• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomi nousi tasa-arvolla sadan vuoden menestykseen. Muutetaan oppivelvollisuus vastaamaan tämän päivän tarpeita, ja annetaan aiemman menestyksen jatkua tulevaisuudessakin.

Suomalaisten aiempi hyvä osaamistaso on alkanut laskea, sillä jokainen uusi nuorten aikuisten ikäluokka on matalam­min koulutettu kuin edeltäjänsä. Koulutetuimpia suomalai­sia ovat nykyiset nelikymppiset, sillä heidän ikäluokkaansa asti koulutustaso nousi, mutta kääntyi laskuun heidän jäl­keensä.

Lasku on huolestuttavaa, sillä koulutus parantaa muun muassa elämänlaatua ja henkilökohtaista hyvinvointia. Koulu­tustason lasku heikentää työllistymistä ja on este työmark­kinoiden uudistumiselle.

  • Tutustu täällä OAJ:n ehdotuksiin siitä, miten oppivelvollisuuden laajentaminen kannattaa toteuttaa, jotta varmistetaan jokaiselle vähintään toisen asteen koulutus! 

Koulutuspolut katkeavat

Suomessa on yli 600 000 työikäistä aikuista ilman perus­asteen jälkeistä tutkintoa. Monella heistä on niin heikko pe­rustaitotaso, että työllistyminen on erittäin vaikeaa. Matala koulutustaso ei koske vain vanhempia ikäluokkia. Myös joka kuudes nuori jää ilman toisen asteen tutkintoa.

Koulutuspolun katkeamisen taustalla on moninaisia syitä, kuten puutteelliset opiskelutaidot. Tulevaisuuden suunta voi olla epäselvä ja opiskelumoti­vaatio kateissa. Tähän haasteeseen pitäisi voida vastata paremmin tarjoamalla jokaiselle riittävä oppimisen tuki jo varhaisessa opintojen vaiheessa. Kuinka monen nuoren sallimme pudota yhteiskunnan ulkopuolelle jo ennen täysi-ikäiseksi kasvamista? Onko pakon pelko vastuunpakoilua?

Laadukas varhaiskasvatus turvaa koulutuspolun

Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on suu­ri vaikutus lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Se on myös tehokkain keino tasata lasten tulevaa opinpolkua ja mahdollisuuksia.

Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen heikommin kuin muissa EU-maissa. Oppimisen lähtökoh­tia voitaisiin parantaa siten, että lapset pääsisivät nykyistä aiemmin kaikkia koskevan, maksuttoman kasvatus- ja kou­lutusjärjestelmän piiriin.

Tasa-arvolla sadan vuoden menestykseen

Kaikkia lapsia koskeva oppivelvollisuus tuli voimaan vuonna 1921 eli lähes sata vuotta sitten. Silloin Suomi oli köyhä maatalousyhteiskunta, jossa vain kaksi lasta kolmesta kävi kan­sakoulua. Moni suomalainen vastusti yleistä oppivelvol­lisuutta siksi, että kouluun pakottamista pidettiin yleisen oikeustajun vastaisena ja sen ajateltiin heikentävän van­hempien kasvatusvastuuta. Päättäjät pelkäsivät myös kun­nille aiheutuvien kustannusten suuruutta.

Näitä huolia vahvemmaksi muutosvoimaksi nousi kuitenkin halu sivistää kansaa ja luoda hyvä perusta jokaisen lapsen oppimiselle riippumatta siitä, mihin kuntaan tai millaiseen perheeseen sattuu syntymään. Samat ajatukset ovat vah­vasti läsnä suomalaisessa sivistysajattelussa tänäkin päi­vänä.

Elinkeinorakenteen muutos on edellyttänyt oppivelvolli­suuden ja koulutusjärjestelmän uudistamista aika ajoin. Suomalaisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen eheyden ja talouskasvun kantava voima on tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, joka on mahdollistanut työmarkkinoiden edel­lyttämät riittävät perustaidot kaikille ja johtanut koulutus­tason yleiseen nousuun.

Koska tilanne ei enää ole näin hyvä, oppivelvollisuus pitää uudistaa. On luotava perusta sellaiselle järjestelmälle, joka kantaa meitä eteenpäin tuleville vuosikymmenille ja antaa kaikille mahdollisuuden oppia ja sivistyä riippumatta siitä, mihin sattuu syntymään.

  • Tutustu täällä OAJ:n ehdotuksiin siitä, miten oppivelvollisuuden laajentaminen kannattaa toteuttaa, jotta varmistetaan jokaiselle vähintään toisen asteen koulutus! 
Jaa