• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Olemme laatineet lakimuutosehdotuksia, jotka varmistavat riittävän oppimisen ja koulunkäynnin tuen perusopetuksessa. Ehdotuksemme liittyvät niin opettajamitoitukseen, oppilaan pienryhmäoikeuteen, oppilashuollon ammattihenkilöiden yhteistyöhön kuin aluehallintoviraston oma-aloitteiseen puuttumisoikeuteen.

Opettajamitoitus

Perusopetuslain 37 §:n 2 momenttia täydennetään, jotta turvataan riittävä määrä opettajia suhteessa oppilasmäärään.

Oppilaan oikeus pienryhmään

Säädetään uudeksi tuen muodoksi pienessä, muutaman oppilaan ryhmässä annettava pienryhmäopetus lisäämällä perusopetuslain §:ään 16 uusi momentti ja muutetaan pykälän otsikkoa.

16 § Tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmäopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Oppilaalla, jonka opetus on pedagogisesti perusteltua järjestää tilapäisesti pienemmässä ryhmässä, on oikeus saada pienryhmäopetusta.

Täsmennetään velvollisuutta tarkistaa oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma sisällyttämällä 17 a §:ään arvio siitä, tarvitseeko oppilas pienemmän opetusryhmän.

17 a § Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Samalla on arvioitava, tarvitseeko oppilas pienemmän opetusryhmän. Suunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa.

Yhteistyö oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

Muutetaan perusopetuslain 16 §:n 2 mom. ja § 17 §:n 3 mom.

16 a § Tehostettu tuki

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen oppilasta opettavien opettajien yhteistyössä sekä tarvittaessa moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden kanssa.

17 § Erityinen tuki

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilön tai tarvittaessa ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. (30.12.2013/1288)

Aluehallintoviraston oma-aloitteinen puuttumisoikeus

Muutetaan kuntalain 10 § 2 mom.

10 § Kuntien seuranta ja laillisuusvalvonta

Aluehallintovirasto voi oma-aloitteisesti tai kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan sekä käyttää aluehallintovirastosta säädetyn lain (896/2009) 20 §:n mukaisia pakkokeinoja.

Jaa