• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Empun tarina – sutjakkuutta opintoihin

Emppu oppii nopeasti. Oppivelvollisuuden jäykkä ja joustamaton nykymalli hankaloittaa hänen opinpolkuaan. Tarina kertoo, miten OAJ:n uusi oppivelvollisuusmalli auttaa Emppua.

Empun mutkainen opintie – nykyinen oppivelvollisuusmalli

Emppu asuu kunnassa, jossa on alle 5 000 asukasta. Tällaisia kuntia on Suomessa 134, ja niissä asuu 6,4 prosenttia suomalaisista.

Olipa kerran Emppu, joka syn­tyi keväisenä maaliskuun päivänä pieneen suomalaiseen kuntaan. Ensimmäisen vuotensa Emppu vietti kotona äitinsä kanssa, isä työskenteli myyntiedustajana. Kun äiti palasi töihin naapurikaupungin kirjastoon, Emppu aloitti varhais­kasvatuksen.

Päiväkodissa hän sai paljon ystäviä ja oppi nopeasti asioita. 5-vuotiaana Emppu osasi lukea sujuvasti, ja äiti sai kantaa hänel­le kirjastosta kassikaupalla kirjo­ja. Empun vanhemmat pohtivat, pitäisikö Empun aloittaa koulu jo 6-vuotiaana. He päättivät kuiten­kin, etteivät ala selvittää, miten koulunalkua voisi varhentaa. He eivät myöskään halunneet teh­dä numeroa Empun osaamisesta.

Kun Emppu sitten aloitti en­simmäisellä luokalla, vanhemmat huomasivat heti, etteivät kou­luaineet tarjoa Empulle riittävästi haasteita. Emppu laiminlöi läksyjä ja muita koulutehtäviä, koska ne tuntuivat liian helpoilta. Luokalla oli useita tukea tarvitsevia oppi­laita, mutta hyviä arvosanoja saa­neen Empun opiskelusta ei oltu huolissaan. Koska Emppu muuten kävi koulua kavereidensa kanssa mielellään, vanhemmatkaan eivät asiaan sen enempää puuttuneet.

Yläkouluikäisenä Emppu alkoi pohtia tulevaisuuden haaveitaan tarkemmin. Emppu matkusteli perheensä kanssa paljon. Eräällä kesälomareissulla hänelle valke­ni: "Haluan tehdä töitä matkailun ja turismin parissa!"

Alaa ei kuitenkaan voinut opis­kella Empun kodin lähellä.

Isän ehdotuksesta Emppu päätyi oman kunnan ammatti­kouluun opiskelemaan tekniik­kaa. Opiskelu alkoi hyvin, mutta sisäistä paloa tekniikkaan Empun oli vaikea löytää. Etenkin itseopis­kelupäivät kuluivat usein kaverei­den kanssa aivan muissa puuhissa.

Eräänä päivänä Empun isä sai puhelun opettajalta, joka kertoi huolensa Empun opiskelusta.

"Emppu on valtavan lahjakas, mutta tekniikan ala ei tunnu hän­tä kiinnostavan. Voisitteko puhua asiasta kotona?" hän ehdotti.

Asia otettiin Empun kanssa puheeksi. Vanhemmat huomasi­vat pian, että matkailu oli yhä Em­pun mielestä kiinnostavin vaih­toehto. Vanhemmat suostuivat viimein siihen, että pian 18-vuo­tias Emppu muuttaa pois kotoa ja aloittaa opinnot matkailualalla naapurikunnassa. Emppu valmis­tui ammattiin 20-vuotiaana.

Valmistujaisjuhlissaan hän pohti: "Olisinkohan voinut löytää oma polkuni helpommin?"


Sutjakkuutta Empun opintoihin – uusi oppivelvollisuusmalli

Päiväkodissa huomataan, että oppiminen on Empulle helppoa.

Emppu oppii pian lukemaan sujuvasti ja suorastaan ahmii kaik­ki tarjolla olevat tiedot ja taidot. Hän osaa työskennellä ryhmässä ja pärjää hyvin kavereiden kans­sa. Emppu aloittaa esiopetuksen 5-vuotiaana ja saa keväällä toisi­naan olla osan päivää ekaluokka­laisten ryhmässä. Opettaja arvioi, että Emppu voisi siirtyä syksyllä 6-vuotiaana ekaluokalle. Empun vanhemmat ovat samaa mieltä.

Emppu pärjää hyvin alkuope­tuksen 1–2-luokilla. Opettaja ja eri­tyisopettaja ehtivät tiiminä suun­nitella opetuksen eriyttämistä tukemaan Empun vahvuuksia. Tut­tu erityisopettaja konsultoi opet­tajia Empun opetuksen eriyttämi­sestä koko peruskoulun ajan.

Nopeasti oppivaa Emppua kiinnostavat monet ammatit. Hä­nen on vaikea valita mieluisinta vaihtoehtoa. Kahdeksannella luo­kalla Emppu saa tukiopinto-oh­jausta, jossa oppilaanohjaajalla on aikaa syventyä Empun kanssa koulutuspaikan valintaan.

Empun perhe matkustelee paljon. Matkailuala onkin alkanut kiinnostaa Emppua myös tuleva­na ammattina. Oppilaanohjaaja kertoo, että joitakin ammatillisen koulutuksen opintoja voisi suo­rittaa jo perusopetuksen aikana. Näin Empulle selviäisi jo ennen pe­ruskoulun päättymistä, onko mat­kailuala hänen juttunsa.

Emppu suorittaa muutaman matkailualan kurssin ja innostuu hakemaan alan opiskelupaik­kaa. Opinto-ohjaaja saa Empun innostumaan kaksoistutkinnos­ta, mikä mahdollistaisi laajan kie­litaidon sekä monipuoliset kor­keakouluopinnot kotimaassa ja ulkomailla. Ammatillisessa op­pilaitoksessa peruskoulun aika­na suoritetut kulttuuri- ja asia­kaspalvelun opinnot luetaan nyt opintoihin hyväksi, eikä taitavalle Empulle tuota vaikeuksia suorit­taa kaksoistutkintoa.

Emppu etenee opinnoissa reippaasti. Osan opinnoista hän suorittaa ulkomailla. Hän valmis­tuu ammatillisesta oppilaitokses­ta ja suorittaa ylioppilaskirjoituk­set 18-vuotiaana.

Koska Emppu on tehnyt töitä jo opintojen aikana, hän saa työ­paikan heti valmistumisen jälkeen. Työ hotellin asiakaspalvelussa su­juu hyvin. Myös jatko-opinnot ja kansainvälinen ura kiinnostavat.

Emppu ottaa tuttuun tukiopin­to-ohjauksen opoon yhteyttä ja keskustelee suunnitelmistaan hä­nen kanssaan. Ammattikorkea­koulun Palvelujen tuottaminen ja johtaminen -koulutusohjelma tuntuu sopivimmalta. Emppu ha­kee ja pääsee opiskelemaan res­tonomiksi.

”Ihanaa, että oma ala löytyi varhain ja että opiskeltavaa riit­tää vaikka koko elämän ajaksi!”

Jaa