 päivästä seitsemään päivään. Tämä tarkoittaa käytännössä viikon palkan menettämistä.

Takaisinottovelvollisuus poistuisi alle 50 henkilöä työllistävillä yksityisen sektorin työpaikoilla.  Takaisinottovelvollisuudella tarkoitetaan työnantajan velvollisuutta palkata työntekijä takaisin, jos hänet on irtisanottu taloudellisesta tilanteesta tai toimintojen uudelleen järjestämisestä johtuen ja vastaavaa tai samankaltaista työtä on mahdollista tarjota 4–6 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Hallitus esittää aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Tätä OAJ pitää täysin pöyristyttävänä. Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut tutkintojen suorittamisen ja kouluttautumisen tarvittaessa uuteen tehtävään. Opetusalalla tukea on käytetty erityisesti oppilaanohjauksen ja erityisopetuksen tutkintojen tekemiseen. Aikuiskoulutustuki on tukenut myös työssä jaksamista ja alla pysymistä erityisesti pitkällä työuralla. Nyt tuki esitetään lakkautettavaksi kokonaisuudessaan.

Vuorotteluvapaa on ollut erityisen suosittu opetus-, tutkimus- ja kasvatusaloilla toimivien keskuudessa. Työntekijällä on tällä hetkellä mahdollisuus sopia vuorotteluvapaasta enintään 180 päivän ajaksi. Nyt vuorotteluvapaajärjestelmää esitetään lakkautettavaksi.

Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluita yksityisellä sektorilla esitetään lyhennettäväksi kuudesta viikosta kolmeen viikkoon ja 14 päivästä 7 päivään. Tämä tarkoittaisi enimmillään kolmen viikon palkan menettämistä, jos joutuu irtisanotuksi tai lomautetuksi.

 

Poliittisten lakkojen käyttöä esitetään rajoitettavaksi enintään yhden vuorokauden ajaksi. Laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa esitetään reilusti korotettavaksi vain palkansaajapuolelle. Lisäksi tukilakkojen käyttöä esitetään rajoitettavaksi merkittävästi.

Hallitusohjelman mukaan työntekijälle voitaisiin tuomita 200 euron seuraamusmaksu työtaisteluun osallistumisesta. Työtaistelu on aina kollektiivinen toimi. OAJ pitää tätä esitystä ennenkuulumattomana.

 

Hallitus haluaa laajentaa paikallista sopimista. Jatkossa myös työnantajaliittoon kuulumattomat työnantajat, joissa ei ole henkilöstön edustusjärjestelmää, voisivat hyödyntää paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Nykyään laissa on rajaus, jonka mukaan laista poikkeamien paikallisella sopimisella on mahdollista vain järjestäytyneelle työnantajalle.

OAJ:n kanta on, että paikallinen sopiminen tulisi tapahtua jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten kautta niin, että työantajan sopijakumppanina on luottamusmies. OAJ tekee kaikkensa sen eteen, että jos paikallisen sopimisen perusteita muutetaan, se tehdään tasapainoisesti ja työntekijöiden asema huomioiden. Paikallinen sopiminen ei saa kääntyä yksipuoliseksi saneluksi.

oajfi_43_koulutusleikkaukset_1170x536px.jpg

 
Milloin nämä astuvat voimaan?

Nämä ovat kaikki vasta uuden hallituksen esityksiä, mikään näistä ei ole vielä edennyt laiksi. OAJ:ssä teemme kaikkemme turvataksemme jäsentemme aseman työelämässä.  

Mikä näistä on pahin asia?

OAJ:n mielestä palkankorotusten sitominen hyvin vahvasti vientialaan on huolestuttavin esitys. Tämä tarkoittaisi, että palkkakuopassa olevilla aloilla olisi hyvin vaikea saada sellaisia korotuksia, että palkat paranisivat edes samalle tasolle kuin esimerkiksi teollisuudessa.

Koko hallitusohjelman kattavan perkauksen löydät täältä

 

Vaikutamme paremman työelämän puolesta

OAJ toimii aktiivisesti estääkseen hallituksen suunnitelmien toteutumisen. OAJ:n tavoitteena on aina ensisijaisesti saavuttaa ratkaisu neuvottelemalla ja vaikuttamalla. Olemme kuitenkin ilmoittaneet valmiuden nostosta ja valmiudesta käyttää järjestöllisiä toimia. Jokainen jäsen on tärkeässä roolissa tässä: Seuraa tätä sivua ja sähköpostiasi ja saat tietoa OAJ:n suunnitelmista.

eduskuntatalo square 400px.png

Tarjoamme ratkaisuehdotuksia

OAJ on aktiivinen koulutus- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttaja. Vaikuttamistyöllämme tuomme turvaa jäsenillemme ja rakennamme osaavaa Suomea. Myös hallituksen työelämäheikennyksissä olemme tiiviisti yhteydessä poliittisiin päättäjiin ja lausumme esimerkiksi lakiesityksistä silloin, kun sen aika on.

Tutustu lausuntoihimme

miekkari square 400px.png

Näymme ja kuulumme

Nostamme näkemyksiämme ja ratkaisuehdotuksiamme esiin myös julkisuudessa. Työmarkkinaheikennyksiin olemme ottaneet kantaa mediassa, Valot päälle -mielenilmauksessa ja Helsingin sanomien etusivun avoimella kirjeellä maan hallitukselle.  Jos jäsenten edustajat OAJ:n päättävissä elimissä niin linjaavat, turvaudumme tarvittaessa myös järeämpiin toimiin.

Avoin kirje hallitukselle 01/2024 

 

lakko square 400px.png

Valmiina järeämpiinkin toimiin

Tammikuussa järjestämme poliittisen lakon, joka käytännössä sulkee pääkaupunkiseudun päiväkodit. Mistä on kyse ja ketä lakon piirissä on? Olemme koonneet verkkosivullemme vastauksia moneen kysymykseen.

Usein kysyttyä poliittisesta lakosta

Pidetään yhdessä ääntä paremman työelämän puolesta!

Tammikuussa 2024 peräti 80 prosenttia jäsenistämme kertoi olevansa valmis vastustamaan hallitusohjelman työelämäheikennyksiä osallistumalla poliittiseen lakkoon. Kannustamme osallistumaan myös viestimällä ja pitämällä ääntä kertomalla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, miksi vastustat esillä olleita heikennyksiä. Voit esimerkiksi jakaa OAJ:n aiheeseen liittyviä sisältöjä – löydät meidät nimellä @oajry.

Liity joukkoomme!

OAJ:n jäsenenä saat edunvalvonnan lisäksi lukuisia muita etuja – niin työhön kuin vapaa-aikaankin!

Liity jäseneksi ja tutustu etuihin!

Rinta rottingilla heikennyksiä vastaan

Ensimmäinen yhteinen vaikuttamiskampanjamme starttasi jo lokakuussa 2023. Tarjolla on painettuja rintanappeja sekä somekuvia kuudella eri viestillä: Hallitus hei, rakastan työtäni, älä kiristä vyötäni! Hallitus hei, ansaitsen turvaa työelämään. Hallitus hei, sairaana palkatta? Ammattijärjestöni neuvottelee palkat, ei hallitus! Määräaikaisten asemaa ei saa heikentää!  ja Jag har rätt till trygghet i arbetslivet!  

Jos tunnet jonkun viesteistä omaksesi, tee jokin seuraavista. Tai kaikki! 

  1. Kanna valitsemaasi rintanappia rohkeasti rintapielessä, laukun hihnassa tai vaikka pipon reunassa! 
  2. Ota itsestäsi kuva napin kera, ja jaa se somessa tunnisteella #oajneuvottelee. Palkitsemme oivaltavia tai muuten kivoja julkaisuja Marimekon raitapaidoilla! 
  3. Seuraa OAJ:n somekanavia ja kommentoi nappihenkisten julkaisujen yhteydessä, miten heikennykset vaikuttaisivat juuri sinun arkeesi. Pieniä pikapalkintoja luvassa. 
  4. Lisää napeista tarjolla olevia visuaalisia elementtejä omiin sometarinoihisi ja julkaisuihisi. 

 
Kysy omaa nappiasi yhteysopettajalta tai paikallisyhdistyksesi hallituksen jäseneltä! Yhdistykset voivat tilata nappeja OAJ:n yhdistysten verkkokaupasta (kysyntä yllätti kampanjastartissa, ja nappien lisätilaus on nyt tehty). Jos nappi ei löydä luoksesi, voit viedä viestiä myös somen avulla! Seuraa OAJ:n somekanavia. Voit myös ladata nappien kuvia alta. (klikkaa kuvaa hiiren oikealla ja valitse Tallenna kuva)

Ansaitsemme reilun työelämän, kerrotaan se yhdessä! 

rintanappi-pyöreä1_TAUSTA.png rintanappi-pyöreä2_TAUSTA.png rintanappi-pyöreä3_TAUSTA.png rintanappi-pyöreä4_TAUSTA.png rintanappi-pyöreä5_TAUSTA.png rintanappi-pyöreä6_TAUSTA.png