• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nikin tarina – opintopolun tasoitus

Nikillä on haasteita oppimisessaan. Oppivelvollisuuden jäykkä ja joustamaton nykymalli hankaloittaa hänen opinpolkuaan. Tarina kertoo, miten OAJ:n uusi oppivelvollisuusmalli auttaa Nikiä.

Nikin koulutie kangertelee – nykyinen oppivelvollisuusmalli

Niki asuu kaupungissa, jossa on yli 50 000 asukasta. Näitä suuria kaupunkeja on Suomessa 21, ja niissä asuu yli puolet suomalaisista.

Olipa kerran Niki, joka rakasti tanssia ja liikuntaa yli kaiken.

Niki syntyi eräänä marraskui­sena aamuna kasvavan teollisuus­kaupungin sykkeeseen. Silloin kun vanhemmille tarjoutui pätkätöitä, Niki kävi päiväkodissa. Erossaolo vanhemmista tuntui Nikistä kui­tenkin ahdistavalta, eivätkä lei­kit ikätovereiden kanssa tahto­neet sujua.

Esiopetukseen Niki meni 6-vuotiaana ja kouluun 7-vuotiaana. Peruskoulun ensimmäiset vuodet Niki vielä sinnitteli nipin na­pin muiden tahdissa. Yläluokille tultaessa oppimisen haas­teet alkoivat ka­sautua, koska perusasioiden op­piminen oli jäänyt liian heikolle pohjalle. Eräänä päivänä Niki ker­toi itkien äidilleen: "En ymmärtänyt taaskaan matikan tunnilla mitään! Kokeesta tuli vitonen."

Äiti koetti rohkaista Nikiä, mut­ta ei osannut auttaa lastaan. Niki purki ahdistustaan liikunta- ja tanssiharrastuksensa parissa.

Yhdeksännellä luokalla Niki sai kutsun käydä opinto-ohjaajalla, jolta sai valtavasti tietoa eri aloista. Opinto-ohjaaja kertoi myös, että Nikin pitäisi korottaa rutkasti ar­vosanojaan päästäkseen opiske­lemaan liikunta-alaa. Valitettavasti kunnassa ei ollut tarjolla kymppi­luokkia, joissa arvosanojen koro­tusta olisi voinut yrittää.

Niinpä Niki päätti jatkaa opin­tojaan lukiossa. Niki valvoi iltaisin tuntikausia selviytyäkseen koti­tehtävistään. Eräänä päivänä Nikin nukahdettua matematiikan tun­nille opettaja otti ongelmat pu­heeksi ja ehdotti: "Opo lupasi sel­vittää kanssasi, olisiko liikunnan alan ammatillisia opintoja mahdol­lista suorittaa oppisopimuksella."

Puoli vuotta vierähti, kunnes kaupungin urheiluseurojen ja am­matillisten oppilaitosten joukosta viimein löytyi Nikille sopiva liikun­nanohjaajan ammattiin valmista­va oppisopimuskoulutus.

”Harmittaa koko lukioaika,” Niki mietti jälkeenpäin. ”Siitä jäi sel­lainen olo, että en tajua monista asioista yhtään mitään.”


Nikin opinpolkua tasoitetaan – uusi oppivelvollisuusmalli

Niki menee päiväkotiin 4-vuoti­aana, ja 5-vuotiaana hän aloittaa kaksivuotisen esiopetuksen.

Varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopet­taja tukevat Nikin ryhmäytymistä sekä sosiaalisten taitojen kehitty­mistä. He huomaavat, että muut lapset ihailevat Nikin liikunnallisia kykyjä. Hänen kielelliset ja mate­maattiset valmiutensa ovat puo­lestaan heikompia kuin monilla ikätovereilla. Vaikka hän ei ole vie­lä saavuttanut riittävää osaamis­ta aloittaakseen koulun, hän saa siirtyä tuttujen kavereiden kanssa ensimmäiselle luokalle vuosiluok­kiin sitomattomaan opetukseen.

Vahva erityisopettajien tuki koko esi- ja alkuopetuksen ajan tuottaa tuloksia hitaasti mutta varmasti, ja ennen toisen luokan loppumista Niki on saavuttanut osaamistason, jota edellytetään kolmannelle luokalle siirtymisessä.

Peruskoulussa Nikin opettajat työskentelevät tiiviissä yhteistyös­sä erityisopettajan kanssa. Kahdeksannella luokalla Niki käy opinto-ohjaajalla, joka tu­kiopinto-ohjauksen avulla ehtii perehtyä Nikin vahvuuksiin. Monipuolista liikuntaa harrastavalle ja seuransa apuvalmentajana toimi­valle Nikille löytyykin yhteistyössä sopiva liikunnan alan perustutkin­to. Siihen pääseminen edellyttää hyvää perusopetuksen päättöto­distusta, ja lisäksi on suoritettava valintakoe.

Opo tukee Nikiä tukiopin­to-ohjauksella yhdessä eri­tyisopettajan kanssa niin, että motivoitunut Niki saa nostettua keskiarvonsa vaaditulle tasolle. He kannustavat Nikiä myös valin­takokeeseen lukemisessa ja kehittävät Nikin oppimistaitoja. Opo on Nikin tukena vielä ammatilli­sen oppilaitoksen ensimmäisen vuoden loppuun. Hän varmistaa, että Nikillä on riittävästi lähiope­tusta ja tarpeeksi erityistä tukea opintojen suorittamiseen. Myös Nikin urheiluseura mahdollistaa opintojen suorittamisen osak­si oppisopimuksella. Niki valmis­tuu ammatillisesta koulutukses­ta 19-vuotiaana.

”Opo ja erityisopettaja ovat kyllä tosi hyviä tyyppejä. He aut­toivat minua uskomaan itseeni,” Niki kertoi valmistujaisissa par­haalle kaverilleen.

Jaa